Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

614. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 1920.

  
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 9/17, 26/17 in 8/19) ter tretje alineje prvega odstavka 38. in prve alineje prvega odstavka 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18 in 75/19) sta Senat Univerze na Primorskem na 14. redni seji, dne 24. 2. 2021 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 9. redni seji, dne 25. 2. 2021, v enakem besedilu sprejela naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Univerze na Primorskem 
1. člen 
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18 in 75/19), se 12. vrstica 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sedež: Koper, Izolska vrata 2«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Splošni akti univerze in članic se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v roku treh mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
3. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/21
Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler 
predsednik Upravnega odbora 
Univerze na Primorskem 
Prof. dr. Klavdija Kutnar 
rektorica Univerze na Primorskem 
predsednica Senata 
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost