Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2540. Sklep o imenovanju ministra

MINISTRSTVA

2541. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti
2542. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2543. Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja specializacij in sekundariata v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19
2586. Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči

USTAVNO SODIŠČE

2544. Odločba o delni razveljavitvi četrtega in tretjega odstavka 68.a člena Zakona o davčnem postopku
2545. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica, kolikor kategorizira javno pot št. 944531 v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 750/15, k. o. Kovača vas

SODNI SVET

2546. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2547. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
2548. Obvestilo o veljavnosti Pete izdaje Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 5.0
2549. Obvestilo o veljavnosti četrtega, petega in šestega dodatka k deseti izdaji Evropske farmakopeje
2587. Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2550. Pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva
2551. Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva

OBČINE

Ajdovščina

2552. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina

Cankova

2585. Konvencija o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, evropske mikroregije David, združenja članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europäische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung (okrajšano EMR DAVID)

Črnomelj

2553. Odlok ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
2554. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Črnomelj
2555. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2556. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2557. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2558. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dolenjske Toplice

2559. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk
2560. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice

Dravograd

2561. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako VRA-9/A v Občini Dravograd – ID: 1704

Ilirska Bistrica

2562. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica

Kanal ob Soči

2563. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči

Kranjska Gora

2564. Sklep 11/11: o ugotovitvi nujnosti in javne koristi

Logatec

2565. Sklep o določitvi višine grobnine na pokopališčih v Občini Logatec za leto 2020

Loški Potok

2566. Sklep o imenovanju pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja v Občinski upravi Občine Loški Potok

Luče

2567. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Luče

Nova Gorica

2568. Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje ter o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Mestne občine Nova Gorica

Piran

2569. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za parceli št. 1801/1 in 1801/2, k.o. Portorož
2570. Sklep o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju Občine Piran

Prebold

2571. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ribnica

2572. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša

Sevnica

2573. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

Sveti Jurij ob Ščavnici

2574. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2575. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina-javno dobro

Šmarje pri Jelšah

2576. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1679 v naselju Belo (parc. št. 325/4, k.o. 1190 – Preloge)

Trebnje

2577. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2019
2578. Odlok o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena
2579. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2020
2580. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje
2581. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Trebnje
2582. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, leto 2020
2583. Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje

Žalec

2584. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost