Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

Št. 0430-251/2017 Ob-3055/17, Stran 2242
Javni razpis 
za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018.
2. Pravna in programska podlaga za izvedbo javnega razpisa
Sofinanciranje bo izvedeno na podlagi:
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16);
– Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet javnega razpisa
Evropski teden mobilnosti je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta občine v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 (v nadaljevanju ETM 2018). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih treh vrst aktivnosti: A – »PARK (irni) dan«, B – »Pešbus« in C – »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«.
Občina lahko prijavi samo en program oziroma celovit projekt, v katerega vključi po največ eno kategorijo iz vsake vrste aktivnosti (npr. v primeru A ali A1 ali A2; v primeru B ali B1 ali B2 ali B3 ali B4; v primeru C ali C1 ali C2 ali C3 – izbor ene izključuje ostale) in jih sestavi v program oziroma celovit projekt (npr. A1, B3, C2).
4. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro prejemnikov sredstev
4.1. Osnovni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji. Prijavljen projekt mora potekati v času ETM 2018 v tednu od 16. 9.–22. 9. 2018 in biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa. Opis sofinanciranih aktivnosti, minimalne zahteve in višina sofinanciranja so določena v poglavju II »Katalog aktivnosti«, delež sofinanciranja je določen v točki 9. poglavja I »Javni razpis«. Financirajo se upravičeni stroški od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju do datuma zaključka projekta oziroma najkasneje do 30. 9. 2018.
4.2. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbor in sofinanciranje projektov so:
(1) Intenzivnost sodelovanja v ETM 2017; (2) Prispevek projekta k večji ozaveščenosti javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti; (3) Kakovost načrta projekta; (4) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.
Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Kakovost načrta projekta« vsaj 8 točk in pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta«, vsaj 10 točk, ne bodo upravičene do sofinanciranja.
5. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane aktivnosti: 236.643,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: financirajo se upravičeni stroški od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju do datuma zaključka projekta oziroma najkasneje do 30. 9. 2018.
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 7. 11. 2017 do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če prispe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa, do te ure.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 7. 11. 2017 ob 14. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
8.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izboru oziroma obvestilo o ne izboru najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
8.4. Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev
Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev: en mesec po izvedbi projekta, vendar ne kasneje od 15. 11. 2018.
9. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: spzjn.mop@gov.si. Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa.
Ministrstvo za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti