Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

Ob-3022/17, Stran 2252
Svet zavoda Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidričeva 21, 3320 Velenje, na podlagi sklepa redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda Velenje, ki je bila dne 30. 5. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidričeva 21, 3320 Velenje, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Potrdili iz kazenske evidence in sodišča ne smeta biti starejši od 30 dni.
Kandidati v vlogi posredujejo tudi svoj e-naslov, za potrebe obveščanja med postopkom in poziva k morebitni dopolnitvi vloge.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V tekstu objavljen izraz ravnatelj v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti