Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

561. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021, stran 1827.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 16. redni seji dne 22. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 10/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
REB 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
34.146.693
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
23.797.759
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
18.777.440
700
Davki na dohodek in dobiček
16.424.783
703
Davki na premoženje
1.422.157
704
Domači davki na blago in storitve
925.500
706
Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
5.020.319
710
Udeležba na dobičku od premoženja
2.096.732
711
Takse in pristojbine
30.000
712
Globe in druge denarne kazni
73.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
115.187
714
Drugi nedavčni prihodki
2.704.900
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.061.447
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
45.000
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredstev
2.016.447
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
8.087.487
740
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
4.290.952
741
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
3.796.535
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV
200.000
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
200.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
41.526.693
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.455.881
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
1.738.585
401
PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST
270.700
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
5.816.596
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
140.000
409
REZERVE
490.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
10.317.339
410
SUBVENCIJE
320.000
411
TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM
5.752.896
412
TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM
886.585
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.357.858
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
20.025.875
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
20.025.875
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.727.598
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431
INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU
2.656.598
432
INVES. TRANSFERI PU 
71.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–7.380.000
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
550.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
550.000
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
550.000
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
180.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
180.000
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev
180.000
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
370.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.950.000
50
ZADOLŽEVANJE
2.950.000
500
Domače zadolževanje
2.950.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.400.000
55
ODPLAČILA DOLGA
1.400.000
550
Odplačila domačega dolga
1.400.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–5.460.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.550.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
7.380.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2020)
5.460.000
2. člen
V 17. členu se doda nov tretji odstavek, tako da se glasi:
»(3) Svet krajevne skupnosti lahko dolžniku do višine 800 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.«
3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 23. člena, tako da se glasi:
»(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se bo Občina Brežice za leta 2021 zadolžila pri poslovnih bankah skupaj v višini do 2.950.000 EUR.«
4. člen 
Spremeni se prvi odstavek 24. člena, tako da se glasi:
»(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2021 smejo zadolževati največ v skupni višini do 400.000 EUR.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-257/2020
Brežice, dne 23. februarja 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost