Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

Št. 478-00044/2017 Ob-3024/17, Stran 2254
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15, v nadaljevanju ZSPDSLS) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 Občina Turnišče objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnine – stanovanja v Lendavi v lasti Občine Turnišče
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, matična številka: 5874700000, ID za DDV: SI 42090539.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina – stanovanje:
– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-26, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 26, v izmeri 53,77 m2 (uporabna površina) in neto površina 61,97 m2 in se nahaja v stanovanjskem bloku, v drugi mansardi objekta (ID. št. stavbe 1177 k.o. Lendava) na naslovu Župančičeva 6E, Lendava, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.
Pravno stanje nepremičnine, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb, je urejeno. Na nepremičnini ne obstaja ne zakonita, ne pogodbena predkupna pravica Občine Turnišče. Prav tako nepremičnina ni obremenjena z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti). Etažna lastnina za predmetno večstanovanjsko stavbo, v kateri se nahaja nepremičnina, ki je predmet prodaje, je vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.
3. Izhodiščna cena stanovanja:
ID znak
Št. etaže
Št. stanovanja
Površina v m2
Izklicna tržna vrednost v EUR
166-1177-26
8
26
61,97
19.975,00
V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe ter ga je dolžan plačati kupec. Kupec je dolžan plačati tudi notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
4.2 Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Vsak sodelujoči ponudnik na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti kupo-prodajno pogodbo v roku 8 dni od prejema obvestila o opravljenem izboru ponudnika, poslanega s priporočeno poštno pošiljko.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se rok za sklenitev pogodbe na njegovo pisno zahtevo lahko podaljša, vendar ne več kot za 8 dni. Če izbrani ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Turnišče pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last, s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi na kupljeni nepremičnini, v skladu z določili prodajne pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Občine Turnišče številka 01332 – 0100013319, sklic na št.: SI00 478-00044-2017, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
6.1. Ponudbo za nakup lahko oddajo fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU.
6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine,
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 6.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine »Župančičeva 6E, Lendava««. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Za pravočasne se bodo štele zgolj ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, najkasneje do 9. 10. 2017 do 13. ure, ne glede na vrsto dostave. Ponudnik, ki je oddal ponudbo in jo želi dopolniti, tako ponudbo lahko dopolni do dneva odpiranja ponudb.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika.
6.4. Popolno ponudbo, z vsemi prilogami (iz točke 6.5) je potrebno posredovati prodajalcu najkasneje do 9. 10. 2017, do 13. ure. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma mora veljati do dne 9. 11. 2017.
6.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti sledečo dokumentacijo in dokazila v slovenskem jeziku:
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe;
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
– izpis iz poslovnega registra (za samostojne podjetnike posameznike), ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– izpis iz sodnega registra (za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo o plačani varščini;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 8. 6. 2017 (OBR-1);
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb (OBR-2);
– izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov (OBR-4);
– državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe.
7. Varščina
7.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino najkasneje do vključno 4. 10. 2017, v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine za katero je dal ponudbo. Varščino morajo ponudniki vplačati na transakcijski račun Občine Turnišče številka 01332 – 0100013319, sklic na št.: SI00 478-00044-2017 s pripisom »Varščina za javno zbiranje ponudb – »Župančičeva 6E, Lendava««.
7.2 Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
7.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v dogovorjenih rokih, prodajalec obdrži varščino.
7.4. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, prodajalec obdrži varščino.
7.5 Varščino prodajalec obdrži tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani zakonitega zastopnika prodajalca imenovana komisija.
8.2. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 9. 10. 2017 ob 14. uri, v sejni sobi Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
8.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujena cena.
8.4. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer izpolnjevala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika. Ponudnik, ki k ponudbi ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen.
8.5. V primeru, da bo prispelo več (popolnih in pravočasnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila pogajanja v smislu pravil javne dražbe, ne glede na to ali bodo posamezni ponudniki ali njihovi pooblaščenci prisotni.
8.6. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma v 8 dneh po opravljenih pogajanjih.
8.7. Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za posamezno nepremičnino, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb.
8.8. Občina Turnišče si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. Občina Turnišče si pridržuje pravico ustaviti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Mojca Breščak, na tel. 02/572-13-70, e-pošta: info@turnisce.si. Ogled nepremičnin (stanovanj), ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, je možen v času poslovnih ur Občine Turnišče, po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb in vsa razpisna dokumentacija (priloge – obrazci in navodila za njihovo izpolnjevanje), je sestavni del tega javnega zbiranja ponudb in je objavljena na spletni strani Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si ter na oglasni deski na sedežu Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
Občina Turnišče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti