Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

587. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a), stran 1876.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 20. seji dne 15. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini 1738 Dravlje: 766/14, 766/15, 766/16, 766/23, 766/24, 766/25, 767/5, 768/2, 770/1, 770/4, 770/6, 771/1, 771/2, 771/6, 776/2 in 777/1. Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (Uradni list RS, št. 6/94, 78/10, 99/12 in 42/18; v nadaljnjem besedilu: UN) in se po določilih UN nahaja v funkcionalni enoti F30a. Območje se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL – ID) nahaja v delu enote urejanja prostora DR-707 s podrobnejšo namensko rabo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz:
– prvega odstavka 10. člena UN, ki določa dopustnost gradnje maksimalno dveh kletnih etaž, in sicer tako, da se dopusti gradnja največ treh kletnih etaž. Dodatna 3. podzemna parkirna etaža se dovoli na način, da so na površini dovoljena parkirna mesta za opravljanje dejavnosti zavarovalništva – ocenjevanje škod. Preostale zunanje površine se parkovno uredijo,
– drugega odstavka 11. člena UN, ki določa dopustnost postavitve pomožnih objektov, kot so nadstreški, in sicer tako, da se dopusti tudi gradnja nadstreškov, ki so del glavnega objekta in presegajo v UN določene gradbene meje in linije,
– pete alineje 14. člena UN, ki določa, da je maksimalni vertikalni gabarit novih objektov, ki niso ob Celovški cesti, določen z etažnostjo do P+2 za poslovne objekte, izjemoma višji za proizvodno skladiščne objekte, in sicer tako, da se za poslovne objekte dopusti vertikalni gabarit stavb do P+Me+2.
Pogoji za dopustna odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev iz prejšnjega odstavka so naslednji:
a) v zvezi z gradnjo kletnih etaž je treba načrtovati in izvesti tudi naslednje nujne zaščitne ukrepe varovanja podtalnice:
– pred gradnjo: pridobiti vzorce tal z vrtinami zaradi morebitne prisotnosti vgrajenega odpadnega materiala ter izdelati kemijsko analizo zemljine zaradi morebitnega onesnaženja s šestvalentnim kromom,
– med projektiranjem: ponikanje čistih strešnih vod in ponikanje prečiščenih padavinskih vod naj se izvaja v zgornji del krovnih plasti nad vmesno zaglinjeno plastjo, ponikanje v globlji del vodonosnika ali ponikanje viseče podzemne vode iz visečega horizonta v globino ni dovoljeno. Za gradnjo je treba predvideti uporabo gradbenega materiala, iz katerega se ne morejo izločati snovi, škodljive za vodo,
– med gradnjo: po izgradnji infrastrukturnih vodov je potrebno pokrovno plast in humusno plast tal obnoviti v prvotno stanje. Ob izkopu gradbene jame je treba odvzeti reprezentativne vzorce izkopane zemljine, evidentirati morebitno prisotnost odpadnega materiala ali umetnega nasutja ter ugotoviti možen izvor oziroma možnost prisotnosti starih onesnaženj zaradi starih izpustov iz odpadnih vod. Zasipanje vseh izkopov na zemljišču je treba izvesti tako, da se učinkovito in predvsem trajno prepreči učinek povečanja spiranja tal s površja v gladino podzemne vode. Izkopi morajo biti zato zapolnjeni tako, da ima zasipan material enak vrstni red slojev kot pred izkopom,
– dodatni ukrep v primeru gradnje treh kletnih etaž: zasip gradbene jame med steno gradbene jame in objektom mora biti zapolnjen z istim materialom kot v naravnem stanju, tako, da se prepreči zmanjšanje zadrževalnih sposobnosti krovnih plasti tik ob objektu in v območju gradbene jame,
b) pri posegih v prostor je treba upoštevati predpise s področja varstva pred hrupom glede na stopnje varstva pred hrupom, ki jih določa OPN MOL – ID,
c) najmanjši odmik nadstreškov, ki so del glavnega objekta, od sosednjih zemljišč je 12 m, skupna površina teh nadstreškov ne sme presegati 420 m2,
č) največja višina do venca stavbe je lahko 17 m. Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture,
d) pri načrtovanju ureditev je treba zagotoviti najmanj 10 m odmika od načrtovanih ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih avtocest. V tem območju ni dovoljena gradnja novih objektov in drugih trajnih ureditev, razen infrastrukturnih vodov. Za infrastrukturne vode je treba zagotoviti najmanj 6 m odmika od načrtovanih ureditev.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1963
Št. 35023-22/2020-46
Ljubljana, dne 15. februarja 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost