Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

Št. 4300-46/2017/15 Ob-3035/17, Stran 2241
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta »celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«
1. Povabilo k oddaji prijave
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), sklepa Vlade Republike Slovenije številka 36000-8/2016/3 z dne 22. 9. 2016 ter 13. člena Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« (Uradni list RS, št. 67/16; v nadaljevanju: Uredba) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo predmetnega javnega razpisa, ki je brezplačno dostopna na spletnih straneh:
– http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/ in
– http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Nosilec javnega razpisa: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Koncedent: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Ime javnega razpisa: »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«
Številka javnega razpisa: 4300-46/2017
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja na podlagi Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« (Uradni list RS, št. 67/16)
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektu pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah. Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo v prej navedenem objektu.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah na hišnih številkah Rimska cesta 4, Rimska cesta 2 in Aškerčev trg 11 v Šmarju pri Jelšah, številka stavbe 444, k.o. 1200 Šmarje pri Jelšah, ki je v skupnem upravljanju Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo in v katerem so naslednji uporabniki:
a) Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah,
b) Policija, Policijska uprava Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah,
c) Upravna enota Šmarje pri Jelšah,
d) Območna geodetska uprava Celje – Geodetska pisarna Šmarje pri Jelšah,
e) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
f) Finančni urad Celje – Finančna pisarna Šmarje pri Jelšah.
Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Projekt »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« delno sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev, so podane v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo do spodaj navedenega roka prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Končni rok za prejem prijav je 8. 11. 2017 do 9.30.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča ministrstva prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, dne 8. 11. 2017 ob 11. uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci
Skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner.
Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev, so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so določena v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so zlasti:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– garancija po poteku koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 30. 4. 2018.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so navedene v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte gp.mp@gov.si, s pripisom za zadevo 4300-46/2017. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 20. 10. 2017 do 12. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav in bodo objavljena na spletni strani ministrstva.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti