Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

Št. 410-243/2017 Ob-3045/17, Stran 2249
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/16, 82/16 in 25/17) objavlja Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice
javni razpis 
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2017
I. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2017, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge v občini, in sicer za aktivnosti, ki so se izvajale oziroma se bodo izvajale v času od 1. 1. 2017 do 15. 11. 2017 na območju Občine Brežice.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki so registrirana za delovanje na področju kmetijstva in se ukvarjajo s promocijo kmetijstva, izdajajo promocijsko gradivo, izvajajo prireditve ali razstave za širše množice občinstva, sodelujejo na tekmovanjih s področja kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju kmetijstva,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja promocije kmetijstva.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena društva, ki prijavljajo aktivnosti, ki so že sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna Občine Brežice.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti oziroma aktivnosti, ki so povezane s promocijo kmetijstva, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge.
4. Upravičeni stroški so: stroški povezani z izdelavo promocijskega materiala, stroški tiska biltenov ali strokovnih publikacij na temo promocije kmetijstva, stroški povezani z ocenjevanjem živali in pridelkov, stroški ocenjevalcev, stroški računalnike obdelave podatkov o ocenjenih pridelkih in živalih, stroški najema prostorov, šotorov, razstavnih prostorov, stroški izdelave reklamnih rekvizitov, stroški oglaševalnih tabel, stroški oglaševanja v medijih, stroški izdelave odličij in priznanj za ocenjene pridelke ali živali, stroški prevoza opreme do razstavišč ali tekmovališč, stroški izdelave poučnih ali razstavnih eksponatov.
Neupravičeni stroški: stroški prehrane in pijače, stroški nastanitve, vstopnin, stroški povezani s kulturnim programom prireditve kot so npr. stroški nastopajočih, stroški prenočitev.
5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih s promocijo kmetijstva do največ 80 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 € na vlogo, in sicer na osnovi dokazil o izvedenih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti z dokazili kot so vabila, bilteni, brošure objave v medijih). Višina sredstev se dodeli na osnovi razpoložljivih sredstev za ta namen in višine upravičenih stroškov prijaviteljev. Prejemniki sredstev morajo v tiskanih medijih navajati, da je Občina Brežice sofinancer in na promocijskih materialih objaviti logotip Občine Brežice. Prejemki sredstev morajo dokazovati z računi za celotno vrednost upravičenih stroškov prireditve, ki so jih prijavitelji navedli v vlogi.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 7.000,00 EUR na proračunski postavki: 00144 – Promocija kmetijstva in pridelovalcev. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Razpisna dokumentacija in popolnost vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva na področju kmetijstva (statut oziroma pravila o delu)
4. Vsebinska in finančna predstavitev – za vsako prijavljeno aktivnost posebej:
– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev, v primeru tiskanih medijev št. izvodov,
– finančna vrednost celotne prireditve s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki)
5. Finančna dokazila o izvedenih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti z dokazili kot so vabila, bilteni, brošure objave v medijih). Dokazila pod to točko se dostavijo za aktivnosti, ki so že bile izvedene do razpisa. V primeru, da aktivnost še ni bila izvedena, se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom za črpanje sredstev
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa
7. Parafiran vzorec pogodbe
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
Vsi obrazci vloge morajo biti čitljivo izpolnjeni v slovenskem jeziku in na ustreznih mestih podpisani ter žigosani.
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do poteka razpisnega roka.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 6. 10. 2017, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali v času uradnih ur oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2017«.
Nepravočasne vloge in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete in nepravilno opremljene se zavržejo. Vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril pa se zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele, pravilni opremljene in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, predstojnik s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v letu 2017. Prejemniki sredstev morajo dostaviti najkasneje do 30. 11. 2017 pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov ter poročilo o izvedeni prireditvi, v kolikor le-ti niso dostavljeni že v sami vlogi, če se je aktivnost dogajala pred končnim rokom za oddajo vloge na razpis.
VIII. Obveščanje o izboru
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev predstojnik Občine Brežice s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32, e-mail: roman.matjasic@brezice.si, v času uradnih ur.
Občina Brežice 

AAA Zlata odličnost