Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

689. Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1)
690. Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
691. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)

Sklepi

692. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
693. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
694. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t. i. »izbrisanih« v letih 2003 in 2009, zaradi suma, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij; za ugotavljanje politične odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje, katerega posledici sta tudi ustvarjanje očitne neenakosti pred zakonom in ogrožanje sistema javnih financ; ter za preiskavo suma o klientelizmu oziroma koruptivnem ravnanju nekaterih državnih funkcionarjev in za preiskavo suma zlorabe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje
695. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d.), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (t. i. »slamnatih« podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo in ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske prevzeme
696. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij javnega pomena na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov ter postopki lastninskih preoblikovanj in managerskih odkupov gradbenih podjetij ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem
697. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča pri pridobitvi znatnih javnih nepovratnih sredstev in poslov na javnih naročilih za gospodarske družbe v skupini Ultra (projekt mestne kartice Urbana, sistem za sledenje in nadzor avtobusov javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., fiktivni posel varovanja gospodarske družbe Mercator d.d., elektronizacija študentske prehrane, ki naj bi jo izvajala gospodarska družba Margento R&D d.o.o. itd.), v katerih je Gregor Golobič solastnik ter pri prenosu področja elektronskih komunikacij iz Ministrstva za gospodarstvo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma, da je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič utajil davke, neupravičeno pridobil status kmeta za nakup kmetijskih zemljišč ter pristojnim organom nepopolno prikazal svoje premoženjsko stanje ter njegov izvor, za ugotovitev politične odgovornosti ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča zaradi suma izogibanja plačevanja davkov Republiki Sloveniji, ob svojem aktivnem sodelovanju pri zviševanju davčnih bremen državljanom Republike Slovenije in za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča za pridobitev slabo zavarovanih posojil, ki so bila odobrena s strani banke NLB d.d., ki je v večinski državni lasti, za gospodarske družbe v skupini Ultra
698. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t. i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem
699. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres, zaradi obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank
700. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

701. Uredba o letaliških pristojbinah
759. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
760. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Sklepi

702. Sklep o soglasju za odprtje Generalnega konzulata Švedske v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

703. Pravilnik o zaščiti podatkov policije
704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
705. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
706. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka
707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila
708. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih čistosti za aditive
709. Aneks k Dogovoru o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo
761. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

710. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 11. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

711. Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
712. Akt o dopolnitvi Meril za uvrstitev v register strokovnjakov
713. Akt o spremembi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
714. Akt o spremembi Meril za prehode med študijskimi programi
715. Akt o spremembi Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih
716. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

717. Statut Skupnosti občin Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

718. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ajdovščina
719. Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu

Brežice

720. Odlok o ukinitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
721. Sklep o začetku likvidacije javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

Celje

722. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerklje na Gorenjskem

723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem

Črenšovci

724. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2011
725. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011

Dobrovnik

726. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak

Dol pri Ljubljani

727. Sklep o določitvi cene za najem standardnega enojnega groba in najema mrliške vežice na pokopališčih na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011

Dravograd

728. Navodila o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu

Grosuplje

729. Sklep o določitvi cene programa za otroke prvega starostnega obdobja v zasebnem vrtcu s koncesijo »Sonček« Grosuplje

Kamnik

730. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Križevci

731. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2011
732. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Krško

733. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2011

Luče

734. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011 v Občini Luče

Majšperk

735. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Krajevne skupnosti Stoperce v Občini Majšperk
736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Majšperk
737. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Majšperk
738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Majšperk
739. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Majšperk

Naklo

740. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Naklo
741. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
742. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2011

Sežana

743. Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana

Slovenske Konjice

754. Odlok o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
755. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice
756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenske Konjice
757. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice
758. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu vrtec Prevrat

Straža

744. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2011
745. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih zavarovanja urejanja prostora za Gospodarsko cono Zalog in območja v 100 m pasu

Šentjur

746. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju
747. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles
748. Sklep o podaljšanju obdobja začasnega financiranja Občine Šentjur v letu 2011

Škocjan

749. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan
750. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti v Občini Škocjan

Šmarješke Toplice

751. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v Občini Šmarješke Toplice za leto 2011

Tolmin

752. Spremembe Statuta Občine Tolmin

Vitanje

753. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Vitanje

POPRAVKI

762. Popravek Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 5. oktobra 2009 do 31. aprila 2010 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
763. Tehnični popravek Sklepa o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Zreče

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti