Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

2398. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2, stran 6797.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 14. redni seji dne 19. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) (v nadaljevanju odlok) se 2. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO 
OPIS
Rebalans 2-2017
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.151.109,25
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.659.947,82
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.324.000,00
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.220.000,00
7000
 
Dohodnina
4.220.000,00
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.783.000,00
7030
 
Davki na nepremičnine
1.350.000,00
7031
 
Davki na premičnine
2.500,00
7032
 
Davki na dediščine in darila
60.500,00
7033
 
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
370.000,00
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.321.000,00
7044
 
Davki na posebne storitve
5.000,00
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
1.316.000,00
706
 
DRUGI DAVKI
0,00
7060
 
Drugi davki
0,00
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.335.947,82
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
735.511,08
7100
 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
100,00
7102
 
Prihodki od obresti
500,00
7103
 
Prihodki od premoženja
734.911,08
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
143.000,00
7111
 
Upravne takse in pristojbine
143.000,00
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
296.000,00
7120
 
Globe in druge denarne kazni
296.000,00
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
640.300,00
7130
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
640.300,00
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.521.136,74
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
1.521.136,74
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
875.574,00
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
7202
 
Prihodki od prodaje opreme
0,00
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
875.574,00
7220
 
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
0,00
7221
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
875.574,00
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
615.587,43
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
577.110,94
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
315.912,86
7401
 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
226.198,08
7403
 
Prejeta sredstva iz javnih skladov
35.000,00
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
38.476,49
7413
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
38.476,49
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.217.675,33
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.549.127,87
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
793.632,73
4000
 
Plače in dodatki
657.762,00
4001
 
Regres za letni dopust
27.190,73
4002
 
Povračila in nadomestila
58.580,00
4003
 
Sredstva za delovno uspešnost
18.090,00
4004
 
Sredstva za nadurno delo
31.180,00
4009
 
Drugi izdatki zaposlenim
830,00
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
113.192,03
4010
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
59.251,01
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
47.868,01
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
576,00
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
727,01
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4.770,00
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.460.565,84
4020
 
Pisarniški in splošni material in storitve
317.885,93
4021
 
Posebni material in storitve
69.740,04
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
176.151,00
4023
 
Prevozni stroški in storitve
165.696,00
4024
 
Izdatki za službena potovanja
13.717,00
4025
 
Tekoče vzdrževanje
2.233.713,23
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
100.540,96
4027
 
Kazni in odškodnine
2.000,00
4029
 
Drugi operativni odhodki
381.121,68
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
38.600,00
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
38.600,00
409
 
REZERVE
143.137,27
4090
 
Splošna proračunska rezervacija
70.257,27
4091
 
Proračunska rezerva
70.000,00
4093
 
Sredstva za posebne namene
2.880,00
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.152.814,90
410
 
SUBVENCIJE
25.000,00
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
25.000,00
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.316.554,00
4111
 
Družinski prejemki in starševska nadomestila
23.000,00
4112
 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
8.000,00
4119
 
Drugi transferi posameznikom
1.285.554,00
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
384.545,90
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
384.545,90
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.426.715,00
4130
 
Tekoči transferi občinam
600,00
4131
 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
48.000,00
4132
 
Tekoči transferi v javne sklade
2.265,00
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
1.351.800,00
4135
 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
24.050,00
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.202.232,56
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.202.232,56
4201
 
Nakup prevoznih sredstev
3.000,00
4202
 
Nakup opreme
71.165,10
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
57.000,00
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
902.610,10
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
2.170.422,28
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
470.574,00
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
527.461,08
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
313.500,00
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
136.500,00
4310
 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
136.500,00
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
177.000,00
4320
 
Investicijski transferi občinam
66.000,00
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
111.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–66.566,08
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.000,00
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
5.000,00
7500
 
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
5.000,00
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
1.600,00
440
 
DANA POSOJILA
0,00
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
1.600,00
4410
 
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
1.600,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.400,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
85.997,00
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
85.997,00
5003
 
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
85.997,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
291.973,00
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
291.973,00
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
291.973,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–269.142,08
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–205.976,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
66.566,08
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2016
269.142,08
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
2. člen 
V odloku se 6. člen spremeni in se v celoti glasi:
»(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na ravni proračunske postavke – konto.
(3) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov na predlog pristojnega organa občinske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko upravo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki odloča župan brez omejitev.
(4) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta brez omejitev.
(5) Župan lahko prerazporeja pravice porabe (proračunska sredstva) v posebnem delu proračuna, in sicer med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
(6) V obseg prerazporeditev ne štejejo:
– prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke;
– prerazporeditve, potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji;
– razporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene);
– prerazporeditve, povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
(7) Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.
(8) Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno leto z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017.
Št. 034-3/2017-8
Bled, dne 19. septembra 2017
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar l.r.
 
Priloga:
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov – objavljena na spletni strani Občine Bled: http://www.e-obcina.bled.si

AAA Zlata odličnost