Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2389. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2390. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2391. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Luxembourgu, v Velikem vojvodstvu Luksemburg

Drugi akti

2392. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
2393. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

MINISTRSTVA

2394. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica
2395. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

BANKA SLOVENIJE

2396. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2397. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 711 – Maribor

OBČINE

Bled

2398. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2

Brežice

2399. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017-2

Horjul

2400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul
2401. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

2402. Pravila o spremembi Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Koper

2403. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 in 219/2 vse k.o. Semedela)
2404. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žusterne III

Kranj

2405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
2406. Sklep o določitvi parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3

Mežica

2414. Odlok o spremembi odloka III. o proračunu Občine Mežica za leto 2017

Moravske Toplice

2407. Poslovnik Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
2408. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2017
2409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o.

Murska Sobota

2410. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)

Pivka

2411. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka

Šalovci

2412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2017

Žalec

2413. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti