Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

2412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2017, stran 6899.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 4. izredni seji dne 11. septembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 32/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
skupina/podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.319.183
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.901.028
70
DAVČNI PRIHODKI
1.603.693
700 Davki na dohodek in dobiček
1.125.324
703 Davki na premoženje
83.608
704 Domači davki na blago in storitve
394.761
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
297.335
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
240.844
711 Takse in pristojbine
1.500
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
27.491
714 Drugi nedavčni prihodki
27.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
37.160
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
16.018
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prod. zemlj. in neopred. sredstev
21.142
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
380.995
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
209.899
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
171.096
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.285.894
40
TEKOČI ODHODKI
916.733
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
182.365
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
26.483
402 Izdatki za blago in storitve
652.092
403 Plačila domačih obresti
12.500
409 Rezerve
43.293
41
TEKOČI TRANSFERI
595.080
410 Subvencije
44.390
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
298.142
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
99.022
413 Drugi tekoči domači transferi
153.526
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
750.170
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
750.170
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.911
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. uporabniki
9.989
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
13.922
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
33.289
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)–(II.+V.)
33.289
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
139.820
500 Domače zadolževanje
139.820
IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
181.820
550 Odplačila domačega dolga
181.820
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
–42.000
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
–8.711
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
8.711
2. člen 
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2017 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-71/2017-4
Šalovci, dne 11. septembra 2017
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti