Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020

Kazalo

2551. Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva, stran 6216.

  
Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in pete alineje drugega odstavka 22. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 18/19) je Socialna zbornica Slovenije na 4. redni seji skupščine dne 18. 9. 2020 s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo sprejela
P R A V I L N I K 
o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja vsebino, pogoje in način opravljanja strokovnega izpita na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) ter preverjanja znanja za pridobitev strokovnega izpita, določa sestavo in način oblikovanja izpitnih komisij, postopek prijave na strokovni izpit, potek strokovnega izpita ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita.
2. člen 
Strokovni izpit lahko opravljajo kandidati, ki izpolnjujejo pogoj glede izobrazbe iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19, v nadaljnjem besedilu: ZSV) in imajo opravljeno pripravništvo ali delovne izkušnje na področju socialnega varstva, kot določa 69. člen ZSV.
Kandidati izpolnjujejo pogoj opravljenega pripravništva, če so opravili pripravništvo skladno s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva.
Za izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj se upoštevajo delovne izkušnje s področja socialnega varstva in so pridobljene glede na vrsto in raven izobrazbe kandidatov.
Strokovni izpit lahko opravljajo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoj glede izobrazbe in delovnih izkušenj, kot jih za direktorje socialno varstvenih zavodov določata 56. in 57. člen ZSV.
3. člen 
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena in so v celoti opravili strokovni izpit na primerljivem področju, lahko pristopijo k dopolnilnemu strokovnemu izpitu na področju socialnega varstva.
Za opravljen strokovni izpit na primerljivem področju iz prejšnjega odstavka se šteje opravljen strokovni izpit s področja zaposlovanja, zdravstva, šolstva, državne uprave in pravosodja.
Šteje se, da je kandidat opravil strokovni izpit, če je uspešno opravil dopolnilni strokovni izpit.
II. STROKOVNI IZPIT 
4. člen 
Strokovni izpit se začne s pristopom k strokovnemu izpitu.
Program strokovnega izpita 
5. člen
Program strokovnega izpita je sestavljen iz treh delov, in sicer iz splošnega in posebnega dela ter izbirnega dela.
6. člen 
Program splošnega in posebnega dela strokovnega izpita sta enotna za vse kandidate, program izbirnega dela pa je prilagojen delovnemu področju, na katerem se je kandidat usposabljal med opravljanjem pripravništva ali pridobivanjem delovnih izkušenj oziroma je vsebino izbral za izbirni del.
7. člen 
Program splošnega dela strokovnega izpita obsega:
– ustavno ureditev države;
– sistem zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti ter razmerja med njimi;
– organizacijo in funkcijo lokalne samouprave;
– organizacijo javnih služb;
– ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema;
– varovanje osebnih podatkov.
8. člen 
Program posebnega dela strokovnega izpita obsega:
– osnove pravne ureditve socialne varnosti;
– socialno varstvo;
– zakonsko zvezo, družinska razmerja in partnersko zvezo;
– invalidsko varstvo;
– kazensko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij;
– nepravdni postopek na področju urejanja osebnih stanj in družinskih razmerij.
9. člen 
Program izbirnega dela strokovnega izpita obsega naslednja izbirna področja:
a) materialna ogroženost;
b) varstvo družine in otrok ter partnerski odnosi;
c) socialna oskrba;
d) invalidsko varstvo;
e) duševno zdravje;
f) socialna vključenost in nediskriminacija;
g) delo s tujci, begunci in migranti.
10. člen 
Kandidat ob prijavi na strokovni izpit izbere eno izbirno področje iz programa izbirnega dela strokovnega izpita.
Izbrano izbirno področje je sestavni del pisnega in ustnega dela strokovnega izpita.
11. člen 
Zbornica določi program strokovnega izpita, ki vsebuje podrobnejše vsebine posameznega dela strokovnega izpita iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.
Strokovna služba zbornice vodi seznam pravnih virov in strokovne literature, ki se nanaša na vsebine programa strokovnega izpita. Kandidatu je seznam pravnih virov in literature na voljo na sedežu in na spletni strani zbornice.
Oblikovanje in delovanje izpitnih komisij 
12. člen
Izpraševalci izpitnih komisij za izvajanje strokovnega izpita so izbrani na podlagi javnega povabila k sodelovanju, ki ga zbornica objavi na svoji spletni strani.
Komisija za volitve in imenovanje zbornice preveri izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov za izpraševalce izpitnih komisij, določenih s tem pravilnikom, ter oblikuje in predlaga listo izpraševalcev izpitnih komisij v sprejem Strokovnemu svetu zbornice.
Sprejeta lista izpraševalcev se objavi na spletni strani zbornice.
13. člen 
Pogoji za imenovanje izpraševalcev izpitnih komisij:
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven;
– opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju socialnega varstva;
– 10 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva;
– reference s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti;
– strokovni naziv na področju socialnega varstva.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so za izpraševalce po programu splošnega dela strokovnega izpita, lahko imenovane osebe z najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven s področja prava in referencami s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti.
14. člen 
Izpraševalci izpitnih komisij so imenovani za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
15. člen 
Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva izpraševalca.
Generalni sekretar zbornice z liste izpraševalcev izpitnih komisij imenuje tričlansko komisijo kandidatu, ki pristopi k strokovnemu izpitu.
Najmanj en izpraševalec izpitne komisije mora imeti enako ali višjo raven strokovne izobrazbe kot kandidat.
16. člen 
Predsednika izpitne komisije določi generalni sekretar zbornice na podlagi strokovnih priporočil.
Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilno in nemoteno delo izpitne komisije ter odgovarja za delo izpitne komisije.
17. člen 
Izpraševalec ne more opravljati svojega dela, če je:
– pooblaščenec ali zakoniti zastopnik kandidata;
– s kandidatom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena;
– s kandidatom v zakonski zvezi ali partnerski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala ali če z njo živi ali je živela v izvenzakonski ali partnerski skupnosti;
– skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik kandidata, njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.
Izpraševalci izpitnih komisij morajo strokovno in objektivno opravljati svoje delo v izpitni komisiji, v katero so imenovani. Pri svojem delu morajo upoštevati določbe tega pravilnika.
Izpraševalec, pri katerem obstajajo okoliščine, ki zbujajo dvom o objektivnosti, mora o tem takoj obvestiti strokovnega delavca strokovne službe zbornice.
Če se izbrani izpraševalec z liste izpraševalcev ne odzove na vabilo zbornice za delo v izpitni komisiji ali če izpraševalec ne opravi svoje dolžnosti v izpitni komisiji, ne da bi posredoval utemeljitev za svojo neodzivnost oziroma odsotnost, strokovna služba zbornice o tem sestavi uradni zaznamek, generalni sekretar pa ga lahko izloči iz komisije.
V primeru kršitve dolžnosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ter drugih dolžnosti, določenih s tem pravilnikom, Strokovni svet zbornice izpraševalca na predlog generalnega sekretarja razreši z liste izpraševalcev.
18. člen 
Delo izpitnih komisij spremlja in evalvira strokovna služba zbornice, ki lahko predlaga spremembe izvajanja strokovnega izpita ali dela izpitnih komisij.
Zbornica organizira usposabljanje in izpopolnjevanje za izpraševalce izpitnih komisij.
Organizacija strokovnega izpita 
19. člen
Zbornica skrbi za:
– nemoten potek strokovnega izpita;
– uporabo enotnih kriterijev ocenjevanja na izpitih;
– spremljanje dela in usklajevanje dela izpitnih komisij;
– pripravo letnega razporeda terminov za opravljanje strokovnega izpita;
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih komisij;
– opravljanje strokovnega in administrativnega dela za izpitne komisije.
Opravljanje nadzorstva 
20. člen
Nadzorstvo nad opravljanjem izpitov, imenovanjem izpitnih komisij in njihovim delovanjem opravlja Strokovni svet zbornice.
Strokovna služba zbornice najpozneje do konca januarja pripravi poročilo o izvajanju strokovnega izpita za obdobje preteklega leta, ki ga najpozneje do konca februarja obravnava Strokovni svet zbornice.
Prijava k strokovnemu izpitu 
21. člen
Kandidat pristopi k opravljanju strokovnega izpita na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Roki za prijavo na izpitne roke so določeni v planu strokovnih izpitov za tekoče leto, ki je objavljen na spletni strani zbornice.
22. člen 
Kandidati iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo k prijavi za opravljanje strokovnega izpita priložiti dokazilo o strokovni izobrazbi ter dokumentacijo o uspešno zaključenem pripravništvu ali dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na področju socialnega varstva.
Kandidati iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo k prijavi za opravljanje strokovnega izpita priložiti dokazilo o strokovni izobrazbi in dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah.
Kandidati, ki se prijavljajo k opravljanju dopolnilnega strokovnega izpita, morajo k prijavi priložiti dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na primerljivem področju iz 3. člena tega pravilnika.
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti k prijavi kot dokazilo na podlagi tega pravilnika, lahko pridobi zbornica po uradni dolžnosti, ali jih predloži ob prijavi kandidat sam.
23. člen 
Strokovna služba zbornice na podlagi prijave k strokovnemu izpitu ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.
Če kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita po tem pravilniku, zbornica pisno obvesti kandidata o datumu strokovnega izpita najmanj petnajst dni pred dnevom, ki je predviden za strokovni izpit.
Kandidat lahko odjavi opravljanje strokovnega izpita pisno najmanj deset dni pred predvidenim datumom opravljanja pisnega dela strokovnega izpita.
Kandidat, ki se trikrat odjavi od opravljanja strokovnega izpita, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita po poteku enega leta od zadnje prijave.
Če kandidat ne pristopi k opravljanju strokovnega izpita v roku enega leta po prvem pisnem obvestilu, se šteje, da kandidat ne želi pristopiti k opravljanju strokovnega izpita in mu strokovna služba zbornice vrne prijavnico.
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje strokovnega izpita po tem pravilniku, zbornica izda zavrnilno odločbo.
Za postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje strokovnega izpita se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če ta pravilnik ne določa drugače.
Dopolnilni strokovni izpit 
24. člen
Za dopolnilni strokovni izpit se smiselno uporabljajo določila tega pravilnika.
25. člen 
Kandidatom za opravljanje dopolnilnega strokovnega izpita se že opravljen strokovni izpit na primerljivem področju, na podlagi mnenja strokovne službe zbornice, upošteva pri splošnem delu strokovnega izpita s področja socialnega varstva, o čemer zbornica odloči z odločbo.
Opravljanje strokovnega izpita 
26. člen
Kandidat pristopi k opravljanju strokovnega izpita na podlagi obvestila iz drugega odstavka 23. člena tega pravilnika.
Strokovni izpit kandidat opravlja pisno in ustno, praviloma na sedežu zbornice. Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu je plačan strošek strokovnega izpita oziroma predložena izjava o plačilu.
27. člen 
Strokovni izpit opravlja kandidat dva dni. Pisni del se izvaja pod nadzorom strokovne službe zbornice in traja do tri pedagoške ure. Ustni del se izvaja pred tričlansko izpitno komisijo in traja do šestdeset minut.
28. člen 
Splošni in posebni del strokovnega izpita kandidat opravlja ustno, izbirni del strokovnega izpita pa pisno in ustno.
Pisni del strokovnega izpita 
29. člen
Kandidat najprej opravi pisni del strokovnega izpita, ki obsega izdelavo naloge iz izbirnega področja, ki ga je navedel v prijavi za opravljanje strokovnega izpita.
Nabor nalog za pisni del strokovnega izpita za posamezna izbirna področja sprejme Strokovni svet zbornice.
Za posameznega kandidata predsednik izpitne komisije določi nalogo izmed nabora nalog iz prejšnjega odstavka. Naloga se mora nanašati na izbirno področje, ki ga je kandidat navedel v prijavi.
30. člen 
Pred začetkom pisnega dela strokovnega izpita strokovni delavec strokovne službe zbornice ugotovi istovetnost kandidata na podlagi osebnega dokumenta.
Strokovni delavec iz prejšnjega odstavka kandidatom izroči naloge, pojasni navodila in navede pripomočke, ki jih lahko uporabljajo.
31. člen 
V primeru, da se kandidat pri pisanju naloge ne ravna po navodilih, ga strokovni delavec strokovne službe zbornice, ki spremlja pisni izpit, opomni. Če kandidat opomina ne upošteva, strokovni delavec strokovne službe zbornice o tem napravi uradni zaznamek in šteje se, da je kandidat pisni del opravil neuspešno.
32. člen 
Uspeh kandidata pri pisnem delu strokovnega izpita oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
Ustni del strokovnega izpita 
33. člen
Kandidat lahko pristopi k ustnemu delu, če je pisni del opravil uspešno.
34. člen 
Ustno izpraševanje temelji na vsebinah iz programa splošnega, posebnega in izbirnega dela strokovnega izpita ter traja največ šestdeset minut.
35. člen 
Predsednik izpitne komisije pred začetkom ustnega dela strokovnega izpita ugotovi istovetnost kandidata na podlagi osebnega dokumenta.
Izpitna komisija mora za ustni del izpita pripraviti tri vprašanja iz splošnega dela, tri vprašanja iz posebnega dela in tri vprašanja iz izbirnega dela. Vprašanja morajo biti oblikovana tako, da je z odgovori nanje mogoče oceniti kandidatovo poznavanje celotnega področja.
Vprašanja ustnega dela strokovnega izpita se vpišejo v zapisnik o poteku strokovnega izpita.
36. člen 
Uspeh kandidata na ustnem delu strokovnega izpita ocenjuje izpitna komisija za vsak del posebej: splošni del, posebni del in izbirni del z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
Na podlagi ocene pisnega dela in ocen iz vseh treh delov ustnega dela strokovnega izpita izpitna komisija določi skupno oceno »opravil« ali »ni opravil«.
Kandidat je opravil strokovni izpit, če je bil njegov uspeh pri vseh treh delih ustnega dela strokovnega izpita ocenjen z oceno »uspešno«.
Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije po končanem celotnem izpitu in kandidatu izroči obvestilo o opravljanju strokovnega izpita, katerega obrazec je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
37. člen 
O poteku strokovnega izpita predsednik izpitne komisije sestavi zapisnik na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
Ponovni pristop in ponovno opravljanje strokovnega izpita 
38. člen
Kandidat, ki je bil neuspešen pri pisnem delu strokovnega izpita, mora k strokovnemu izpitu ponovno pristopiti.
39. člen 
Kandidat, ki je bil neuspešen samo na enem izmed delov ustnega dela strokovnega izpita: ustni splošni del, ustni posebni del ali ustni izbirni del, ponavlja samo tisti del ustnega dela strokovnega izpita, pri katerem je bil neuspešen, vendar ne prej kot po preteku enega meseca od dneva, ko je bil seznanjen z oceno o neuspešno opravljenem delu ustnega dela strokovnega izpita.
Kandidat lahko ponavlja strokovni izpit s posameznega dela ustnega dela strokovnega izpita le enkrat. Če drugič ne opravi uspešno posameznega dela ustnega dela strokovnega izpita, mora ponovno pristopiti k strokovnemu izpitu.
Kandidat mora ponavljanje izpita opraviti v roku šestih mesecev od vročitve obvestila o neuspešnem opravljenem delu ustnega dela strokovnega izpita, sicer mora ponovno pristopiti k strokovnemu izpitu.
40. člen 
Če kandidat brez upravičenega razloga na za izpit določen dan ne pristopi k opravljanju pisnega ali ustnega dela izpita, ali če brez upravičenega razloga odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil in mora ob ponovnem pristopu strošek strokovnega izpita plačati v celoti.
O upravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi pisne obrazložitve kandidata odloči generalni sekretar zbornice. Kandidat mora pisno obrazložitev posredovati na naslov zbornice v roku petih dni od dneva, določenega za opravljanje strokovnega izpita, če to iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
V primeru, da generalni sekretar zbornice odloči, da so razlogi upravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitnemu roku in plačilo stroškov strokovnega izpita velja za obdobje šestih mesecev od dneva, ko je zbornica prejela pisno obrazložitev prejšnjega odstavka.
41. člen 
Kandidat, ki strokovnega izpita ni opravil, ga lahko ponovno opravlja po preteku treh mesecev od dneva, ko je bil seznanjen z izidom izpita. Za ponovni pristop k izpitu plača celoten strošek.
Če kandidat tudi drugič ne opravi strokovnega izpita, lahko pristopi k ponovnemu opravljanju strokovnega izpita po preteku šestih mesecev.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu 
42. člen
V primeru, da je kandidat strokovni izpit opravil, zbornica izda potrdilo, iz katerega so razvidni naslednji podatki: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva kandidata, izobrazba kandidata, datum opravljenega strokovnega izpita, številka potrdila, kraj in datum izdaje potrdila. Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije in predsednik zbornice.
Za kandidate iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se izda potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
Za kandidate iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika se izda potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu se kandidatu izda najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je izpit opravil.
Možnost pritožbe 
43. člen
Kandidat, ki se ne strinja z oceno celotnega dela ali posameznega dela strokovnega izpita, ki jo je podala izpitna komisija, lahko v roku osmih dni od dneva seznanitve z oceno na zbornico vloži pisno pritožbo. O utemeljenosti pritožbe na podlagi pritožbenih navedb, zapisnika o poteku strokovnega izpita in pridobljenih pisnih mnenj izpraševalcev izpitne komisije, ki je ocenila znanje kandidata, odloča tričlanska komisija za obravnavo pritožbe, sestavljena iz izpraševalcev izpitnih komisij. V komisijo za obravnavo pritožbe ne sme biti imenovan noben od izpraševalcev izpitne komisije, zoper oceno katere je podana pritožba.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje generalni sekretar zbornice z liste izpraševalcev izpitnih komisij.
Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva njene vložitve.
44. člen 
Oseba, ki nima izvirnega potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, lahko zahteva izdajo kopije potrdila pri zbornici.
Stroški strokovnega izpita 
45. člen 
Upravni odbor zbornice določi ceno strokovnega izpita, ki jo plača kandidat oziroma njegov delodajalec na podlagi izstavljenega računa.
Upravni odbor zbornice določi višino plačila izpraševalcev izpitnih komisij.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
46. člen 
Osebam, ki so opravile strokovni izpit po dosedanjih predpisih, se prizna opravljen izpit po tem pravilniku.
Kandidati, ki so vložili prijavo za strokovni izpit pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo pristopiti k opravljanju strokovnega izpita v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika, da strokovni izpit opravljajo po določbah Pravilnika o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 120/04 in 39/16 – ZSV-F).
47. člen 
Izpraševalci izpitnih komisij, ki so bili imenovani skladno z določbami Pravilnika o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 120/04 in 39/16 – ZSV-F), opravljajo naloge izpraševalca do konca mandata.
48. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 120/04), razen za primere iz 25. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 39/16 – ZSV-F).
49. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1848/2020-SZS/SK-PRED
Ljubljana, dne 18. septembra 2020
Mag. Nace Kovač 
predsednik Socialne zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti