Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020

Kazalo

379. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., stran 1117.

  
Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS), so: Mestni svet Mestne občine Kranj na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) na 10. seji dne 6. 11. 2019; Občinski svet Občine Šenčur na podlagi 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018) na 12. seji dne 5. 2. 2020; Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) na 7. seji dne 13. 11. 2019; Občinski svet Občine Medvode na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode UPB-1 (Uradni list RS, št. 51/14) na 8. seji dne 27. 11. 2019; Občinski svet Občine Naklo na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15) na 8. seji dne 11. 12. 2019; Občinski svet Občine Preddvor na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 6/2009 in 1/2011) na 10. seji dne 12. 2. 2020 ter Občinski svet Občine Jezersko na podlagi 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/17) na 9. seji dne 19. 12. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
(1) S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacija in način upravljanja podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu tudi: javno podjetje).
(2) Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt javnega podjetja, ki je bil sprejet z Odlokom o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 1/00 in 55/11) in je podlaga za vpis v sodni register.
(3) S tem odlokom Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. ne preneha in se ne ustanavlja novo podjetje, temveč se zgolj spreminja organizacija in način upravljanja javnega podjetja.
3. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– imena in sedeži ustanoviteljic,
– čas delovanja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic,
– pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v pravnem prometu,
– upravljanje javnega podjetja,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– dobiček in izguba,
– pravila regulacije cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb,
– druge določbe v skladu z zakonom.
4. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz drugega člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe, zakona, ki ureja gospodarske družbe ter uredbe, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen 
(pomen pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe, zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ter v uredbi, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
II. IMENA IN SEDEŽI USTANOVITELJIC 
6. člen 
(ime in sedež ustanoviteljic) 
(1) Ustanoviteljice javnega podjetja so:
1. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
2. Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur;
3. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem;
4. Občina Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12, 1215 Medvode;
5. Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo;
6. Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor;
7. Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko.
(2) Ustanoviteljice so družbenice javnega podjetja in svoje pravice izvršujejo prek organov javnega podjetja, kot so opredeljeni s tem odlokom, ter Sveta ustanoviteljev, kot ga določa Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj (Uradni list RS, št. 55/11).
III. PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA 
7. člen 
(prenehanje javnega podjetja) 
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom,
– z združitvijo in razdelitvijo.
IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA 
8. člen 
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja) 
(1) Firma javnega podjetja je: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: Komunala Kranj d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1.
9. člen 
(dejavnost javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje opravlja na območju ustanoviteljic obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe, ki so mu v izvajanje podeljene na podlagi splošnega akta ustanoviteljice ali s koncesijo.
(2) Javno podjetje prednostno opravlja gospodarske javne službe za občine ustanoviteljice.
(3) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščena v:
02.100
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200
Sečnja
02.400
Storitve za gozdarstvo
08.120
Pridobivanje gramoza, peska gline
11.070
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
18.130
Priprava za tisk in objavo
25.110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.620
Mehanska obdelava kovin
33.120
Popravila strojev in naprav
33.140
Popravila električnih naprav
33.190
Popravila drugih naprav
35.111
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.119
Druga proizvodnja električne energije
35.210
Proizvodnja plina
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000
Ravnanje z odplakami
38.000
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin
38.100
Zbiranje in odvoz odpadkov
38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.200
Ravnanje z odpadki
38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.300
Pridobivanje sekundarnih surovin
38.310
Demontaža odpadnih naprav
38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
42.110
Gradnja cest
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.910
Gradnja vodnih objektov
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.000
Specializirana gradbena dela
43.110 
Rušenje objektov
43.120
Zemeljska pripravljalna dela
43.130
Testno vrtanje in sondiranje
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.390
Druga zaključna gradbena dela
43.990
Druga specializirana gradbena dela
45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.400
Druga trgovina na debelo z izdelki za široko rabo
46.730
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.770
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.190
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.520
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.761
Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
49.410
Cestni tovorni promet
52.100
Skladiščenje
52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240
Pretovarjanje
52.290
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
55.209
Druge nastanitve za krajši čas
58.110 
Izdajanje knjig
58.190 
Drugo založništvo
63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200
Računovodska, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
71.111
Arhitekturno projektiranje
71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129
Drugo inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 
Posredovanje oglaševalskega prostora
77.110 
Dajanje lahkih tovornih vozil v najem in zakup
77.120 
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.320 
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330
Dajanje pisarniške in računalniških naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.220 
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.990 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.110 
Splošna dejavnost javne uprave
95.290 
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96.030
Pogrebna dejavnost
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
(5) Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(6) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(7) Javno podjetje lahko za ustanoviteljice izvaja upravne naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
V. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJIC 
10. člen 
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2.152.856,00 EUR.
(2) Ustanoviteljice so udeležene na osnovnem kapitalu z naslednjimi poslovnimi deleži:
Občina
Osnovni vložek v EUR
Poslovni delež v  %
1.
Mestna občina Kranj
1.394.835,40
64,79
2.
Občina Šenčur
204.306,03
9,49
3.
Občina Cerklje na Gorenjskem
157.158,49
7,30
4.
Občina Medvode
150.699,92
7,00
5.
Občina Naklo
124.219,79
5,77
6.
Občina Preddvor
90.635,24
4,21
7.
Občina Jezersko
31.001,13
1,44
(3) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
(4) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbenice javnega podjetja, je potrebno soglasje ustanoviteljic, ki imajo skupaj 75 % poslovni delež. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža samoupravna lokalna skupnost.
(5) Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljice pa niso dale soglasja za prodajo poslovnega deleža samoupravni lokalni skupnosti, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja, v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.
(6) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena ZGJS postali lastnina ustanoviteljic, niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU 
11. člen 
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
12. člen 
(sklepanje poslov) 
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, določenih s tem odlokom ali Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa javnega podjetja.
13. člen 
(pooblastila javnega podjetja) 
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
VII. ORGANI JAVNEGA PODJETJA 
14. člen 
(organi javnega podjetja) 
Organi javnega podjetja so:
– skupščina,
– nadzorni svet,
– direktor.
Skupni organ javnega podjetja je Svet ustanoviteljev Komunale Kranj (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljev).
1. Skupščina
15. člen 
(odločanje ustanoviteljic) 
(1) Ustanoviteljice sprejemajo sklepe na skupščini. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, se uporabljajo določila družbene pogodbe in poslovnika o delu skupščine. Za primere, ki jih družbena pogodba ne ureja, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Skupščina javnega podjetja odloča o:
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička in kritju izgub,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– imenovanju in odpoklicu direktorja,
– postavitvi prokurista,
– uporabi rezerv javnega podjetja,
– sprejemu družbene pogodbe in njenih sprememb,
– sprejemu poslovnega načrta javnega podjetja,
– sprejemu meril za določitev plače direktorja javnega podjetja,
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– podaji soglasja k aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– imenovanju in odpoklicu šestih (6) članov nadzornega sveta,
– višini sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta,
– imenovanju družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– razrešnici organom vodenja in nadzora,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon, odlok ali družbena pogodba.
(3) Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas. Za občino ustanoviteljico glasuje župan. Za ustanoviteljico lahko glasuje tudi pooblaščenec, ki ga za glasovanje pisno pooblasti župan občine ustanoviteljice.
(4) Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Skupščina javnega podjetja veljavno odloča, če prisotni člani skupščine zastopajo večino vseh glasov. Na skupščini je sklep veljavno sprejet, če je zanj glasovalo vsaj dve tretjini (2/3) navzočih glasov, razen če zakon, ta odlok ali družbena pogodba ne določajo višje večine.
(5) Postopek podelitve prokure se podrobneje opredeli z družbeno pogodbo.
2. Nadzorni svet
16. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Javno podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov družbe.
(2) Nadzorni svet ima devet (9) članov. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Šest (6) članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljic, imenuje in odpokliče skupščina, od tega štiri (4) člane imenuje na predlog Mestne občine Kranj in dva (2) člana na predlog preostalih občin ustanoviteljic, pri čemer se pri vrstnem redu predlaganja s strani preostalih občin ustanoviteljic upošteva solastniški delež ustanoviteljic, določen v drugem odstavku 11. člena tega odloka.
(4) Tri (3) člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli in odpokliče Svet delavcev javnega podjetja.
(5) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika.
17. člen 
(mandat članov nadzornega sveta) 
(1) Mandat članov nadzornega sveta, ki jih predlaga Mestna občina Kranj ter članov, ki jih izvoli Svet delavcev javnega podjetja traja štiri (4) leta.
(2) Mandat članov, ki jih predlagajo preostale ustanoviteljice, traja šestnajst (16) mesecev, pri čemer mandat najprej nastopita dva (2) člana, ki jih vsak po enega predlaga Občina Šenčur in Občina Cerklje na Gorenjskem, nato člana, ki jih vsak po enega predlaga Občina Medvode in Občina Naklo ter nazadnje člana, ki jih vsak po enega predlaga Občina Preddvor in Občina Jezersko.
(3) Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno imenovan.
18. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– lahko skliče skupščino,
– da skupščini predlog za imenovanje družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
– daje predlog skupščini za odpoklic direktorja,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– oziroma v njegovem imenu predsednik zastopa javno podjetje v sodnih postopkih proti direktorju,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenicam v zvezi s povračilom škode nastale pri ustanavljanju in poslovanju javnega podjetja,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino.
(3) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(4) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin (3/4) oddanih glasov.
(5) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
19. člen 
(odločanje nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj pet (5) članov. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina oddanih glasov članov. Vsak član nadzornega sveta ima en (1) glas. V primeru neodločenega izida glasovanja, odloča glas predsednika.
(2) Seja nadzornega sveta se lahko izvede tudi korespondenčno, pod pogoji in na način, kot to določa poslovnik nadzornega sveta.
20. člen 
(plačilo članom nadzornega sveta) 
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
3. Direktor javnega podjetja
21. člen 
(direktor javnega podjetja) 
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.
(2) Direktor javnega podjetja:
– zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja,
– izdela poslovni načrt javnega podjetja in ga predloži v sprejem skupščini,
– sestavi letno poročilo in ga predlaga v preveritev nadzornemu svetu ter v sprejem skupščini,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja po tem kot je prejel soglasje skupščine,
– odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij,
– imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
– izvršuje sklepe Sveta ustanoviteljev, skupščine in nadzornega sveta javnega podjetja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe javnega podjetja in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih,
– odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja,
– določa cene za storitve, ki niso v pristojnosti Sveta ustanoviteljev,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odloča o drugih zadevah.
22. člen 
(imenovanje in razrešitev direktorja) 
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje in razreši skupščina pod pogoji, na način in po postopku, določenim s tem odlokom in družbeno pogodbo.
(2) Direktorja se imenuje za štiri (4) leta in je lahko ponovno imenovan
23. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, tem odlokom ter družbeno pogodbo.
(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima:
– najmanj izobrazbo po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj deset (10) let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet (5) let na vodstvenih delih,
– poznavanje dejavnosti, ki jih izvaja javno podjetje.
(3) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi predsednik skupščine. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
24. člen 
(razrešitev direktorja) 
(1) Direktorja se razreši pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon in družbena pogodba.
(2) Razrešitev direktorja lahko skupščini predlaga nadzorni svet in vsak član skupščine.
25. člen 
(prenehanje mandata direktorja) 
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest (6) mesecev,
– v primerih, določenih z zakonom in družbeno pogodbo.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko ga skupščina odpokliče ali z dnem, ko skupščina ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
26. člen 
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) 
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi.
27. člen 
(poročanje direktorja) 
Ustanoviteljice imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom in tem odlokom.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
28. člen 
(financiranje dejavnosti javnega podjetja) 
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz proračunskih sredstev ustanoviteljic,
– iz drugih virov.
X. DOBIČEK IN IZGUBA 
29. člen 
(ugotavljanje poslovnega izida) 
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
(2) O razporeditvi bilančnega dobička ali kritju izgube javnega podjetja odloča skupščina v skladu z veljavno zakonodajo in družbeno pogodbo.
XI. PRAVILA REGULACIJE CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
1. Obračunska obdobja in poračuni cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
30. člen 
(obračunsko obdobje) 
Obračunsko obdobje je koledarsko leto oziroma obdobje na katerega se nanašajo revidirani računovodski izkazi, razen pri storitvah, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, kjer je obračunsko obdobje tri (3) zaporedna koledarska leta.
31. člen 
(cenovno obdobje) 
Cenovno obdobje je obdobje, v katerem velja potrjena cena in je lahko krajše ali daljše od obračunskega obdobja. V primeru, da (potrjena) predračunska cena vključuje tudi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno, cenovno obdobje traja eno (1) leto, ne glede na to, v katerem mesecu so se potrjene cene uveljavile. Potrjene cene, ki vključujejo razliko, veljajo vedno eno (1) leto. Če po preteku enega leta ne pride do sprejetja novih cen s strani pristojnega občinskega organa, velja potrjena cena brez vključene razlike.
32. člen 
(obračunska cena) 
Obračunska cena opravljenih storitev je cena za preteklo obračunsko obdobje, izračunana na podlagi dejanskih podatkov iz preteklega obračunskega obdobja.
33. člen 
(predračunska cena) 
(1) Predračunska cena je cena, izračunana na podlagi dejanskih podatkov preteklega obračunskega obdobja ter znanih predpostavk za tekoče ali prihodnje obračunsko obdobje. Predračunska cena lahko vključuje tudi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.
(2) Predračunsko ceno javno podjetje navede v elaboratu in jo predloži ustanoviteljici najkasneje do 15. 5. tekočega leta, kadar razlika med potrjeno ceno v preteklem cenovnem obdobju in dejansko ceno v preteklem obračunskem obdobju glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega deset (10) odstotkov. Ustanoviteljica mora zagotoviti obravnavo elaborata najkasneje do 30. 6. tekočega leta.
34. člen 
(poračun količin) 
Poračun količin pri storitvah ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se izvede pred ugotovitvijo poslovnega izida za obračunsko obdobje. Izračuna se ločeno za posamezna cenovna obdobja, ki so veljala v preteklem obračunskem obdobju.
2. Določanje enotnih cen storitev
35. člen 
(enotne cene) 
Enotne cene storitev, določene na podlagi medobčinskih sporazumov, se začnejo uporabljati, ko jih potrdijo pristojni občinski organi občin podpisnic medobčinskega sporazuma. V primeru, da katerakoli od občin podpisnic sporazuma ne potrdi predlagane predračunske cene v roku treh (3) mesecev od predložitve elaborata, in če je predlagana cena višja od obstoječe, je slednja dolžna pokriti izpad prihodkov javnemu podjetju iz naslova razlike med cenama.
3. Razkrivanje nerazporejenega dobička ali nepokrite izgube javnega podjetja v letnem poročilu
36. člen 
(dobiček in izguba po dejavnostih) 
(1) Javno podjetje je dolžno razkriti ugotovljene poslovne izide posameznih dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja po ustanoviteljicah (razen za storitve, za katere velja enotna cena) v letnem poročilu, vključno z doseženimi donosi na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe.
(2) Dobički, ugotovljeni pri posameznih obveznih gospodarskih javnih službah varstva okolja, ne morejo biti predmet delitve, izgube pa se morajo pokriti s potrjenimi cenami v prihodnjem cenovnem obdobju ali z doseženimi dobički v preteklem obračunskem obdobju.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(sklenitev družbene pogodbe) 
(1) Ustanoviteljice so dolžne v roku šestih (6) mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti in podpisati družbeno pogodbo javnega podjetja, s katero podrobneje uredijo organizacijo in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov ter druga vprašanja.
(2) Za pripravo družbene pogodbe podjetja in za izvedbo vpisa podjetja v sodni register pri pristojnem okrožnem sodišču je zadolžen direktor.
38. člen 
(1) Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V primeru, da so določbe tega odloka v neskladju s kogentnimi določbami drugih predpisov, se ti kogentni predpisi neposredno uporabljajo.
(3) V prvem odstavku 4. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj (Uradni list RS, št. 55/11) se črtajo tretja, šesta in sedma alineja.
39. člen 
(opravljanje funkcije direktorja, članov nadzornega sveta in skupščine) 
(1) Direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, člani nadzornega sveta pa morajo biti imenovani v roku treh (3) mesecev po sklenitvi družbene pogodbe. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat dosedanjim članom skupščine. Skupščina prične delovati v sestavi, kot je določena s tem odlokom.
(2) Do imenovanja članov nadzornega sveta, funkcijo nadzora nad vodenjem poslov javnega podjetja opravlja skupščina javnega podjetja.
(3) Pogoji, določeni v drugem odstavku 24. člena tega odloka ne veljajo za že imenovanega direktorja javnega podjetja.
40. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o. (Uradni list RS, št. 1/00 in 55/11).
41. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Za objavo odloka v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Mestna občina Kranj.
(3) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o tem odloku zadnji odločal.
(4) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2019-9
Kranj, dne 13. februarja 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
Št. 032-024/2018
Šenčur, dne 14. februarja 2020
Župan 
Občine Šenčur 
Ciril Kozjek 
Št. 014-03/2016-08
Cerklje na Gorenjskem, dne 14. februarja 2020
Župan 
Občine Cerklje na Gorenjskem 
Franc Čebulj 
Št. 354-372/2019-2
Medvode, dne 24. februarja 2020
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 
Št. 07-0006/2019
Naklo, dne 14. februarja 2020
Župan 
Občine Naklo 
Ivan Meglič 
Št. 014-0003/2019
Preddvor, dne 14. februarja 2020
Župan 
Občine Preddvor 
Rok Roblek 
Št. 030-0024/2016-4
Jezersko, dne 17. februarja 2020
Župan 
Občine Jezersko 
Andrej Karničar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti