Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

546. Sklep o imenovanju ministra

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

608. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah
609. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin
610. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske
611. Uredba o spremembah Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem

MINISTRSTVA

547. Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov
548. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
549. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023)
550. Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev
551. Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za elektronsko poslovanje med okrožnimi sodišči in centri za socialno delo v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij
552. Odredba o podrobnejših pogojih za odobritev znižanja koncesijske dajatve
612. Navodilo o načinu izračuna višine povračila sredstev zaradi prilagoditve izvajanja programa zdravstvene dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

553. Odločba o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški«, Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi
554. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja

SODNI SVET

555. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
556. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

557. Splošni akt o evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov
558. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Postojna – enote urejanja prostora PO-053, PO-062, PO-063, PO-065, PO-103, PO-104, PO-105 in PO-131
613. Poročilo o gibanju plač za december 2020

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

614. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem

OBČINE

Ajdovščina

559. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina

Borovnica

560. Ugotovitveni sklep NUSZ za leto 2021

Brežice

561. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021

Cerkno

562. Pravilnik o kriterijih za izvedbo razpisa in določitev vrstnega reda upravičencev za vstop v Stanovanjsko zadrugo Cerkno

Črnomelj

563. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje Dolenjci
564. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

565. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako KE1/401 v Občini Dobrova - Polhov Gradec – ID: 1806
566. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Idrija

567. Poslovnik Občinskega sveta Občine Idrija
568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Festivalu idrijske čipke
569. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
570. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Jesenice

571. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan
572. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice
573. Odlok o spremembah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Jesenice
574. Odlok o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice
575. Sklep o mnenju Občine Jesenice k osnutkom pokrajinske zakonodaje
576. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Kranj

577. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6, KANJON KOKRE
578. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)

Laško

579. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu komunala Laško
580. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško
581. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
582. Sklep o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Litija

583. Odlok o spremembi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Litija

Ljubljana

584. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje
585. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje
586. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih
587. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a)
588. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana
605. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
606. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
607. Sklep o potrditvi načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike

Medvode

589. Odlok o spremembah Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta
590. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Medvode
591. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
592. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Mežica

593. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2021

Murska Sobota

594. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico ''JEZERA'' V Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)

Pivka

595. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Postojna

596. Ugotovitveni sklep o revalorizirani vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2021

Rečica ob Savinji

597. Sklep o določitvi ekonomske cene razvojnega oddelka v JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje

Ribnica

598. Sklep o preklicu Pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju v Občini Ribnica

Sežana

599. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2021
600. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana

Slovenj Gradec

601. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ST-08 - Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec
602. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini Slovenj Gradec

Tolmin

603. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)

Zagorje ob Savi

604. Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021

POPRAVKI

615. Popravek Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021
616. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Straža

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti