Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2093. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020, stran 6127.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je občinski svet na 15. seji dne 9. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2020.
3. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje (v EUR):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki 
5.307.325,69
II.
Skupaj odhodki 
4.770.390,48
III.
Presežek odhodkov nad prihodki 
–562.935,21
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje proračuna 
0
VIII.
Odplačila dolga 
0
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu
562.935,21
X.
Neto zadolževanje 
0
XI.
Neto financiranje 
–562.935,21
Stanje sredstev na TRR na dan 31.12. preteklega leta
581.211,44
SREDSTVA REZERV
Prenos sredstev rezerv iz preteklih let
0
Prihodki rezerv leta 2020
75.000,00
Odhodki rezerv leta 2020
30.773,16
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2021
49.054,49
4. člen 
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-0001/2021-2
Dol pri Ljubljani, dne 10. junija 2021
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost