Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

559. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina, stran 1818.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 49/20 – ZIUZEOP, 129/20), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18, 49/20 – ZIUZEOP), Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10), Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15, 56/18), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) in 3. točke 6. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/17, 134/20) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 18. redni seji dne 4. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(javna služba) 
Ta odlok ureja način, predmet in pogoje opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, to je zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelave bioloških odpadkov na območju občine Ajdovščina.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se določa vsebina ravnanja s komunalnimi odpadki iz prejšnjega člena, po naslednjih poglavjih:
I. Splošne določbe;
II. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe in javna pooblastila izvajalca javne službe;
III. Vrste in obseg nalog javne službe;
IV. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
V. Obdelava bioloških odpadkov;
VI. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe;
VII. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe;
VIII. Viri financiranja javne službe in cene storitev javne službe;
IX. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe;
X. Nadzor;
XI. Kazenske določbe;
XII. Prehodne in končne določbe.
(2) Določila odloka so obvezna za:
– vse povzročitelje odpadkov oziroma uporabnike javne službe,
– izvajalce javne službe,
– vse udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki.
4. člen 
(uporabljeni izrazi v odloku) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, na javnih površinah ter v javnih zavodih kot tudi njim podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti (v nadaljevanju: odpadki). Uvrščeni so v skupino 20 klasifikacijskega seznama odpadkov Uredbe o odpadkih ali v podskupino 15 01, kadar gre za odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek.
2. Mešani komunalni odpadki predstavljajo preostanek odpadkov nastal v sistemu ločenega zbiranja odpadkov; sestavljen je iz mešanice vseh tistih frakcij odpadkov, za katere ločen zajem bodisi ni predviden ali jih sistem zaradi napačnega ravnanja imetnikov odpadkov na izvoru ni uspel ločeno prestreči ter so se znašle vmešane v toku preostanka odpadkov.
3. Ločeno zbrane frakcije so komunalni odpadki iz skupine 20 01 klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno zbrana komunalna embalaža, ki je komunalni odpadek in ima klasifikacijsko številko 15 01. Zanje mora izvajalec javne službe zagotoviti ločen zajem na izvoru (npr. papir, kovine, steklo, tekstil ali podobno). Nekatere od teh frakcij je dovoljeno in zaželeno zajemati skupaj po ustreznih zbirno predelovalnih skupinah in/ali jih ločeno razvrščati kasneje v sortirnici.
4. Biološki odpadki so biološko razgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, restavracij, gostinske dejavnosti, in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane.
5. Kosovni odpadki s klasifikacijsko številko 20 03 07 so komunalni odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike, teže in/ali sestave niso primerni za prepuščanje v običajnih zabojnikih, kakršni se uporabljajo za zbiranje drugih vrst komunalnih odpadkov. Odpadna električna in elektronska oprema ne sodita h kosovnim odpadkom, vendar se ti dve vrsti odpadkov ob akcijah zbiranja kosovnih odpadkov ob ustreznih pogojih lahko zbirata skupaj.
6. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so odpadki iz gospodinjstev, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
7. Odpadna komunalna embalaža je komunalni odpadek, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali je po naravi in sestavi podoben gospodinjskim odpadkom in nastaja v industriji, obrti, storitveni ali drugi dejavnosti in je uvrščena v podskupino s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov. Prevladuje prodajna embalaža.
8. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov, vključno z nadzorom nad postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov.
9. Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in obdelave bioloških odpadkov je s strani Občine Ajdovščine izbran izvajalec te javne službe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ter tem odlokom.
10. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe, njihovo predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.
11. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču je obdelava v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov.
12. Zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločeno zbranih odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov, kjer uporabniki javne službe te frakcije prepuščajo izvajalcu zbiranja (v nadaljevanju: zbiralnica). V zbiralnicah so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločeno zbranih odpadkov.
13. Premična zbiralnica je tovorno vozilo ali začasno urejen in pokrit prostor, opremljen za prepuščanje ločenih frakcij, ki so nevarni komunalni odpadki.
14. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer določeni znani uporabniki prepuščajo izvajalcu zbiranja komunalne odpadke v za to namenjenih zabojnikih. (v nadaljevanju: prevzemno mesto). Prevzemno mesto je praviloma na javni površini ali na funkcionalnem zemljišču objekta.
15. Center za ravnanje z odpadki Ajdovščina (v nadaljevanju: CERO Ajdovščina) je manjši tehnološki kompleks izvajanja dejavnosti ravnanja s komunalnimi in nekaterimi nekomunalnimi odpadki, ki je v upravljanju Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina. Lokacija CERO Ajdovščina je na naslovu Dolga Pojana 1i.
16. Zbirni center deluje znotraj CERO Ajdovščina. Je pokrit ali nepokrit prostor z lastnim vhodom, urejen in opremljen v skladu s predpisi. Namenjen je za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst komunalnih odpadkov, predhodnemu razvrščanju in skladiščenju vseh tistih vrst komunalnih odpadkov, za katere ločen zajem na prosto dostopnih zbiralnicah ni predviden ali dovoljen.
17. Povzročitelj komunalnih odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov.
18. Namenski tipiziran zabojnik za zbiranje odpadkov so namenski kontejnerji in zabojniki (v nadaljevanju: zabojnik).
19. Hišni kompostnik je zabojnik na vrtu za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov, ki pripada posameznemu gospodinjstvu.
20. Ponovna uporaba je vsak postopek, pri katerem se proizvodi ali sestavni deli, ki niso odpadki, ponovno uporabijo za namene, za katere so bili prvotno izdelani.
21. Recikliranje je postopek predelave, v katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni ali drug namen. Opredelitev vključuje ponovno predelavo organskih snovi, ne vključuje pa energetske predelave ali ponovne predelave v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v predpisih s področja ravnanja z odpadki.
5. člen 
(cilji javne službe) 
Cilji javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in spodbujanje zmanjševanja količine odpadkov, ki se obdelujejo in odstranjujejo,
2. uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj«,
3. preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
4. zagotovitev učinkovitega zajema in ločenega zbiranja posameznih vrst odpadkov,
5. vzpostavitev nadzora nad pravilnim ločevanjem odpadkov,
6. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo in recikliranje,
7. izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
8. izločanje biološko odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi (kompostiranje),
9. zagotovitev obdelave komunalnih odpadkov, preden se jih odstrani,
10. ureditev deponiranja ostankov predelave komunalnih odpadkov,
11. racionalizacija stroškov ravnanja z odpadki,
12. izboljšanje dostopa do storitev javnih služb.
6. člen 
(subsidiarno ukrepanje) 
(1) Občina Ajdovščina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem odpadkov ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju odpadkov, ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
(2) Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun Občine Ajdovščina zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo. Sredstva za ukrepanje po prejšnjem odstavku se zagotovijo v proračunu Občine Ajdovščina.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj odpadkov ugotovi kasneje, ima Občina Ajdovščina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE IN JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 
7. člen 
(območje izvajanja in dostopnost storitev) 
(1) Občina Ajdovščina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na celotnem območju občine Ajdovščina v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
(2) Storitve javne službe ravnanja z odpadki so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji in cenami za enake vrste in količine odpadkov. Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javnih služb, za povzročitelje odpadkov obvezna.
(3) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se zagotavlja v zabojnikih na prevzemnih mestih, kjer povzročitelji odpadkov le-te prepuščajo izvajalcu zbiranja.
8. člen 
(vrste in način izvajanja gospodarskih javnih služb) 
(1) Občina Ajdovščina zagotavlja izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in obdelave bioloških odpadkov v javnem podjetju Komunalno stanovanjska družba d.o.o, Ajdovščina, Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
(2) Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javnih služb na celotnem območju občine Ajdovščina, v skladu s predpisi Republike Slovenije in predpisi Občine Ajdovščina, ki urejajo področja javnih služb ravnanja z odpadki, tako da so storitve javnih služb dostopne vsem povzročiteljem odpadkov.
9. člen
(obveznost vključitve v sistem ravnanja z odpadki) 
(1) V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi povzročitelji odpadkov na območju občine Ajdovščina, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež ter ne glede na to, ali razpolagajo s poslovnim prostorom, ali ne.
(2) Povzročitelji odpadkov iz prejšnjega odstavka so obvezni uporabniki storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju tudi: uporabniki).
(3) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.
(4) Če je povzročitelj odpadkov fizična oseba in ne ločuje odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za odlaganje odpadkov v zabojnike, mu izvajalec javne službe izreče opozorilo, ob tem pa je dolžan povzročitelja primerno obvestiti o pravilnem ravnanju z odpadki. V primeru, da s takimi ravnanji nadaljuje, izvajalec javne službe o tem obvesti občinskega inšpektorja.
(5) Če je povzročitelj pravna oseba, se nepravilno odložene odpadke zaračuna po veljavnem ceniku za vrsto odpadkov, ki so nepravilno odloženi. V primeru, da povzročitelj s takimi ravnanji nadaljuje, izvajalec javne službe o tem obvesti občinskega inšpektorja.
10. člen 
(povzročitelji) 
(1) Povzročitelji odpadkov so:
– fizične osebe v gospodinjstvu,
– fizične osebe kot samostojni podjetniki in podjetniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
– lastniki in najemniki gospodarskih in počitniških objektov, turističnih sob, apartmajev, koč, kampov, »piknik prostorov« ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni rabi,
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so izvajalci osnovne ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– pravne osebe,
– osebe, ki upravljajo javne površine (na primer: tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusna postajališča, parke, parkirišča, ceste, ulice, trge, pločnike, pokopališča in podobno),
– lokalna turistična organizacija in turistična društva, kadar organizirajo zbiranje odpadkov na turističnih točkah,
– osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporabljajo javne ali zasebne površine in druge nepremičnine z namenom, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe.
(2) Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj (lastništvo, najem, dejanska uporaba), prebiva v eni stanovanjski enoti. V razmerju do izvajalca javne službe gospodinjstvo zastopa ena od polnoletnih oseb. Za obveznosti po tem odloku so solidarno odgovorni vsi polnoletni člani gospodinjstva.
(3) V primeru, ko povzročitelj odpadkov le-te povzroča z več oblikami delovanja ali dejavnostmi, je dolžan storitve javne službe plačevati posebej za vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki.
(4) Povzročitelj odpadkov iz prvega odstavka tega člena, ki oddaja v najem stanovanje ali drugi prostor oziroma objekt (v nadaljevanju: najemodajalec oziroma lastnik), se šteje za povzročitelja odpadkov vse dokler izvajalcu javne službe ne javi dejanskega povzročitelja odpadkov (najemnika).
(5) Če je stanovanje ali drug prostor oziroma objekt v solastnini, so za obveznosti uporabnikov javne službe solidarno odgovorni vsi solastniki, ne glede na to, če se solastniki dogovorijo, da obveznosti prevzame eden od solastnikov.
(6) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je na strani lastnika, ki neuporabo objekta dokazuje z ukinjenim vodovodnim priključkom, električnim priključkom in podobno.
(7) Uporaba storitev javnih služb je obvezna tudi za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine Ajdovščina in jo uporabljajo občasno, oziroma v tej stavbi nimajo stalnega ali začasnega bivališča.
(8) Povzročitelj iz dejavnosti mora prepustiti komunalne odpadke izvajalcu zbiranja.
11. člen 
(javna pooblastila) 
(1) Občina Ajdovščina izvajalcu javne službe podeljuje javno pooblastilo skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, za izdajo projektnih pogojev in mnenj k projektnim rešitvam s področja ravnanja s komunalnimi odpadki in vodenje katastra, povezanega z javno službo na območju občine Ajdovščina.
(2) Občina Ajdovščina izvajalcu javne službe podeljuje javno pooblastilo za pridobivanje podatkov iz Centralnega registra prebivalstva za namene obračunavanja storitev izvajanja javne službe po tem odloku. Izvajalec javne službe je dolžan najmanj enkrat letno posodobiti podatke za obračun.
(3) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajalca javne službe, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča župan Občine Ajdovščina.
12. člen 
(Tehnična pravila za ravnanje s komunalnimi odpadki) 
(1) Izvajalec javne službe v roku šestih (6) mesecev po uveljavitvi tega odloka pripravi Tehnična pravila za ravnanje s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: Tehnična pravila), ki določajo podrobnejša navodila in tehnične normative za ravnanje z odpadki. Tehnična pravila morajo biti usklajena z občinsko upravo, sprejme jih župan Občine Ajdovščina in z njimi seznani občinski svet.
(2) Tehnična pravila iz prejšnjega odstavka obsegajo:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke,
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic,
– pogoje dostopanja do prevzemnih mest z vozili za odvoz odpadkov,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov,
– podrobnejšo opredelitev vsebine katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– pogostost prevzemanja odpadkov, ki jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu,
– normative za obračun količine storitev ravnanja z odpadki za pogodbene in nepogodbene uporabnike ter ostale uporabnike javne službe,
– način obračunavanja in podrobnosti glede določitve obračunskih količin za posamezne povzročitelje,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki, skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.
(3) Tehnična pravila se morajo tekoče usklajevati s spremembami predpisov, tehnološkimi, kulturnimi in sociološkimi značilnostmi ter drugimi dogajanji v prostoru.
(4) Postopek sprejema sprememb in uskladitev Tehničnih pravil poteka v skladu z določilom prvega odstavka tega člena, enako kot postopek sprejema samih Tehničnih pravil.
III. VRSTE IN OBSEG NALOG JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(vrste in obseg nalog javne službe) 
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se v okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– ločene frakcije iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
– kosovni odpadki,
– odpadki z vrtov, parkov in pokopališč,
– odpadki s tržnic,
– odpadki iz čiščenja cest,
– mešani komunalni odpadki,
– izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(2) Izvajalec javne službe v okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov zagotavlja:
– zbiranje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, namenjenih določenim znanim uporabnikom,
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah,
– zbiranje kosovnih odpadkov na poziv uporabnika,
– zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov,
– opravljanje strokovnega nadzora nad zbiranjem odpadkov,
– druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe.
(3) Izvajalec javne službe prevzema komunalne odpadke, ki jih zbira, brez evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke.
(4) Izvajalec javne službe za vse komunalne odpadke, ki jih zbere, vodi evidenco v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(5) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(6) V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov po tem odloku se zagotavlja prostor za predhodno razvrščanje in skladiščenje odpadkov v CERO Ajdovščina z namenom in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za prevoz do obdelovalca odpadkov, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
IV. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
14. člen 
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) V okviru javne službe se ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov,
– odpadna embalaža iz stekla,
– biološki odpadki,
– kosovni odpadki,
– nevarni odpadki,
– druge vrste odpadkov v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov iz uredbe, ki ureja odpadke.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Odpadki, ki ostanejo po izločitvi odpadkov iz prvega odstavka, so ostanki komunalnih odpadkov, ki se zbirajo kot mešani komunalni odpadki.
15. člen 
(prevzemna mesta) 
(1) Prevzemna mesta so praviloma zbiralnice. Izjemoma lahko izvajalec javne službe določi prevzemna mesta v individualni rabi ali postavi manjša prilagojena prevzemna mesta za več uporabnikov za zbiranje določenih frakcij. Vsa prevzemna mesta za odpadke morajo biti na lokacijah, ki so dostopne smetarskim vozilom za neoviran in varen prevzem odpadkov v vseh vremenskih razmerah.
(2) Prevzemna mesta za prevzemanje komunalnih odpadkov, ki so namenjena več povzročiteljem odpadkov skupaj, ki odpadke odlagajo v skupne zabojnike, se praviloma določijo na javnih površinah. Če prevzemnega mesta zabojnikov v skupni rabi ni možno urediti na javni površini, se ga uredi na zasebni površini, ki se jo odkupi ali vzame v najem.
(3) Prevzemno mesto v individualni rabi je prostor na katerega uporabniki postavijo zabojnike za namen praznjenja mešanih komunalnih odpadkov. Nahaja se na funkcionalnem zemljišču posameznega objekta, na priključku objekta na javno cesto k objektu.
16. člen 
(zabojniki za odpadke) 
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni odpadke odlagati v namenske zabojnike. Vrsto in število namenskih zabojnikov določi izvajalec javne službe v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, dostopnostjo ter strukturo in vrsto odpadkov, skladno s Tehničnimi pravili.
(2) Če količine odpadkov redno presegajo prostornino zabojnikov za odpadke, mora izvajalec javne službe določiti ustrezno povečanje prostornine ali števila zabojnikov za odpadke, v okviru prostorskih možnosti na prevzemnem mestu ali zbiralnici.
(3) Izvajalec javne službe v breme gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, nabavi in namesti zabojnike za odpadke ter skrbi za njihovo vzdrževanje in obnavljanje. Izvajalec javne službe mora poskrbeti za zamenjavo zabojnikov, če so poškodovani, odtujeni ali kako drugače neuporabni.
(4) Pravne osebe, ki so večji povzročitelji, ker ustvarijo večjo količino komunalnih odpadkov oziroma razpolagajo s samostojnimi poslovnimi objekti, zagotovijo lastne zabojnike ali najem uredijo z izvajalcem javne službe.
(5) Izvajalec javne službe mora za zabojnike v svoji lasti zagotavljati čiščenje zabojnikov skladno s Tehničnimi pravili.
(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, se v primeru poškodovanja ali uničenja zabojnikov za odpadke zaradi krivdnega ali hudo malomarnega ravnanja povzročitelja odpadkov, s stroški popravila ali zamenjave le-teh obremeni povzročitelja odpadkov, če ga je mogoče identificirati.
17. člen 
(zbiralnice) 
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni v skladu z navodili izvajalca javne službe odlagati odpadke, ki se zbirajo ločeno, v namenske zabojnike v zbiralnicah.
(2) Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira:
– odpadni papir in karton,
– odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo,
– odpadno embalažo iz stekla,
– mešane komunalne odpadke (ki se zbirajo kot ostanek odpadkov),
– biološke odpadke.
(3) Zbiralnica je lahko namenjena tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek in nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, če se povzročitelj teh odpadkov po oddani prijavi o tem dogovori z izvajalcem javne službe.
(4) Zabojniki v zbiralnici morajo biti označeni z navedbo vrst odpadkov, katerim so namenjeni.
(5) Izvajalec javne službe mora opravljati stalen nadzor nad zbiralnicami tako, da v primeru potreb sistematično uredi pogostejše praznjenje zabojnikov ali pa v zbiralnico namesti dodatne zabojnike oziroma poveča kapaciteto zabojnikov.
(6) Zbiralnice je dolžan periodično vzdrževati in čistiti izvajalec javne službe. Povzročitelji so pri odlaganju odpadkov v zabojnike dolžni skrbeti za red in čistočo na zbiralnicah ter preprečiti onesnaževanje okolice zbiralnic.
18. člen 
(lokacije zbiralnic) 
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih ali zasebnih površinah, ki imajo urejene javne dostopne poti za transportna vozila.
(2) Lokacije zbiralnic določi občinska uprava, v sodelovanju z izvajalcem zbiranja in krajevno skupnostjo, v kateri se zbiralnica namešča.
19. člen 
(premična zbiralnica) 
(1) S premično zbiralnico se zagotavlja ločeno zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe zagotovi ločeno zbiranje nevarnih odpadkov v naseljih, ki imajo 500 ali več prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem letu, po vnaprej določenem urniku. Če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na km², pa najmanj dvakrat letno.
(3) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem (7) dni pred ločenim zbiranjem nevarnih odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, uporabnikom iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepuščanje.
(4) Uporabniki – pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov skleniti posebno pogodbo s pooblaščenim prevzemnikom nevarnih odpadkov.
20. člen 
(CERO Ajdovščina z zbirnim centrom)
(1) CERO Ajdovščina sestavljajo:
– zbirni center za komunalne odpadke, ki vključuje tudi obrat za pripravo ločenih/presortiranih frakcij za njihovo odpremo teh pretovorno postajo za transfer mešanih komunalnih odpadkov na lokacijo koncesionarja,
– odlagališče v zapiranju (izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča je obvezno glede na veljavne uredbe ter dikcije pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja),
– zbirni center za določene vrste nekomunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju občin Ajdovščina in Vipava,
– kompostarna, ki je namenjena obdelavi raznih vrst biorazgradljivih odpadkov, predvsem tistih iz gospodinjstev,
– zbirno reciklažni center z raznimi tehnološkimi enotami za obdelavo odpadkov kot so, sortirnica, obrat za predelavo mineralnih frakcij gradbenih odpadkov, obrat za pripravo alternativnega goriva in drugo.
(2) CERO Ajdovščina v svoji sestavi nima obratov za mehansko in biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov kot tudi neaktivnih odlagalnih polj za odlaganje preostanka po obdelavi.
(3) Zbirni center je namenjen uporabi vsem povzročiteljem, ki so vključeni v sistem zbiranja odpadkov na območju občine Ajdovščina in jih občani ali drugi povzročitelji zaradi velikosti ali drugih lastnosti ne morejo oddati v zabojnike, ki so namenjeni rednemu zbiranju odpadkov. V zbirnem centru je možno oddati tudi vse vrste komunalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
(4) Zbirni center na območju občine Ajdovščina deluje v okviru CERO Ajdovščina.
(5) V zbirnem centru izvajalec javne službe zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih za naslednje odpadke:
– nevarne komunalne odpadke v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov,
– odpadno električno in elektronsko opremo, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo,
– kosovne odpadke,
– izrabljene gume v skladu v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(6) Občina Ajdovščina kot lastnik infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov daje soglasje izvajalcu zbiranja za uporabo te infrastrukture (CERO) za izvajanje posebne storitve zbiranja naslednjih nekomunalnih odpadkov:
– gradbenih odpadkov,
– azbest cementnih gradbenih odpadkov,
– klavničnih odpadkov,
– odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek in nastaja pri opravljanju trgovinske, storitvene ali proizvodne dejavnosti, tistim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
21. člen 
(ostale dejavnosti v zbirnem centru) 
V zbirnem centru se izvaja tudi dejavnost razvrščanja, prebiranja ter predhodnega skladiščenja odpadkov za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Te dejavnosti lahko izvaja izvajalec javne službe in z njegove strani pooblaščene osebe.
22. člen 
(režim v zbirnem centru) 
(1) Režim zbiranja odpadkov v zbirnem centru določi izvajalec javne službe.
(2) Obratovalni čas določi izvajalec javne službe. Uporabniki lahko odpadke v zbirnem centru oddajo le v času obratovanja.
(3) Pooblaščeni delavec na CERO Ajdovščina lahko od uporabnika pred oddajo odpadkov zahteva identifikacijo z veljavnim osebnim dokumentom. V primeru, da uporabnik zavrne identifikacijo, pooblaščeni delavec odpadkov ni dolžan sprejeti.
(4) V zbirnem centru za ravnanje s komunalnimi odpadki lahko odpadke oddajo tudi pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost. V tem primeru se oddaja odpadkov obračuna skladno z veljavnim cenikom izvajalca javne službe.
(5) V zbirnem centru lahko izvajalec javne službe proti plačilu organizira tudi zbiranje manjših količin gradbenih in drugih odpadkov, katerih zbiranje ne sodi v gospodarsko javno službo. Občina lahko subvencionira zbiranje odpadkov, ki vsebujejo azbest, in klavnične odpadke.
(6) Odlaganje odpadkov izven zbirnega centra je prepovedano. Kdor odloži odpadke izven zbirnega centra, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati v zbirni center. Če tega ne stori, se o prekršku obvesti občinski inšpekcijski organ.
23. člen 
(biološki odpadki) 
(1) Povzročitelji odpadkov z biološkimi odpadki ravnajo na dva načina, in sicer:
– jih kompostirajo v hišnem kompostniku, če imajo možnost,
– jih odlagajo v zabojnike za biološke odpadke brez uporabe plastične vrečke oziroma zavite v papir ali v razgradljivi vrečki.
(2) Zbiranje bioloških odpadkov v zabojnikih na za to določenem prevzemnem mestu in na način, določen v Tehničnih pravilih, je obvezno za stanovalce večstanovanjskih stavb in za pravne osebe, ki so povzročitelji teh odpadkov. Uporabniki individualnih hiš, ki imajo možnost kompostiranja v lastnem vrtu pa lahko izvajalcu podajo pisno izjavo o kompostiranju. Po podaji pisne izjave so kompostiranje dolžni tudi izvajati in na zahtevo izvajalca ali inšpektorja pokazati kompostnik.
24. člen 
(kosovni odpadki) 
(1) V okviru javne službe je zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnem centru in po predhodnem naročilu in brez doplačila do 2 m3 enkrat letno pri uporabniku.
(2) Izvajalec javne službe ni dolžan brezplačno prevzemati kosovnih odpadkov iz poslovne dejavnosti. Storitev se opravlja proti plačilu po ceniku izvajalca javne službe.
25. člen 
(nagrobne sveče) 
Povzročitelji odpadkov so dolžni odlagati odpadne nagrobne sveče v za to nameščene zabojnike na pokopališčih.
26. člen 
(prireditve in čistilne akcije) 
(1) Organizator prireditve, na kateri nastajajo odpadki (v nadaljevanju: organizator), mora o prireditvi obvestiti izvajalca javne službe najmanj sedem (7) dni pred njenim začetkom.
(2) Organizator mora v sodelovanju z izvajalcem javne službe na prostoru prireditve za čas njenega trajanja namestiti zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.
(3) Po končani prireditvi na prostem mora organizator najkasneje do 7.00 ure zjutraj naslednjega dne poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti. Enako velja tudi v primeru, če je prireditev v zaprtem prostoru in se pričakuje večje onesnaženje na prostem v okolici prireditvenega prostora. Če organizator čiščenja ne izvede, opravi to na njegove stroške izvajalec javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih površin.
(4) Organizator mora odpadke iz prvega in drugega odstavka tega člena prepustiti izvajalcu javne službe, ta pa jih mora prevzeti na mestu prireditve najkasneje naslednji delovni dan po njenem zaključku.
(5) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi med prireditvijo, vključno z nabavo ali najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov iz prvega in drugega odstavka tega člena, nosi organizator in se obračunajo skladno z veljavnim cenikom izvajalca javne službe.
(6) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora ponudnik obrokov na prireditvi kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva za biorazgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje s kuhinjskimi odpadki iz gostinstva.
(7) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije pisno priglasiti izvajalcu zbiranja najmanj osem (8) dni pred datumom izvedbe.
27. člen 
(divja odlagališča) 
(1) Divja odlagališča komunalnih odpadkov se sanirajo v skladu z določili predpisa, ki ureja varstvo okolja.
(2) Odlaganje odpadkov izven za to določenih odlagališč oziroma za to določenih krajev, je prepovedano. Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu zbiranja, izven za to določenih odlagališč oziroma za to določenih krajev, je dolžan poravnati stroške sanacije.
(3) V primerih, ko ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov, se za povzročitelja odpadkov šteje lastnik zemljišča, na katerem so odloženi odpadki. Slednje velja, če lastnik zemljišča v roku petnajst (15) dni od dneva, ko je za odpadke izvedel, oziroma bi ob običajni skrbnosti zanje moral izvedeti, stanja ni prijavil pristojni inšpekciji. Če povzročitelja odpadkov ni mogoče ugotoviti in je lastnik zemljišča v roku prijavil stanje pristojni inšpekciji, se zagotovijo sredstva za odstranitev odpadkov iz občinskega proračuna.
28. člen
(posebni primeri) 
V primeru, ko zaradi višje sile (močan veter, obilno sneženje, poplave in podobno) ali večjih ovir na dovozu k odjemnemu mestu (različne ovire na cesti ali parkirani avtomobili in podobno) izvajalec javne službe ne more zagotoviti odvoza odpadkov, je dolžan opraviti odvoz najkasneje v treh (3) delovnih dneh po prenehanju višje sile ali po odstranitvi ovire.
V. OBDELAVA BIOLOŠKIH ODPADKOV 
29. člen 
(zagotavljanje obdelave) 
(1) Obdelavo ločeno zbranih frakcij bioloških odpadkov zagotavlja lokalna javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki v lastni kompostarni, ki obratuje na lokaciji Centra za ravnanje z odpadki (CERO) Ajdovščina.
(2) Obdelava bioloških odpadkov, proizvodnja komposta in oddaja komposta v uporabo mora potekati v skladu z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta in digestata, veterinarsko Uredbo ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(3) Dejavnosti v kompostarni CERO Ajdovščina obsegajo skladiščenje kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in drugih vrst bioloških odpadkov, drobljenje/mletje odpadkov na zahtevano granulacijo, kompostiranje v kompostnih gredah s higienizacijo, sejanje na granulacijo pod 10 mm, zorenje in skladiščenje proizvedenega komposta ter ravnanje z ostanki predelave.
(4) Produkti obdelave bioloških odpadkov so: kompost 1. ali 2. kakovostnega razreda. Ostanki od obdelave so: odsevek od kompostiranja, kompost brez specifikacije.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE 
30. člen 
(pogoji za izvajanje javne službe) 
(1) Za izvajanje javne službe po tem odloku morajo biti zagotovljeni:
– zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov,
– naprave za čiščenje zabojnikov za zbiranje bioloških in drugih odpadkov,
– zbiralnice,
– premična zbiralnica nevarnih odpadkov z začasnim skladiščem,
– zbirni centri,
– delovni stroji,
– infrastruktura CERO namenjena pridobivanju, hranjenju in obdelavi podatkov o prejetih in oddanih odpadkih po vrstah in količinah,
– infrastruktura CERO namenjena centralnemu zbiranju odpadkov, razvrščanju odpadkov po frakcijah, pripravi odpadkov za odvoz in/ali oddajo obdelovalcem, skladiščenju, pretovarjanju in odpremi odpadkov,
– infrastruktura CERO namenjena skladiščenju in aerobni obdelavi biorazgradljivih frakcij odpadkov ter skladiščenju in oddaji proizvedenega komposta,
– infrastruktura CERO namenjena nanašanju neoddanega komposta.
(2) Storitve javne službe se morajo opravljati na način, da ni ogroženo človekovo zdravje, in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje.
31. člen 
(obveščanje uporabnikov) 
Izvajalec javne službe mora uporabnike na svoji spletni strani ter preko lokalnih medijev ali drug način obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
32. člen 
(pravice uporabnikov) 
Pravice uporabnika so:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javnih služb,
– uporaba zabojnikov za odpadke,
– da v osmih (8) dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu zbiranja,
– da je obveščen o storitvah javnih služb,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca gospodarske javne službe,
– ozaveščanje o alternativnih oblikah uporabe odpadkov in izobraževanju o zmanjševanju količine odpadkov.
33. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki imajo obveznost:
– ločeno zbirati odpadke,
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe,
– odpadke odlagati izključno v za to namenjene zabojnike,
– zapirati pokrove zabojnikov na prevzemnih mestih in zbiralnicah,
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih in zbiralnicah,
– redno plačevati storitve javne službe,
– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe,
– zagotoviti izvajalcu zbiranja neoviran dostop do prevzemnega mesta,
– uporabljati storitve v skladu z določili tega odloka, Tehničnih pravil in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
34. člen 
(prepovedi) 
(1) Prepovedano je:
– odlagati odpadke izven predpisanih namenskih zabojnikov in na mesta, ki za to niso določena,
– onesnaževati prevzemna mesta in zbiralnice ali okolice,
– s čimer koli ovirati dostop do prevzemnega mesta ali zbiralnice,
– mešati nevarne odpadke z ločeno zbranimi odpadki ali s preostalimi mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne odpadke med seboj,
– odlagati odpadke, ki niso komunalni, v predpisane namenske posode za komunalne odpadke,
– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanje javne službe,
– samovoljno premikati zabojnike v zbiralnicah ali prevzemnih mestih z ene lokacije na drugo,
– brskati po zabojnikih ter razmetavati odpadke,
– prebirati, prelagati ali odvažati odpadke iz prevzemnih mest ali zbiralnic, brez pisnega dovoljenja izvajalca javne službe,
– lepiti plakate in obvestila na zabojnike, pisati ali risati po njih in jih barvati,
– opustiti uporabo storitev javne službe.
(2) Prepovedano je sežiganje vseh vrst odpadkov, razen sežiganja suhega odreza izven strnjenega naselja.
(3) V zabojnike za mešane komunalne odpadke je prepovedano odlagati:
– gradbeni material, kamenje, zemljo in pepel,
– odpadke v večjih kosih (pohištvo, gospodinjski aparati, kolesa, deli vozil, stanovanjska oprema),
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju,
– kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke naftnih derivatov in druge posebne in nevarne odpadke, ki so klasificirani kot nekomunalni ali nevarni komunalni odpadki,
– poginule živali, kože in klavnične odpadke,
– odpadno embalažo,
– odpadno električno in elektronsko opremo,
– gume in pnevmatike,
– odpadne nagrobne sveče,
– odpadke, ki jih je potrebno ločeno zbirati na izvoru nastanka,
– organske odpadke iz okrasnih in zelenjavnih vrtov (trava, listje, vejevje, zelenjavni odpadki), ki se morajo kompostirati na mestu izvora ali pa odlagati v za to namenjene zabojnike za biološke odpadke,
– odpadne baterije in akumulatorje,
– biorazgradljive kuhinjske odpadke.
(4) Nekomunalne odpadke iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami, ki so opredeljeni kot nevarni odpadki, je prepovedano odlagati v zabojnike za komunalne odpadke.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
35. člen 
(viri financiranja storitev javne službe) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
36. člen 
(viri financiranja infrastrukture) 
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
37. člen 
(oblikovanje cen) 
Cena storitev javne službe se oblikuje z elaboratom v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Elaborat cene javne službe potrdi občinski svet.
38. člen 
(izračun cen) 
(1) Enota količine storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je teža (kg) odpadkov, ki jih uporabniki storitev prepustijo izvajalcu zbiranja. Sodilo za razdelitev količine storitve na povzročitelja odpadkov je izračunana vsakoletna predračunska količina zbranih odpadkov na osebo, ki se izračuna na podlagi podatkov preteklega obdobja, ter upoštevanja vplivov na količine v prihodnjem obdobju.
(2) Podlaga za obračun storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je:
– za gospodinjstva: vnaprej določena predračunska količina zbranih odpadkov na osebo na mesec na način iz prvega odstavka tega člena,
– za uporabnike počitniških objektov ter občasno naseljenih oziroma uporabljenih objektov: vnaprej določena količina zbranih odpadkov za eno osebo na način iz prvega odstavka tega člena,
– za lastnike praznih stanovanj v večstanovanjskih objektih, skladno z zakonodajo, ki ureja večstanovanjske objekte: vnaprej določena količina zbranih odpadkov za eno osebo na način iz prvega odstavka tega člena,
– za sobodajalce – imetnike turističnih sob in apartmajev: število nočitev po dejanski zasedenosti ležišč.
(3) Uporabniki storitev iz drugega odstavka tega člena plačujejo storitve ravnanja z biološkimi odpadki enako, kot je določeno v prvem odstavku tega člena. Upoštevajo se količine bioloških odpadkov in število uporabnikov, ki prepuščajo biološke odpadke izvajalcu javne službe. Cena se oblikuje na kilogram zbranih in oddanih bioloških odpadkov.
(4) Ločeno se oblikuje sodilo (zbrana in oddana količina na osebo) za storitev ravnanja z biološkimi odpadki za tiste uporabnike, ki nimajo možnosti hišnega kompostiranja in biološke odpadke redno oddajajo v namenske zabojnike na prevzemnih mestih ali zbiralnicah ter za tiste uporabnike, ki te odpadke hišno kompostirajo.
(5) Najmanj enkrat letno izvajalec javne službe preveri odstopanje med dejansko sprejeto količino mešanih komunalnih odpadkov, ki jih prevzema koncesionar in predračunsko količino v obdelavo in odlaganje oddanih mešanih komunalnih odpadkov. Če se za preverjeno obdobje kaže odstopanje več kot 5 % količine, izvajalec javne službe pripravi poračun. Poračunani znesek se zaračuna uporabnikom.
39. člen 
(občasna uporaba in začasni izostanek uporabe) 
(1) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe objekta uporabnikov storitev ne odvezuje plačila stroškov ravnanja z odpadki, razen v izjemnih primerih, kot so šolanje izven kraja bivanja, daljše zdravljenje, bivanje v domu starejših občanov, prestajanje zaporne kazni in podobno, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj neuporabe objekta neprekinjeno vsaj tri (3) mesece. Izostanek mora biti podprt s pisnimi dokazili pristojnih organov.
(2) Dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v občini, začasno pa izven območja te občine, se oprosti plačila stroškov za storitve iz prejšnjega člena za obdobje, ki je navedeno na potrdilu o šolanju in potrdilu o začasnem prebivališču. Oprostitev plačila se začne izvajati v naslednjem mesecu po predložitvi zahtevanih potrdil.
40. člen 
(obveznost sporočanja podatkov za obračun) 
(1) Na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in odvoz odpadkov, mora novi povzročitelj odpadkov izvajalcu zbiranja pisno na obrazcu izvajalca javne službe prijaviti začetek uporabe nepremičnine, ali drugo obliko pričetka povzročanja odpadkov, najkasneje petnajst (15) dni pred začetkom uporabe nepremičnine, oziroma pričetkom povzročanja odpadkov in se z izvajalcem zbiranja dogovoriti o kraju prevzemnega mesta ter drugih pogojih za začetek izvajanja storitev javne službe. Izvajalec javne službe izvede vpis v evidenco uporabnikov, povzročitelj tako postane novi uporabnik. Novi uporabniki morajo izvajalcu zbiranja v prijavi navesti podatke o številu stanovalcev ali zaposlenih oziroma drugih oseb, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo dela v prostorih ali na površinah uporabnika in uporabni površini poslovnih prostorov ter o vrsti dejavnosti, ki se bo izvajala.
(2) Uporabnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh po nastanku spremembe pisno obvestiti izvajalca javne službe o vsaki spremembi podatkov, ki vplivajo na obračun storitev javne službe.
(3) Če se ugotovi, da je povzročitelj odpadkov izvajalca javne službe oškodoval s posredovanjem netočne oziroma lažne spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko izvajalec javne službe povzročitelju odpadkov zaračuna razliko med zaračunano storitvijo javne službe in storitvijo javne službe, ki bi mu jo zaračunal, če bi povzročitelj odpadkov posredoval pravilne podatke, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od prvega dne obračuna po nepravilnih oziroma lažnih podatkih dalje. To velja tudi v primeru, da podatki o spremembi sploh niso poslani oziroma niso poslani pravočasno. Prav tako izvajalec javne službe ni dolžan vračati preveč zaračunane storitve javne službe, če mu povzročitelj odpadkov ni pravočasno sporočil nastale spremembe.
(4) Če povzročitelj odpadkov izvajalcu javne službe ne sporoči potrebnih podatkov v skladu z drugim odstavkom tega člena, ima izvajalec javne službe pravico pridobiti podatke iz uradnih evidenc. Izvajalec javne službe lahko v tem primeru storitev javne službe obračuna v skladu z določilom tretjega odstavka tega člena.
(5) Občina je dolžna v okviru pristojnosti omogočiti izvajalcu javne službe pridobitev potrebnih podatkov o uporabnikih za obračun storitev javne službe, in sicer:
– število oseb s stalnim in začasnim bivališčem po naslovu bivanja na območju občine,
– podatke o nosilcih gospodinjstev in ID gospodinjstva,
– podatke o lastnikih oziroma uporabnikih počitniških objektov,
– podatke o številu nočitev posameznih imetnikov apartmajev in turističnih sob za obdobje enega leta, in sicer od 1. 9. preteklega leta do 31. 8. tekočega leta,
– podatke o površinah poslovnih objektov,
– podatke o datumu vselitve oziroma izselitve,
– podatke o začetku oziroma koncu izvajanja dejavnosti.
(6) Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec javne službe določi tudi izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedeniškega mnenja bremenijo uporabnika.
41. člen 
(pravne osebe) 
(1) Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe so izražene v evrih na kilogram in so enake kot za gospodinjstva.
(2) Količine storitev ravnanja z odpadki za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost ter nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so izvajalci osnovne ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se opredeli na naslednji način:
– za povzročitelje, ki ustvarijo večjo količino komunalnih odpadkov oziroma razpolagajo s samostojnimi poslovnimi objekti in so zato dolžni imeti lastne zabojnike za odpadke: s sklenitvijo pogodbe med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem javne službe, ki jo skleneta na podlagi podane prijave ravnanja z odpadki v dejavnosti;
– za povzročitelje, ki ustvarjajo manjše količine odpadkov in oddajajo odpadke v zbiralnice (ekološke otoke): na podlagi podane prijave ravnanja z odpadki v dejavnosti;
pri čemer normative za obračun količine storitev določi izvajalec javne službe v Tehničnih pravilih.
(3) Pogodba mora biti sklenjena oziroma prijava ravnanja z odpadki v dejavnosti podana pred pričetkom opravljanja dejavnosti.
(4) V primeru, da povzročitelj odpadkov iz drugega odstavka ne poda prijave ravnanja z odpadki v dejavnosti, izvajalec javne službe obračuna količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe.
42. člen 
(način obračunavanja zbiranja komunalnih odpadkov) 
Način obračunavanja in normative za obračun količine storitev ravnanja z odpadki za uporabnike javne službe opredeli izvajalec javne službe v Tehničnih pravilih.
43. člen 
(zavezanci za plačilo) 
(1) Storitve ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje z odpadki, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca:
– po dnevu začetka izvajanja odvoza odpadkov,
– po dnevu rojstva oziroma vselitve v stavbo,
– po dnevu začetka uporabe počitniškega objekta,
– po dnevu pridobitve poslovnega objekta v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje.
(2) Obveznost plačevanja storitev ravnanja z odpadki, to je zbiranja, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastane za povzročitelja s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu, ko povzročitelj pridobi v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje objekt, prostor ali površino, oziroma s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu, ko prične z izvajanjem dejavnosti.
IX. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
44. člen 
(objekti in naprave) 
(1) Za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:
– zemljišče, objekti in naprave CERO z zbirnim centrom,
– zemljišče in objekti zbiralnic,
– zemljišče prevzemnih mest.
(2) Za izvajanje gospodarske javne službe obdelave bioloških odpadkov je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:
– zemljišča, objekti in naprave za obdelavo odpadkov.
45. člen 
(vzdrževanje objektov in naprav) 
(1) Zbirni centri in zbiralnice so občinska infrastruktura, oddana v najem in upravljanje izvajalcu javne službe po določilih tega odloka.
(2) Stroški rednega vzdrževanja zbirnih centrov in zbiralnic bremenijo sredstva javne službe in se jih vključi v ceno storitve.
X. NADZOR 
46. člen 
Nadzor nad izvajanjem kazenskih določb tega odloka iz občinske pristojnosti opravlja pristojni občinski inšpektor ali redar.
XI. KAZENSKE DOLOČBE 
47. člen 
(1) Z globo 1.500 EUR se za prekršek sankcionira pravna oseba, če:
1. se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (prvi odstavek 9. člena),
2. bioloških odpadkov ne zbira v zabojniku na za to določenem prevzemnem mestu in na način, določen v Tehničnih pravilih (drugi odstavek 23. člena),
3. ne odlaga odpadnih nagrobnih sveč v za to nameščene zabojnike na pokopališčih (25. člen),
4. odloži odpadke izven za to določenih odlagališč oziroma za to določenih krajev (drugi odstavek 27. člena),
5. odlaga odpadke izven predpisanih namenskih zabojnikov in na mesta, ki za to niso določena (prva točka prvega odstavka 34. člena),
6. onesnažuje prevzemna mesta in zbiralnice ali okolice (druga točka prvega odstavka 34. člena),
7. s čimer koli ovira dostop do prevzemnega mesta ali zbiralnice (tretja točka prvega odstavka 34. člena),
8. meša nevarne odpadke z ločeno zbranimi odpadki ali s preostalimi mešanimi komunalnimi odpadki ali meša posamezne nevarne odpadke med seboj (četrta točka prvega odstavka 34. člena),
9. odlaga odpadke, ki niso komunalni, v predpisane namenske posode za komunalne odpadke (peta točka prvega odstavka 34. člena),
10. poškoduje opremo, objekte in naprave za izvajanje javne službe (šesta točka prvega odstavka 34. člena),
11. samovoljno premika zabojnike v zbiralnicah ali prevzemnih mestih z ene lokacije na drugo (sedma točka prvega odstavka 34. člena),
12. brska po zabojnikih ter razmetava odpadke (osma točka prvega odstavka 34. člena),
13. prebira, prelaga ali odvaža odpadke iz prevzemnih mest ali zbiralnic, brez pisnega dovoljenja izvajalca javne službe (deveta točka prvega odstavka 34. člena),
14. lepi plakate in obvestila na zabojnike, piše ali riše po njih in jih barva (deseta točka prvega odstavka 34. člena),
15. opusti uporabo storitev javne službe (enajsta točka prvega odstavka 34. člena).
(2) Z globo 400 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 1.000 EUR se sankcionira samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 EUR se sankcionira posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
48. člen 
(1) Z globo 500 EUR se za prekršek sankcionira pravna oseba, če:
1. odpadkov ne zbira ločeno na izvoru nastanka (tretji odstavek 9. člena),
2. ne skrbi za red in čistočo pri odlaganju odpadkov v zabojnike na zbiralnicah (šesti odstavek 17. člena),
3. odlaga odpadke izven zbirnega centra (šesti odstavek 22. člena),
4. če komunalnih odpadkov ne prepušča redno in jih ne ločuje skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga alineja 33. člena),
5. ne zagotovi izvajalcu zbiranja neoviran dostop do prevzemnega mesta (osma alineja 33. člena),
6. ne upošteva prepovedi sežiganja odpadkov (drugi odstavek 34. člena),
7. v zabojnike za mešane komunalne odpadke odlaga odpadke, ki jih je prepovedano odlagati (tretji odstavek 34. člena),
8. izvajalcu javne službe ne prijavi začetka uporabe nepremičnine, ali druge oblike pričetka povzročanja odpadkov v predpisanem roku (prvi odstavek 40. člena),
9. ne poda prijave ravnanja z odpadki oziroma ne sklene pogodbe o ravnanju z odpadki pred pričetkom opravljanja dejavnosti (tretji odstavek 41. člena).
(2) Z globo 200 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z globo 300 EUR se sankcionira samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 200 EUR se sankcionira posameznik, ki stori prekršek iz prve do sedme točke prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo 200 EUR se sankcionira posameznik, če predloži izjavo o kompostiranju in ne izvaja kompostiranja (drugi odstavek 23. člena).
49. člen 
(1) Z globo 800 EUR se za prekršek sankcionira organizator prireditve, če:
1. ne prijavi prireditve izvajalcu javne službe (prvi odstavek 26. člen),
2. na prostoru javne prireditve za čas njenega trajanja ne namesti zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov (drugi odstavek 26. člena),
3. po končani prireditvi najkasneje do 7.00 ure zjutraj naslednjega dne ne poskrbi, da se prireditveni prostor očisti (tretji odstavek 26. člena),
4. odpadkov ne prepusti izvajalcu javne službe najkasneje naslednji delovni dan po zaključku prireditve (četrti odstavek 26. člena).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek prejšnjega odstavka tega člena sankcionira odgovorna oseba organizatorja.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
50. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 79/03) in
– Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 79/03).
51. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3543-1/2020-1
Ajdovščina, dne 10. februarja 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti