Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

578. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1), stran 1868.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-2, Uradni list RS, št. 37/19) je župan Mestne občine Kranj dne 11. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1) 
1. člen
(predmet in vsebina sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja EUP z oznako KR Z1 (v nadaljnjem besedilu SD ZN). S tem sklepom se potrdi tudi izhodišča za pripravo SD ZN, štev. UD/535-82/20, februar 2021.
Sklep o začetku priprave SD ZN obsega:
– oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopolnitev ZN,
– pravno podlago za pripravo sprememb in dopolnitev ZN,
– opis območja, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN ter program,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN ter njegovih posameznih faz,
– seznam nosilcev urejanja prostora ter
– obveznosti.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Mestna občina Kranj je leta 2002 sprejela Odlok o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (Uradni list RS, št. 82/02). Odlok je kasneje dvakrat dopolnila. V letu 2012 je popolnoma na novo definirala programske rešitve celotnega območja, leta 2020 pa je bila predmet dopolnitev ZN spremenjena ureditev zahodnega dela območja s pripadajočim prometnim priključevanjem na Koroško cesto.
Razlog za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev ZN je prometno priključevanje območja na Bleiweisovo cesto z notranjim prometnim omrežjem. Temu se prilagodijo/umestijo tudi nekateri prostorski posegi, ki so aktualni s strani potencialnih investitorjev.
Prav tako je predmet sprememb in dopolnitev ZN etapnost ureditev, tolerance glede tlorisov in namenske rabe objektov. Do sedaj prevladujoče univerzitetno in srednješolsko središče Gorenjske prestolnice s stanovanjskim programom ob vpadnicah se dopolnjuje z družbenim (športna, zdravstvena in storitvena dejavnost) in s centralnim programom.
Spremembe in dopolnitve pa se dotikajo tudi infrastrukturnega omrežja. Za priključevanje območja na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo se dovoljujejo tudi posegi izven območja urejanja.
3. člen 
(pravna podlaga za pripravo) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17),
– Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18 in 76/19),
– Odlok o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (Uradni list RS, št. 82/02, 59/12, 47/13 in 82/20).
4. člen 
(opis območja in program) 
Območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 830/8, 830/7, 823/8, 830/6, 877/5, 1026/2, 875/8, 1033/1, 878/1, 832/11, 875/2, 878/4, 875/4, 874/4, 894/1, 874/2, 876/8, 876/8, 876/6, 1026/3, 832/12, 896, 832/12, 874/7, 890/2, 823/5, 876/6, 1286/3, 454/3, 875/8, 1012/4, 898, 876/2, 893/13, 873/4, 879/14, 873/14, 873/11, 1025, 893/14, 876/15, 890/4, 873/7, 823/3, 1033/4, 823/7, 830/4, 876/16, 873/6, 874/5, 876/7, 876/5, 828, 875/11, 879/34, 872, 832/11, 876/2, 873/8, 467/2, 889, 877/4, 875/10, 876/13, 873/5, 1286/4, 1024/1, 823/6, 875/2, 894/5, 888/78, 875/9, 879/43, 893/6, 1012/8, 894/4, 875/2, 873/13, 873/12, 876/14, 879/49, 876/10, 874/3, 888/10, 876/13, 876/12, 876/5, 876/5, 1033/5, 893/15, 823/9, 822/1, 879/44, 893/11, 893/12, 876/17, 888/10, 1030/1, 876/6, 893/8, 830/1, 873/6, 878/2, 1029, 823/2, 821, 830/2, 869, 875/7, 888/77, 1012/7, 873/9, 820/1, 878/3, 893/10, 895, 893/10, 1026/1, 893/9, 875/3, 876/3, 874/6, 893/16, 888/9, 890/5, 832/11, 876/11, 874/6, 879/34, 832/2, 822/2 k.o. Kranj. Površina območja znaša 19,4 ha.
Načrtovane ureditve tangirajo vse funkcionalne celote znotraj območja urejanja.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve sprememb in dopolnitev ZN temeljijo na prikazu stanja prostora, Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, veljavnem Zazidalnem načrtu ter izdelanih strokovnih podlagah in investicijskih namerah investitorjev v območju urejanja.
Podlago za dopolnjeni osnutek načrtovanih ureditev lahko predstavljajo še druge strokovne podlage skladno z zahtevami tangiranih upravljavcev prostora in komunalne infrastrukture.
Za območje sprememb in dopolnitev je potrebno izdelati geodetski načrt.
6. člen 
(roki za pripravo) 
Okvirni terminski plan:
pridobivanje mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje in konkretnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora
30 dni po objavi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev ZN
izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN
30 dni po pridobitvi odločbe glede CPVO, smernic in strokovnih podlag
pridobivanje prvih mnenj k osnutku sprememb in dopolnitev ZN
30 dni po pozivu
izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN
30 dni po pridobitvi prvih mnenj
javna razgrnitev in javna obravnava sprememb in dopolnitev ZN
30 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka
priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
20 dni po zaključku javne razgrnitve in pridobitvi vseh pripomb
priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN
30 dni po potrditvi stališč do pripomb iz javne razgrnitve
pridobivanje drugih mnenj k predlogu sprememb in dopolnitev ZN
30 dni po pozivu
izdelava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN za sprejem na občinskem svetu
30 dni po pridobitvi drugih mnenj
V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, se roki in vsebina ustrezno prilagodi.
7. člen 
(seznam nosilcev urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
– RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– RS, Ministrstvo za zdravje,
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za investicije,
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, OE Kranj,
– RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za informacijsko družbo,
– Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS,
– Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti,
– Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
– Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
– Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje ravnanja z odpadki,
– Domplan d.d., PE energetika,
– Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Telekom Slovenije, d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj,
– T-2,
– Gratel,
– Tele-TV.
Drugi udeleženci v postopku priprave:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se izkaže, da ureditve posegajo tudi v njihovo pristojnost.
8. člen 
(obveznosti financiranja) 
Stroške za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in izvedbo sprememb in dopolnitev ZN nosi Mestna občina Kranj. Postopek vodi občinska uprava Mestne občine Kranj.
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu. Veljati začne z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 350-52/2020-7
Kranj, dne 11. februarja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost