Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

351. Javni poziv za predlaganje kandidatov za osem članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

404. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica
405. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah

Drugi akti

352. Odločba o imenovanju višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

353. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
354. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o licenci kontrolorja zračnega prometa
355. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova uresničimo sanje«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

356. Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca
357. Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2020
358. Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja
359. Poročilo o gibanju plač za december 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

360. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

361. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020

Braslovče

362. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2020
363. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Braslovče
364. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2020

Celje

365. Odlok o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje
366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje
368. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
369. Sklep št. 1/2020 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Dol pri Ljubljani

370. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dol pri Ljubljani
371. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Dolenjske Toplice

395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 – rebalans I

Idrija

372. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju naselja Črni vrh
373. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija
374. Sklep o določitvi upravljavca Krajinskega parka Zgornja Idrijca
375. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

396. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2020

Ilirska Bistrica

397. Sklep o razveljavitvi Popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

Kamnik

376. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020
377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik
378. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kranj

379. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Kranjska Gora

380. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora

Laško

381. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško

Ljubljana

398. Ugotovitveni sklep o uskladitvi odstotkov oziroma deležev glasov županov občin članic Sveta RCERO LJUBLJANA
399. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2020
400. Sklep o potrditvi načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike
401. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Logatec

382. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2020

Mežica

383. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2020
384. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica
385. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Mežica

Miren-Kostanjevica

386. Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

402. Sklep o Lokacijski preveritvi na Ulici arhitekta Novaka v Murski Soboti

Nova Gorica

403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Ptuj

387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Slovenske Konjice

388. Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostišče s prenočišči v Slovenskih Konjicah

Sveti Jurij ob Ščavnici

389. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

390. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šmarješke Toplice

391. Sklep o ukinitvi javnega dobra
392. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Štore

393. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2020
394. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

POPRAVKI

406. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
407. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti