Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

2405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, stran 6882.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Svet Mestne občine Kranj sprejel na 30. seji dne 20. 9. 2017
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj 
1. člen 
V 18. členu Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 UPB1 in 76/15) v nadaljevanju: Odlok, se kot nova, zadnja alineja doda alineja, ki se glasi:
»– programi pro bono za pomoč posameznikom namenjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk.«
2. člen 
Drugi odstavek 31. člena Odloka se črta.
3. člen 
51. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Center za odvisnosti izvaja dva programa – Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in Stanovanjsko skupino Katapult (v nadaljnjem besedilu: Center). Center nudi svetovanje in organiziranje psihosocialne pomoči posameznikom, ki imajo težave z različnimi oblikami zasvojenosti. Center zagotavlja sprejemno obliko obravnave, dnevno obliko obravnave in bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino.
Uporabniki Centra so osebe s težavami z zasvojenostjo od psihoaktivnih snovi oziroma drugimi oblikami nekemičnih zasvojenosti in izkazujejo primerno psiho-fizično sposobnost in so motivirani za sodelovanje v programu ter imajo željo po aktivnem vključevanju v socialno delovno okolje, učenju delovnih in praktičnih navad, spremembi načina življenja, oziroma se pripravljajo za vstop v katerega izmed visokopražnih programov (npr. komune ali terapevtske skupnosti) urejanja zasvojenega načina življenja. Uporabniki programa so tudi partnerji in svojci oseb s težavami z zasvojenim načinom življenja ter njim druge pomembne osebe. Prednost obravnave v programu imajo občani s prijavljenim stalnim prebivališčem v MOK.«
4. člen 
57. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Program Reintegracijski center (v nadaljnjem besedilu: Reintegracija) je namenjen pomoči pri socialni rehabilitaciji oziroma ponovni vključitvi v okolje ter kot takšen predstavlja ključni del obravnave zasvojenosti od psihoaktivnih substanc. V sklopu individualne in skupinske obravnave Reintegracija nudi pomoč pri ohranjanju abstinence, odpravljanju zasvojenskih lastnosti, zastavljanju ciljev za naprej, vzpostavljanju odnosov z bližnjimi in vzpostavljanju nove socialne mreže. Reintegracija uporabniku ponudi nastanitev v varnem okolju, terapevtsko obravnavo z namenom odpravljanja zasvojenskih težav, oporo pri urejanju odnosov z bližjimi, oporo pri iskanju zaposlitve ali nadaljevanju šolanja ter pomoč pri osamosvojitvi.
Uporabniki Reintegracije so osebe, ki so (o)zdravljeni odvisniki po končani obravnavi znotraj terapevtskih skupnosti in komun ter osebe, ki so abstinenco vzpostavile same in izkazujejo motivacijo za urejeno življenje ter vključitev nazaj v družbo. Sekundarni uporabniki programa so bližnje osebe (o)zdravljenih odvisnikov, ki so eden od pomembnejših členov pri uspešni reintegraciji in dolgotrajni abstinenci.«
5. člen 
58. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Program Reintegracije traja šest mesecev, s tem da se bivanje lahko podaljša največ za dobo enega leta.
Po končanem bivanju v Reintegraciji se oseba lahko vključi v izven-bivalni del (namenjen je opori osebi, potem ko zaživi samostojno življenje). V izven-bivalni del programa se lahko vključijo tudi osebe, ki potrebujejo pomoč in podporo pri vzdrževanju abstinence in urejanju življenja, predhodno pa niso bile vključene v bivalni del programa.«
6. člen 
Spremeni se VII. poglavje Odloka, ki se po novem glasi:
»VII. STROŠKI POKOPA, ČE NI NAROČNIKA POKOPA« 
78. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»V primeru, da ni naročnika pokopa, MOK v skladu z določbami zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, prijavi pokop in plača stroške pokopa, ki se opravi v obliki žarnega pokopa v skupni grob na Mestnem pokopališču Kranj.«
7. člen 
Doda se četrti odstavek 84. člena, ki se glasi:
»Tehnično administrativna in strokovna dela za potrebe LAS opravlja notranja organizacijska enota mestne uprave, ki je pristojna za področje družbenih zadev.«
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Navodilo o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbi izven mreže javne službe, z dne 16. 10. 2012.
9. člen 
Ta Odlok se začne uporabljati in veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-106/2017-2(47/04)
Kranj, dne 20. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti