Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

687. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

660. Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije

MINISTRSTVA

661. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini
662. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

663. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati

OBČINE

Cerknica

664. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica
665. Pravilnik o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov
666. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2011
667. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev v Občini Cerknica
668. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica

Dol pri Ljubljani

669. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011
670. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012

Dolenjske Toplice

671. Odlok o priznanjih Občine Dolenjske Toplice

Jesenice

672. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6)
673. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje
674. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
675. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice

Moravske Toplice

676. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

Pivka

677. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2011

Rečica ob Savinji

678. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji
679. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2011
680. Obvezna razlaga prvega in drugega odstavka 10. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov

Sevnica

681. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca

Šalovci

682. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011

Škocjan

683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan

Turnišče

684. Odlok o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče

Veržej

685. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011

Železniki

686. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2011

POPRAVKI

688. Popravek Zakona o prostovoljstvu (ZProst)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

8. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede združevanja in sodelovanja evropskih regij (MPEKČS)
9. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (MDPELLS)
10. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUZZV)

Vlada Republike Slovenije

11. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Albanije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
12. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov
13. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov

Ministrstvo za zunanje zadeve

14. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih, službenih in uradnih potnih listov
15. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju (MOS) med Vlado Republike Slovenije (DG) ter Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil v Evropi in Poveljstvom vrhovnega zavezniškega poveljnika za preoblikovanje o zagotavljanju podpore države gostiteljice za izvedbo operacij/vaj Nata
AAA Zlata odličnost