Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

2414. Odlok o spremembi odloka III. o proračunu Občine Mežica za leto 2017, stran 6903.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 6. dopisni seji dne 15. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi odloka III. o proračunu Občine Mežica za leto 2017 
1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.074.208
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.433.290
70
DAVČNI PRIHODKI
2.031.764
700 Davki na dohodek in dobiček
1.792.465
703 Davki na premoženje
192.089
704 Domači davki na blago in storitve
47.210
71
NEDAVČNI PRIHODKI
401.526
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
298.568
711 Takse in pristojbine
2.007
712 Globe in druge denarne kazni
2.636
714 Drugi nedavčni prihodki
98.315
72
KAPITALSKI PRIHODKI
135.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
35.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
505.918
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
505.918
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.299.944
40
TEKOČI ODHODKI
947.698
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
190.221
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.768
402 Izdatki za blago in storitve
682.709
403 Plačila domačih obresti
16.000
409 Rezerve
27.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.243.632
410 Subvencije
12.850
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
652.158
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
147.182
413 Drugi tekoči domači transferi
431.442
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.060.259
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.060.259
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
48.356
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
48.356
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–225.736
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
400
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
400
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
400
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)
400
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
261.304
50
ZADOLŽEVANJE
261.304
500 Domače zadolževanje
261.304
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
124.132
55
ODPLAČILA DOLGA
124.132
550 Odplačila domačega dolga
124.132
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–88.164
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
137.172
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
225.736
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
88.164
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/0010-2016-3
Mežica, dne 15. septembra 2017
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti