Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020

Kazalo

403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, stran 1163.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj) in 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) so:
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19), na seji dne 6. februarja 2020;
– Občinski svet Občine Brda na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17, 16/18), na seji dne 4. februarja 2020;
– Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/08), na seji dne 30. januarja 2020;
– Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 7. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16), na seji dne 13. februarja 2020;
– Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko, (Uradni list RS, št. 22/12 – UPB, 88/15 in 14/18), na seji dne 25. februarja 2020;
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list, RS, št. 5/18) na seji dne 13. februarja 2020
sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica 
1. člen 
Besedilo 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05, 124/08 in 53/10; v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se za besedo »izobraževanja« doda besedilo »in predšolske vzgoje«.
2. člen 
V 2. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V sestavi šole delujejo enote, organizirane za izvajanje posameznih programov zavoda:
– enota Osnovna šola, Kidričeva ulica 35, Nova Gorica, 5000 Nova Gorica in
– enota Vrtec pri OŠ Kozara Nova Gorica, ki deluje v dislociranem oddelku na lokaciji: Centralni vrtec, Trubarjeva ulica 5, Nova Gorica, 5000 Nova Gorica.«.
3. člen 
V 3. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Enota Vrtec pri OŠ Kozara Nova Gorica v pravnem prometu nima pooblastil.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen 
Besedilo 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavne izobraževalne programe in programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki so bili sprejeti na način in po postopku, določenim z zakonom.
Glavna dejavnost zavoda kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
Poleg glavne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, ki so po standardni klasifikaciji razvrščeni v naslednje podrazrede:
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.110 Izdajanje knjig
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.«.
5. člen 
V 6. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vrtec izvaja vzgojno delo po veljavnih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami v skladu z zakonom in sklepi ustanoviteljev.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen 
Besedilo tretjega in četrtega odstavka 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci, ki izvajajo program v oddelkih prilagojenega programa za predšolske otroke,
– strokovni delavci, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (od 1. do 9. razreda),
– strokovni delavci, ki poučujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja,
– strokovni delavci v mobilno specialno pedagoški službi in drugi strokovni delavci (učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja, knjižničar, svetovalni delavec, logoped …),
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke vključene v oddelke:
– prilagojenega programa za predšolske otroke,
– prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (od 1. do 9. razreda),
– posebnega programa vzgoje in izobraževanja.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši vseh organizacijskih enot.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
7. člen 
V prvem odstavku 13. člena odloka se:
– v sedmi alineji za besedo »šoli« doda besedilo »oziroma vrtcu«,
– v šestnajsti alineji za besedo »šole« doda besedilo »oziroma enote vrtca«,
– doda nova sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»– daje soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest za enoto vrtca.«.
Dosedanja sedemnajsta alineja postane osemnajsta alineja.
8. člen 
V prvem odstavku 16. člena odloka se za besedo »učiteljski zbor« doda besedilo »oziroma vzgojiteljski zbor«.
9. člen 
V 21. členu odloka se:
– v četrti alineji za besedo »učencev« doda besedilo »oziroma otrok«,
– v peti alineji za besedo »učiteljskega« doda besedilo »oziroma vzgojiteljskega«,
– v deveti alineji za besedo »učiteljev« doda besedilo »oziroma vzgojiteljev«,
– v trinajsti alineji za besedo »učencev« doda besedilo »oziroma otrok«,
– v sedemnajsti alineji za besedo »pomočnika« doda besedilo »in vodjo enote vrtca«,
– v dvajseti alineji za besedo »šole« doda besedilo »oziroma enote vrtca«.
10. člen 
V šestem odstavku 22. člena odloka se v prvi alineji za besedo »učiteljskega« doda besedilo »in vzgojiteljskega«.
V drugem stavku sedmega odstavka se za besedo »učiteljski« doda besedilo »in vzgojiteljski«.
V dvanajstem odstavku se za besedo »učiteljski« doda besedilo »in vzgojiteljski«.
11. člen 
V tretjem odstavku 24. člena odloka se za besedo »učiteljskega« doda besedilo »in vzgojiteljskega«.
12. člen 
Za 24. členom odloka se doda podtočka
»b) Vodja enote vrtca« in doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen 
Enoto vrtca vodi vodja enote. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
Vodja enote vrtca opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«.
13. člen 
Besedilo 25. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so:
a.) v šoli:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
b.) v enoti vrtca:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.«.
14. člen 
V 26. členu odloka se v naslovu točke a.) za besedo »Učiteljski« doda besedilo »oziroma vzgojiteljski«.
V prvem odstavku točke a.) se za besedo »učiteljski« doda besedilo »oziroma vzgojiteljski«, za besedo »šole« pa se doda besedilo »oziroma vrtca«.
V drugem odstavku točke a.) se za besedo »učiteljski« doda besedilo »oziroma vzgojiteljski«.
V točki č.) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Strokovne aktive v enoti vrtca sestavljajo vzgojitelji in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev.«.
Dosedanji drugi odstavek točke č.) postane tretji odstavek.
V točki č.) se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Strokovni aktiv enote vrtca:
– obravnava vzgojno delo,
– daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
– obravnava pripombe staršev,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.«.
15. člen 
V prvem odstavku 30. člena odloka se za besedo »učitelji« doda besedilo »vzgojitelji, vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev«.
V četrtem odstavku se za besedo »ministrstvom« doda vejica in naslednje besedilo »za enoto vrtca pa v soglasju z ustanovitelji, po predhodnem soglasju sveta zavoda.«.
16. člen 
V drugem odstavku 31. člena odloka se na koncu besedila, za besedo »sedež« doda vejica in naslednje besedilo »za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljicami«.
V tretjem odstavku se na koncu besedila, za besedo »ministra« doda vejica in naslednje besedilo »vrtec pa soglasje ustanoviteljic. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.«.
17. člen 
V 34. členu odloka se v četrti alineji pika nadomesti z vejico in dodata peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– sredstev od oddajanja nepremičnin v najem.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Dosedanjima predstavnikoma:
– delavcev v svetu zavoda, ki sta bila izvoljena izmed:
– strokovnih delavcev, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (od 1. do 6. razreda), 
– strokovnih delavcev, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (od 7. do 9. razreda) 
in
– staršev v svetu zavoda, ki sta bila izvoljena izmed predstavnikov staršev, ki imajo otroke vključene v oddelke:
– prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (od 1. do 6. razreda), 
– prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (od 7. do 9. razreda), 
preneha mandat z izvolitvijo novih predstavnikov v svet zavoda po določbah iz 6. člena tega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.
Postopki za imenovanje predstavnikov v svet zavoda po določbah iz 6. člena teh sprememb in dopolnitev odloka se morajo pričeti takoj po uveljavitvi tega odloka, svet zavoda pa mora biti oblikovan v skladu s tem odlokom najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Novoizvoljenim predstavnikom v svetu zavoda se mandat izteče istočasno z iztekom mandata sedanjim članom sveta zavoda.
19. člen 
Zavod mora uskladiti splošne in druge akte zavoda s tem odlokom najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Do uskladitve splošnih in drugih aktov zavoda s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
20. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin soustanoviteljic. Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Šempeter - Vrtojba objavijo ta odlok v Uradnem listu RS po tem, ko ga Občina Renče - Vogrsko objavi v svojih uradnih objavah in Občina Brda v Uradnem glasilu slovenskih občin.
21. člen 
Ta odlok nadomešča Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, ki ga je:
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel na 8. seji dne 26. 9. 2019,
– Občinski svet Občine Brda sprejel na 8. seji dne 19. 11. 2019,
– Občinski svet Občine Kanal ob Soči sprejel na 7. seji dne 14. 11. 2019,
– Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejel na 9. seji dne 5. 12. 2019,
– Občinski svet Občine Renče - Vogrsko sprejel na 8. seji dne 10. 12. 2019,
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejel na 11. seji dne 21. 11. 2019.
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2007-36
Nova Gorica, dne 6. februarja 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 
Št. 0141-40/2019-09
Dobrovo, dne 4. februarja 2020
Župan 
Občine Brda 
Franc Mužič 
Št. 9000-0001/2020-25
Kanal, dne 30. januarja 2020
Županja 
Občine Kanal ob Soči 
Tina Gerbec 
Št. 007-0005/2020-4
Miren, dne 13. februarja 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 
Št. 00701-1/2020-1
Bukovica, dne 25. februarja 2020
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Tarik Žigon 
Št. 007-2/2020-1
Šempeter pri Gorici, dne 13. februarja 2020
 
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti