Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

Št. 300-04/2017-2 Ob-3032/17, Stran 2245
Na podlagi 7. člena Pravilnika o subvencioniranju obresti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 34/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (OJ L352/2013, 24. 12. 2013) Občina Komen objavlja
javni razpis 
za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje obresti, ki so bile obračunane in plačane v letu 2017 za obstoječa posojila odobrena od 1. 1. 2010 v skladu z namenom iz Pravilnika o subvencioniranju obresti v Občini Komen.
2. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2017 na postavki 140201 »Sofinanciranje ukrepov spodbujanja malega gospodarstva po razpisu« v višini 5.000 EUR.
3. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
– stroški nakupa opreme in strojev.
4. Upravičenci do sredstev so:
– mikro podjetja,
– mala podjetja in
– samostojni podjetniki posamezniki.
Do dodelitve sredstev po tem javnem razpisu ni upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
5. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev sredstev
1. Do subvencioniranja obresti je upravičeno podjetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Komen,
– ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– ima v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Komen,
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči ali pomoči »de minimis«,
– ima poravnane vse obveznosti in prispevke do delavcev.
2. Sredstva se prednostno dodelijo upravičencem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva Pravilnik o subvencioniranju obresti v Občini Komen, v največji meri izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– investicija se izvaja na območju Občine Komen,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Komen še najmanj pet let po njenem zaključku,
– ohranjajo obstoječa delovna mesta.
3. Subvencija obresti po tem pravilniku predstavlja pomoč »de minimis«, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L, št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).
Pomoč »de minimis« se lahko dodeli, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR);
– pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR);
– z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne sme biti presežena zgornja meja pomoči »de minimis« intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
Skladno z Uredbo 1407/2013/EU izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do d. tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4. Omejitve pri dodelitvi subvencioniranja:
– pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
– pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
5. Subvencioniranje obresti
Posojilo:
– mora biti odobreno s strani bank in hranilnic,
– je lahko odobreno od 1. 1. 2010 in mora ustrezati namenom iz pravilnika,
– obresti so bile obračunane in plačane v tekočem letu do zaključka javnega razpisa.
Posojila, ki ne morejo biti predmet subvencioniranja obresti, so:
– posojila, ki so bila najeta pod ugodnejšimi pogoji pri nacionalnih, regionalnih in lokalnih institucijah,
– posojila, ki imajo značaj državne pomoči.
Upravičenec se lahko prijavi na javni razpis z največ dvema posojiloma.
Višina subvencije: do 50 % obresti za upravičeno posojilo. Najnižji znesek subvencije je 100 EUR. V enem letu lahko posamezni upravičenec pridobi največ 1.000 EUR.
6. Merila za dodelitev sredstev
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje, ki so določeni v tem javnem razpisu, bo komisija ocenila na podlagi naslednjih meril:
Zap. št.
Merilo
Število možnih točk
1.
Ohranitev števila zaposlenih
15
2.
Povečanje števila zaposlenih
20
3.
Vpliv investicije na okolje
20
4.
Posodobitev obstoječe dejavnosti
20
Natančneje razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene na obrazcu.
Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči tretji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis – Subvencioniranje obresti 2017«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.
8. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja pozove na dopolnitev. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Zoper zavrnjene vloge se lahko vlagatelji pritožijo na župana Občine Komen v roku 8 dni, njegova odločitev je dokončna.
Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo komisija pripravila predlog razdelitve sredstev.
Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve, to je 100 EUR.
V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število prijaviteljev odstopilo ali da sredstva ne bodo razdeljena v celotnem znesku, komisija lahko na predlog občinske uprave pripravi nov izračun dodelitve sredstev, pri čemer mora upoštevati najvišje dodeljene zneske višine sofinanciranja. Na tej podlagi lahko pridobijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili do sredstev sicer upravičeni, vendar se jim ta niso dodelila zaradi nedoseganja minimalnega zneska (100 EUR).
9. Izplačilo sredstev: upravičenim vlagateljem bo izdan sklep o pravici do prejema sredstev. Na podlagi sklepa bo z upravičencem sklenjena pogodba.
10. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen www.komen.si (v rubriki Razpisi). Dodatne informacije posreduje Tomaž Benko, tel. 05/73-10-459, e-pošta: tomaz.benko@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti