Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

Ob-1415/21, Stran 403
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17, 18/18 in 3/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
3. javni razpis 
za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Razpisana sredstva 
po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 600.000 evrov, 
in sicer 300.000 evrov za fizične osebe ter 300.000 evrov za samostojne podjetnike, pravne osebe ter agrarne in pašne skupnosti.
Sredstva za izvedbo ukrepa se zagotavljajo iz proračunske postavke 995310 – Odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča proračuna Republike Slovenije, ukrep NRP 2330-17-0027 Ukrepi proti zaraščanju.
Vrsta javnega razpisa:
Odprti.
Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega razpisa:
Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Skladno z 2. členom Uredbe so do podpore upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS
2. Predmet podpore: predmet podpore je določen v 3. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 4. členu Uredbe.
4. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 9. členu Uredbe.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis
Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob oddaji vloge na javni razpis, so določeni v 5. členu Uredbe.
Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena Uredbe priložiti:
– v primeru zakupa dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč v zaraščanju in soglasje lastnika posameznih zemljišč, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu;
– seznam zemljiških parcel za posamezni GERK – kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu;
– lokacijsko informacijo, ki ne sme biti starejša od 30 dni od vložitve vloge na javni razpis;
– pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
– pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;
– izjavo o poravnanih davčnih obveznostih;
– podatek o številki transakcijskega računa vlagatelja;
– izjavo vlagatelja, ki je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, da ni v osebnem stečaju;
– izjavo vlagatelja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
– izjavo vlagatelja, da ne presega skupnega zneska pomoči de minimis v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe; izjavo vlagatelja o nedodeljenih sredstvih za ista investicijska vlaganja;
– izjavo vlagatelja, da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Evropske unije;
– izjavo vlagatelja, da vlogi ne gre za nepremičnino, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje;
– izjavo vlagatelja, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je vlagatelj poslovni subjekt (izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del Uredbe).
6. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis: obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj priložiti k vlogi na javni razpis in brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so določene v 6. členu Uredbe.
7. Združevanje podpor in skupni znesek podpore: združevanje podpor in skupni znesek podpore so določeni v 10. členu Uredbe.
8. Pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore: pogoja, ki ju mora upravičenec izpolnjevati ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore, sta določena v 7. členu Uredbe.
9. Vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore: vlaganje vlog in postopek za dodelitev podpore sta določena v 11., 12. in 13. členu Uredbe.
10. Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore
Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore je določeno v 14. členu Uredbe.
Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izplačilo podpore priložiti izjavo, da je dela – odpravljanje zaraščanja izvedel v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov za območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih.
11. Obveznosti upravičenca po izplačilu podpore: obveznosti upravičenca po izplačilu podpore so določene v 8. členu Uredbe.
12. Sprememba upravičenca: sprememba upravičenca je določena v 15. členu Uredbe.
13. Sankcije: sankcije za neizpolnjevanje obveznosti so določene v 16. členu Uredbe.
14. Višja sila in izjemne okoliščine: primeri višje sile in izjemnih okoliščin se priznavajo skladno z določbami 17. člena Uredbe.
15. Kontrola: agencija izvaja kontrolo skladno z določbami 18. člena Uredbe.
16. Hramba dokumentacije: dokumentacija se hrani skladno z 19. členom Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost