Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

2409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o., stran 6897.

  
Na podlagi 29. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o. Tešanovci, in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 22. redni seji dne 5. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o. 
1. člen 
V 4. členuOdloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o. (Uradni list RS, št. 26/97, 41/97 in 68/09) se dejavnosti po standardni klasifikaciji spremenijo tako, da se glasijo:
A08.120
Pridobivanje gramoza, peska, gline
D35.220
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.230
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
E36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000
Ravnanje z odplakami
E38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.210
Deponije nenevarnih odpadkov, obratovanje
E38.220
Posebni odpadki, ravnanje z njimi
E39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.200
Gradnja stanovanjskih in enostanovanjskih stavb
F42.110
Gradnja cest
F42.130
Gradnja mostov in predorov
F 42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.220
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.910
Gradnja vodnih objektov
F43.110
Rušenje objektov
F43.120
Zemeljska pripravljalna dela
F43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.339
Druga zaključna gradbena dela
F43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990
Druga specializirana gradbena dela
F43.310
Fasaderska in štukaterska dela
F43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330
Oblaganje tal in sten
F43.341
Steklarska dela
F43.342
Pleskarska dela
G47.789
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
H49.39
Drug kopenski potniški promet
H49.410
Cestni tovorni promet
G52.240
Prekladanje tovora
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M71.121
Meritve, geodetske, geološke, geokemične ipd.
M71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
N77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.300
Prirejanje razstav
S96.030
Pogrebna dejavnost.
2. člen 
V 9. členu odloka se znesek 5.000.000 SIT spremeni tako, da se glasi: »240.022,43 EUR«.
3. člen 
V 11. členu odloka se črta šesta alineja, ter besedilo zadnjega stavka: »Ustanovitelj odloča še o drugih zadevah, ki jih določa 439. člen zakona o gospodarskih družbah.«
4. člen 
V 13. členu odloka se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– imenuje in razrešuje direktorja podjetja«.
5. člen 
V drugem stavku 14. člena odloka se beseda »ustanovitelj« nadomesti z besedo: »nadzorni svet«.
6. člen 
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Podjetje predstavlja in zastopa direktor v skladu z zakonom in odlokom brez omejitev, razen v zadevah, za katere je potrebno soglasje ustanovitelja oziroma nadzornega sveta.«
7. člen 
21. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Način ugotavljanja in pokrivanja izgube ter ugotavljanja in razporejanja dobička podjetja se določi s statutom podjetja.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-00009/2017-4
Moravske Toplice, dne 6. septembra 2017
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti