Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

2403. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 in 219/2 vse k.o. Semedela), stran 6877.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 in 219/2 vse k.o. Semedela) 
Št. 3505-29/2017
Koper, dne 22. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. septembra 2017 sprejel
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 in 219/2 vse k.o. Semedela) 
1. člen
(območje urejanja) 
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja (del planske enote KS-24). Območje začasnih ukrepov obsega parcele s številkami 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 in 219/2 vse k.o. 2606 Semedela.
2. člen 
(namen odloka) 
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen 
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu) 
Načrtovana prostorska ureditev je utemeljena na podlagi sklepa župana o pripravi občinskega prostorskega načrta.
4. člen 
(zavarovano območje) 
Območje začasnih ukrepov obsega parcele s številkami 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 in 219/2 vse k.o. 2606 Semedela.
5. člen 
(vrste začasnih ukrepov) 
(1) Do sprejema predvidenega prostorskega akta se sprejmejo naslednji začasni ukrepi:
– prepoved parcelacije zemljišč in prometa z njimi in
– izvajanje gradenj.
(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena je na zavarovanem območju z začasnimi ukrepi dovoljeno izvajati:
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo prostorskega akta, za javno korist ali v drugih utemeljenih primerih,
– gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna oprema območja,
– vzdrževanje objektov, kot to opredeljujejo veljavni predpisi,
– promet z zemljišči, v kolikor ni utemeljene nevarnosti, da bo izvedba bodoče prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena.
(3) Dela navedena v drugem odstavku tega člena so dopustna pod pogoji zagotovitve skladnosti z
– Dolgoročnim planom občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbenim planom občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 33/01 in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04, 79/09) in
– na podlagi pozitivnega soglasja pristojnega urada Mestne občine Koper.
(4) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin na zavarovanem območju morajo dopustiti dostop do nepremičnin in izvedbo geodetskih in drugih del potrebnih za izdelavo prostorskega akta ali izvedbo del v javno korist.
6. člen 
(čas veljavnosti začasnih ukrepov) 
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo štiri leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi prenehajo veljati po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta.
KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(postopki zaznambe v zemljiški knjigi) 
Po uveljavitvi tega odloka Mestna občina Koper pripravi ustrezno dokumentacijo za izvršitev zaznambe začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-29/2017
Koper, dne 21. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento destinata ad edifici residenziali KS-24 (zona d’intervento delle particelle 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 e 219/2 tutte del c.c. di Semedella) 
N. 3505-29/2017
Capodistria, 22 settembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
In virtù del primo comma dell’articolo 81 e del terzo comma dell’articolo 83 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rett., 58/03 – ZZK-1; 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C e 80/10 – ZUPUDPP) e visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20. settembre 2017 ha accolto il seguente
D E C R E T O 
sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento destinata ad edifici residenziali KS-24 (zona d’intervento delle particelle 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 e 219/2 tutte del c.c. di Semedella) 
Articolo 1 
(zona d'intervento) 
Col presente decreto sono adottati i provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona d’insediamento, destinata ad edifici residenziali (parte del comparto di piano KS-24). La zona interessata dall’istituzione dei vincoli di tutela comprende le particelle n. 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 in 219/2, tutte del c.c. di Semedella.
Articolo 2 
(finalità del decreto) 
Lo scopo dei suddetti provvedimenti provvisori è quello di prevenire eventuali difficoltà o impossibilità di attuazione della programmata sistemazione territoriale ovvero di evitare il verificarsi di un aumento sproporzionato dei costi, ma anche di eventuali violazioni dei diritti e degli interessi legali dei proprietari dei beni immobili e di altri soggetti coinvolti.
Articolo 3 
(basi per la sistemazione territoriale prevista nello strumento urbanistico) 
La sistemazione territoriale pianificata è motivata in virtù della delibera del sindaco sull'avvio della predisposizione del piano regolatore.
Articolo 4 
(zona d'intervento dei provvedimenti provvisori) 
L’area, oggetto dei provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, comprende le particelle n. 223/78, 223/79, 223/81, 225/2, 223/80, 222/6, 223/3, 4585/18, 700/31, 224, 4585/19, 4584/8, 221/2 in 219/2 tutte le c.c. di Semedella.
Articolo 5 
(tipi di interventi provvisori) 
(1) Fino all’entrata in vigore del previsto strumento urbanistico vengono accolti i seguenti provvedimenti provvisori:
– divieto di lottizzazione dei terreni e di transizione fondiaria dei medesimi,
– realizzazione di costruzioni.
(2) A prescindere dalle disposizioni del primo comma del presente articolo, nella zona interessata dai provvedimenti provvisori di tutela è possibile realizzare:
– opere geodetiche e di altra natura finalizzate alla predisposizione dello strumento urbanistico, per il bene pubblico o in altri casi giustificati,
– costruzioni mediante le quali si va a migliorare le opere di urbanizzazione primaria della zona,
– la manutenzione degli edifici, prevista dalle normative in vigore,
– le transizioni fondiarie dei terreni, in caso di assenza di rischio giustificato che l'attuazione della sistemazione prevista venga impossibilitata o resa più difficoltosa.
(3) Le opere di cui al secondo comma del presente articolo sono ammesse nel rispetto delle condizioni imposte da:
– Il piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), del Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 16/99 33/01 e Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04, 79/09) e
– ed in virtù dell'approvazione rilasciata dall'ufficio competente del Comune città di Capodistria.
(4) I proprietari ovvero i fruitori dei beni immobili siti presso la zona interessata dai provvedimenti provvisori di istituzione dei vincoli di tutela devono consentire l'accesso agli immobili e l'attuazione delle opere geodetiche, come pure altri lavori finalizzati alla predisposizione dello strumento urbanistico o per il bene pubblico.
Articolo 6 
(durata dei provvedimenti provvisori) 
(1) I provvedimenti provvisori definiti nell’articolo precedente, rimangono in vigore per quattro anni dall’approvazione del presente decreto.
(2) A prescindere dalle disposizioni del comma precedente, i provvedimenti provvisori cessano di valere al momento dell'entrata in vigore del piano regolatore.
DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 7 
(procedure di registrazione Nel registro fondiario) 
In seguito all'approvazione del decreto, il Comune città di Capodistria predispone la documentazione finalizzata alla registrazione dei provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela nel registro fondiario.
Articolo 8 
(entrata in vigore) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-29/2017
Capodistria, 21 settembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti