Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

2394. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica, stran 6794.

  
Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih mora poleg pogojev iz prvega odstavka 40. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) izpolnjevati kadilnica.
2. člen 
(kadilnica) 
(1) Kadilnica mora biti zaprt prostor v celotni površini vseh pripadajočih sten in stropa, z vrati, ki se morajo samodejno zapirati in so običajno v zaprtem položaju. Zaprta okna in vrata se štejejo kot del stene.
(2) Nad ali ob vratih kadilnice mora biti označba z dobro vidnim napisom »kadilnica« in z navedbo števila oseb, ki jih kadilnica lahko istočasno sprejme.
3. člen 
(prezračevalni sistem) 
(1) Kadilnica mora biti opremljena s prezračevalnim sistemom, ki je sestavni del kadilnice, in je fizično ločen od drugega prezračevalnega sistema zaprtega javnega ali delovnega prostora, v katerem je kadilnica. Z dimom in emisijami iz tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov onesnažen zrak iz kadilnice ne sme prehajati v druge zaprte prostore zaprtega javnega ali delovnega prostora.
(2) Prezračevalni sistem kadilnice mora delovati avtomatsko in zagotavljati, da ni uhajanja dima in emisij iz tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v prostore iz prejšnjega odstavka tudi po tem, ko je zadnja oseba zapustila kadilnico.
4. člen 
(podtlak) 
(1) Prezračevalni sistem kadilnice mora glede na zaprt prostor, iz katerega je vhod v kadilnico, v sami kadilnici zagotavljati podtlak najmanj 5 Pa pri zaprtih vratih kadilnice.
(2) Kadilnica mora biti opremljena z napravo, ki meri in prikazuje stanje podtlaka.
5. člen 
(dovod in odvod zraka) 
(1) Prezračevalni sistem kadilnice mora vključevati najmanj dovod vtočnega, odvod odtočnega zraka in izpust zavrženega zraka v atmosfero skladno s standardom SIST EN 13779.
(2) Kot vtočni zrak v kadilnico je dovoljeno uporabiti zunanji zrak ali zrak iz prostorov z nizko stopnjo onesnaženosti zraka po standardu iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko kot vtočni zrak v kadilnico dodatno uporabi tudi obtočni zrak iz kadilnice, če je ustrezno filtriran.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko odtočni zrak iz kadilnice odvaja v zaprt javni ali delovni prostor, če je ustrezno filtriran.
(5) Šteje se, da sta obtočni in odtočni zrak ustrezno filtrirana, če prezračevalni sistem vsebuje plinski filter in filter lebdečih delcev po standardu SIST EN 1822, ki ves čas uporabe kadilnice filtrirata najmanj 99,9 % dimu in emisijam iz tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov specifičnih sestavin.
(6) Vtok zraka v kadilnico mora biti vsaj 35 l/s na osebo ob učinkovitosti prezračevanja 1,0 in ob upoštevanju zasedenosti površine poda kadilnice 0,7 m2/osebo.
(7) Če se z dimom in emisijami iz tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov onesnažen zrak iz kadilnice po prezračevalnem sistemu odvaja skozi druge prostore, mora biti odveden podtlačno.
(8) Prvi preskus pravilnosti prezračevalnega sistema delovanja kadilnice se izvede skladno s standardom SIST EN 12599.
6. člen 
(vzdrževanje kadilnice) 
Lastnik, najemnik ali upravitelj zaprtega javnega ali delovnega prostora, v katerem je kadilnica, mora zagotoviti, da je kadilnica skupaj s prezračevalnim sistemom vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca in da ves čas uporabe ustreza določbam tega pravilnika.
7. člen 
(tehnična dokumentacija) 
(1) Lastnik, najemnik ali upravitelj zaprtega javnega ali delovnega prostora skladnost kadilnice s pogoji iz tega pravilnika dokazuje s tehnično dokumentacijo kadilnice oziroma prezračevalnega sistema, ki mora vsebovati tudi časovnico o opravljanju posameznih vzdrževalnih postopkov.
(2) Tehnična dokumentacija kadilnice oziroma prezračevalnega sistema mora vsebovati podatke o koncentracijah nikotina, ogljikovega monoksida, kadmija in alveolarnega prahu ob polni obremenitvi kadilnice, ki se lahko pojavljajo v zaprtem javnem ali delovnem prostoru, kjer je kadilnica, ali v sosednjih zaprtih javnih ali delovnih prostorih.
(3) Vrednosti snovi iz prejšnjega odstavka ne smejo presegati vrednosti, določenih v predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu.
8. člen 
(čiščenje kadilnice) 
Čiščenje kadilnice se lahko izvaja samo takrat, ko se v kadilnici ne uporabljajo tobačni izdelki in povezani izdelki.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (Uradni list RS, št. 80/07, 90/10 in 9/17 – ZOUTPI).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-60/2017
Ljubljana, dne 5. septembra 2017
EVA 2017-2711-0009
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti