Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

610. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, stran 1905.

  
Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske 
1. člen 
V Uredbi o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04, 119/07, 30/09, 97/12 in 89/20) se v 3. členu v prvem odstavku besedilo »dopolnijo 50 let« nadomesti z besedilom »dopolnijo 55 let«.
V 2. točki se črta besedilo »predpisano za pripadnike stalne sestave,«.
2. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. izjavo, da od datuma zadnje ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo ni prišlo do spremembe njegovega zdravstvenega stanja, če je bil kandidat v zadnjih petih letih že ocenjen kot sposoben ali delno sposoben za vojaško službo, ter da brez vednosti izbranega osebnega zdravnika ni bil dodatno obravnavan pri specialistih različnih specialnosti ali psihologu, opravljal terapij oziroma jemal novih zdravil,«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. potrdilo izbranega osebnega zdravnika, da od datuma zadnje ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo ni prišlo do spremembe njegovega zdravstvenega stanja, če je bil kandidat v zadnjih petih letih že ocenjen kot sposoben ali delno sposoben za vojaško službo,«.
V dosedanji 3. točki, ki postane 4. točka, se črta besedilo »če kandidat nima ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo,«.
Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 5., 6. in 7. točka.
3. člen 
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da kandidat izpolnjuje zdravstvene pogoje za opravljanje vojaške službe, če je bil v zadnjih petih letih že ocenjen kot sposoben oziroma delno sposoben za vojaško službo in če je izjavi iz 2. točke tretjega odstavka prejšnjega člena priložil potrdilo izbranega osebnega zdravnika iz 3. točke tretjega odstavka prejšnjega člena, sicer se kandidata napoti na zdravniški pregled v skladu s predpisi o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.«.
4. člen 
V 10. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »in se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»S kandidatom, ki ima ustrezno vojaško evidenčno dolžnost za popolnitev formacijske dolžnosti, se pogodba lahko sklene za najmanj eno leto, če je to nujno za zagotovitev pripravljenosti Slovenske vojske. Ne glede na navedeno se s kandidatom, ki mora opraviti temeljno vojaško strokovno usposabljanje, ker nima odsluženega vojaškega roka, pogodba sklene za pet let oziroma za najmanj štiri leta, če sklenitev pogodbe za pet let ni mogoča zaradi starosti ali če je to nujno za zagotovitev pripravljenosti Slovenske vojske, s kandidatom, ki mora opraviti osnovno vojaško strokovno usposabljanje v skladu s to uredbo, pa se pogodba sklene za pet let oziroma za najmanj tri leta, če sklenitev pogodbe za pet let ali štiri leta ni mogoča zaradi starosti ali če je to nujno potrebno za zagotovitev pripravljenosti Slovenske vojske.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, o sklenitvi pogodbe obvesti enoto, v katero je razporejen pogodbeni pripadnik rezervne sestave, in njegovega delodajalca.«.
5. člen
V 12. členu se na koncu 5. točke pika nadomesti z vejico ter dodata novi, 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. opravljanju nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske,
7. izvajanju drugih obveznosti, urejenih s pogodbo, zlasti na zdravniški pregled in zadolžitev ter razdolžitev vojaške opreme.«.
6. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku na koncu 3. točke pika nadomesti z vejico in doda nova, 4. točka, ki se glasi:
»4. pravnomočno obsodbo zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali obsodbo na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev, v osmih dneh od obsodbe.«.
7. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo »zdravnika« doda besedilo »oziroma če je v karanteni ali izolaciji in predloži ustrezno dokazilo«.
8. člen 
Za 16. členom se doda nov, 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
(opravljanje nalog) 
Pogodbeni pripadniki rezervne sestave se lahko vpokličejo na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, praviloma v več krajših terminih, pri čemer vpoklic v koledarskem letu ne sme biti daljši od 30 dni oziroma vključno z vpoklicem na usposabljanje ne sme biti daljši od treh mesecev.
Za izbor in obveščanje o terminih vpoklica na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, se smiselno uporablja 15. člen te uredbe. Če termin vpoklica na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, ni določen na način, ki ga določa 15. člen te uredbe, se pogodbeni pripadniki rezervne sestave vpokličejo v skladu s postopkom, predpisanim za pozivanje vojaških obveznikov v rezervni sestavi.
Vpoklica na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, ni mogoče odlagati. O oprostitvi vpoklica na opravljanje nalog odloča poveljnik bataljona njemu enake ali višje enote, pri čemer upošteva zlasti razloge za odlaganje usposabljanja, ki so določeni v prejšnjem členu.«.
9. člen 
V 17. členu se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če v okviru stalne sestave ni zagotovljenih ustreznih kadrovskih virov ali če je treba zamenjati stalno sestavo zaradi izvajanja zahtevnejših nalog v Republiki Sloveniji ali zaradi odhoda na mednarodne operacije in misije.«.
Za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, se dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pogodbeni pripadnik rezervne sestave opravlja vojaško službo v miru do enega leta, in sicer na podlagi prošnje in s soglasjem delodajalca ter po predhodni odobritvi poveljnika bataljona njemu enake ali višje enote.
Vpoklica na opravljanje vojaške službe v miru ni mogoče odlagati. O oprostitvi vpoklica na opravljanje vojaške službe v miru odloča poveljnik bataljona njemu enake ali višje enote, pri čemer upošteva zlasti razloge za odlaganje usposabljanja, ki so določeni v 16. členu te uredbe.«.
10. člen 
V 19. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave ne pripada plačilo za pripravljenost v času usposabljanja, opravljanja nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, opravljanja vojaške službe oziroma v času izvajanja drugih obveznosti, urejenih s pogodbo, ter v drugih primerih, ko pogodbenemu pripadniku rezervne sestave mirujejo pravice in dolžnosti iz te uredbe, kot je to določeno v 13. členu te uredbe.«.
11. člen 
V 20. členu se v četrtem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Višina mesečnega denarnega nadomestila ne sme presegati 30 odstotkov višine minimalne plače.«.
12. člen 
Za 20. členom se doda nov, 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen 
(plačilo v času opravljanja nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, in drugih obveznosti, urejenih s pogodbo) 
Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pripada v času opravljanja nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, plačilo v skladu s prvim, drugim, četrtim, petim in šestim odstavkom prejšnjega člena.
Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pripada v času izvajanja drugih obveznosti, urejenih s pogodbo, iz 7. točke 12. člena te uredbe, nadomestilo plače oziroma drugih prejemkov v skladu s predpisi in povračilo stroškov za prevoz v skladu z merili iz prvega odstavka prejšnjega člena.«.
13. člen 
V 21. členu se za drugim odstavkom dodata nova, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pripada v času opravljanja vojaške službe v miru pravica do povračila razlike do osnovne plače, ki mu jo je izplačal delodajalec v mesecu pred nastopom vojaške službe, brez prevoznih stroškov, stroškov prehrane, jubilejnih nagrad, regresa, delovne uspešnosti in nadur, vendar največ do vrednosti najvišjega plačnega razreda z napredovanji v Slovenski vojski za vojaka, podčastnika ali častnika, glede na formacijsko dolžnost pogodbenega pripadnika rezervne sestave.
Zahtevek za izplačilo razlike do osnovne plače iz prejšnjega odstavka vloži pogodbeni pripadnik rezervne sestave v enoti, ki je zahtevala vpoklic na opravljanje vojaške službe v miru. Zahtevek lahko vloži najpozneje v 90 dneh po opravljeni vojaški službi. Če vojaška služba traja več kot en mesec, lahko pogodbeni pripadnik rezervne sestave vloži zahtevek po vsakem mesecu opravljanja vojaške službe. Razlika do osnovne plače se mu izplača v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka.«.
14. člen 
V 26. členu se v 3. točki črta besedilo »z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi,«.
15. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo »v skladu s 1. točko petega odstavka 16. člena« nadomesti z besedilom »v skladu s 1. in 4. točko petega odstavka 16. člena«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. če se pogodbeni pripadnik rezervne sestave brez opravičenega razloga ni odzval k opravljanju vojaške službe, opravljanju nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, oziroma na usposabljanje ali če je brez pisne odobritve nadrejenega v času vpoklica samovoljno zapustil enoto,«.
Na koncu 12. točke se pika nadomesti z vejico in doda nova, 13. točka, ki se glasi:
»13. če se pogodbeni pripadnik rezervne sestave brez opravičenega razloga ni odzval na zdravniški pregled zaradi ponovne ugotovitve ocene njegove zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.«.
V drugem odstavku se besedilo »11. in 12. točke« nadomesti z besedilom »11., 12. in 13. točke«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(uskladitev pogodb) 
Pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo te uredbe, se s to uredbo uskladijo do 1. maja 2021.
Ob sklenitvi aneksa za uskladitev pogodbe iz prejšnjega odstavka s to uredbo pripada pogodbenim pripadnikom rezervne sestave nagrada v višini 30-dnevnega plačila za pripravljenost, ki jim pripada v skladu s pogodbo. Nagrada se izplača ob prvem mogočem izplačilu plačila za pripravljenost, če je po sklenitvi aneksa pogodba veljavna še najmanj eno leto. Ob predčasni prekinitvi pogodbe mora pogodbeni pripadnik ministrstvu nagrado vrniti, razen ob prekinitvi zaradi zdravstvenih razlogov ali smrti pogodbenega pripadnika.
17. člen 
(začetek uporabe) 
Zneski iz novega tretjega odstavka 21. člena uredbe se začnejo obračunavati 1. januarja 2022.
18. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2021.
Št. 00718-2/2021
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2021-1911-0001
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost