Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

Ob-1399/21, Stran 437
Svet Zavoda svetega Cirila in Metoda za socialno varstveno, zdravstveno in vzgojno izobraževalno dejavnost Beltinci, Mladinska ulica 4, 9231 Beltinci, na podlagi sklepa, sprejetega na 7. dopisni seji, dne 12. 2. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljevanem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje OE Glasbena šola Beltinci.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Za čas mandata bo z njim/-njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci, Mladinska ulica 4, 9231 Beltinci, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja OE Glasbena šola Beltinci za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci 

AAA Zlata odličnost