Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

11. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Albanije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, stran 30.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ALBANIJE O IZVAJANJU SPORAZUMA MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO ALBANIJO O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KI PREBIVAJO BREZ DOVOLJENJA
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Albanije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, podpisan 20. oktobra 2010 na Brdu pri Kranju.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
P R O T O K O L
MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ALBANIJE O IZVAJANJU SPORAZUMA MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO ALBANIJO O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KI PREBIVAJO BREZ DOVOLJENJA
Na podlagi 19. člena Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, podpisanega v Luxembourgu, 14. aprila 2005 (v nadaljnjem besedilu: sporazum), sta se Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Albanije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) za njegovo izvajanje dogovorili:
I. PRISTOJNA ORGANA IN MEJNI PREHODI
1. člen
(1) Za izvajanje sporazuma o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, ter za pošiljanje in reševanje prošenj za tranzit sta pristojna:
a) za Republiko Slovenijo:
Ministrstvo za notranje zadeve
Generalna policijska uprava
Uprava uniformirane policije
Sektor mejne policije
Naslov: Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana
Telefon: 00386 1 428 4322
Telefaks: 00386 1 428 4779
E-naslov: smp@policija.si
b) za Republiko Albanijo:
Ministrstvo za notranje zadeve
Generalna uprava državne policije
Policijski oddelek za mejo in migracije
Uprava za migracije in vračanje
Bulevardi Bajram Curri, Tirana
Telefon: 00355 4 227 9251
00355 4 227 9253
00355 4 227 9241
00355 4 222 6932
Telefaks: 00355 4 222 6932; 00355 4 227 9263
E-naslov: policiakufitare.migracioni@mrp.gov.al
(2) Pristojna organa se obveščata o vseh podatkih, potrebnih za medsebojno sporazumevanje.
(3) Najave in prošnje za sprejem ali tranzit ter odgovore si pristojna organa pošiljata pisno po telefaksu, redni ali elektronski pošti.
2. člen
Izročitev, sprejem in tranzit oseb se opravljajo na teh mejnih prehodih:
a) v Republiki Sloveniji:
Mednarodni mejni prehod Jelšane,
Mednarodni mejni prehod Obrežje,
Mednarodni mejni prehod Luka Koper/Capodistria in
Mejni prehod za mednarodni zračni promet Ljubljana – Brnik na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana;
b) v Republiki Albaniji:
Regionalna uprava za mejo in migracije, Tirana
Komisariat za mejno policijo in migracije, Rinas
Mednarodno letališče Mati Tereza, Rinas
E-naslov: rinas@mrp.gov.al
Telefon/telefaks: 00355 4 2364 028
Mejni prehod Hani i Hotit
E-naslov: hanihotit@mrp.gov.al
Mejni prehod Muriqan
E-naslov: muriqan@mrp.gov.al
Mejni prehod za mednarodni pomorski promet Drač
Postaja mejne in migracijske policije Drač
E-naslov: portidurres@mpr.gov.al
II. VRNITEV S SPREMSTVOM
3. člen
Ponovni sprejem lastnih državljanov, državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva z uradnim spremstvom se lahko opravi v skladu s tem protokolom in veljavnimi predpisi pogodbenic. Enako velja za tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva čez območje zaprošene pogodbenice.
4. člen
(1) Če se ponovni sprejem ali tranzit opravi v uradnem spremstvu policije, policijski uslužbenci pogodbenice prosilke svojo dolžnost opravljajo v civilnih oblačilih, brez orožja in z dovoljenjem za tranzit.
(2) Pri tranzitu po zračni poti lahko zaprošena pogodbenica po potrebi zagotovi nadzor in vkrcanje osebe v dogovoru z osebjem v spremstvu.
5. člen
(1) Pristojni organ zaprošene pogodbenice sporoči pristojnemu organu pogodbenice prosilke vsa dejstva, ki se nanašajo na izredne dogodke med tranzitom.
(2) Zaprošena pogodbenica zagotovi policijskim uslužbencem pogodbenice prosilke pri opravljanju njihovih nalog po tem protokolu enako zaščito in pomoč, kot ju imajo njeni policijski uslužbenci, ki opravljajo podobne naloge.
(3) Policijski uslužbenci pogodbenice prosilke so pri opravljanju svojih nalog glede nezakonitih dejanj, v katerih so udeleženi kot storilci ali žrtve, izenačeni v pravicah in obveznostih s policijskimi uslužbenci zaprošene pogodbenice.
6. člen
Policijski uslužbenci pogodbenice prosilke, ki po tem protokolu opravljajo svoje naloge na območju države tranzita, morajo na zahtevo pooblaščene uradne osebe dokazati svojo identiteto in uradno funkcijo ter pokazati dovoljenje za tranzit, ki ga je izdala zaprošena pogodbenica.
7. člen
Če policijski uslužbenci pogodbenice prosilke pri izvajanju nalog po tem protokolu utrpijo škodo, je pogodbenica prosilka odgovorna za plačilo odškodnine, pri čemer od zaprošene pogodbenice ne zahteva nikakršnega povračila.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
(1) Ta protokol se lahko spremeni po diplomatski poti.
(2) Ta protokol je predmet ratifikacije, sprejema, odobritve ali drugega postopka po notranji zakonodaji. Po prejemu zadnjega uradnega obvestila o končanih notranjepravnih postopkih, potrebnih za njegovo uveljavitev, pristojni organ slovenske pogodbenice o tem uradno obvesti Skupni odbor za ponovni sprejem iz 18. člena sporazuma.
(3) Protokol začne veljati ko Skupni odbor za ponovni sprejem potrdi prejem uradnega obvestila, o čemer slovenska pogodbenica takoj obvesti albansko pogodbenico.
(4) Ta protokol preneha veljati isti dan kot sporazum.
Sestavljeno na Brdu pri Kranju dne 20. oktobra 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem, albanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi tega protokola prevlada angleško besedilo.
ZA MINISTRSTVO
ZA NOTRANJE ZADEVE
REPUBLIKE
SLOVENIJE
Katarina Kresal l.r.
 
ZA MINISTRSTVO
ZA NOTRANJE ZADEVE
REPUBLIKE
ALBANIJE
Lulzim Basha l.r.
P R O T O C O L
BETWEEN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION
Based on the Article 19 of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the Readmission of Persons Residing without Authorisation, signed in Luxembourg on 14 April 2005 (hereinafter referred to as the Agreement), the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia and the Ministry of Interior of the Republic of Albania (hereinafter referred to as Contracting Parties) have agreed on its implementation:
I. COMPETENT AUTHORITIES AND BORDER CROSSING POINTS
Article 1
(1) The implementation of the Agreement on the Readmission of Persons Residing without Authorisation as well as forwarding and handling requests for transit shall be within the competence of:
a) For the Republic of Slovenia:
Ministry of the Interior
General Police Directorate
Uniformed Police Directorate
Border Police Section
Address: Štefanova ulica 2, SI – 1501 Ljubljana
Phone: +386 1 428 4322
Fax: + 386 1 428 4779
e-mail smp@policija.si
b) For the Republic of Albania:
Ministry of Interior
General Directorate of State Police
Border and Migration Police Department
Directorate of Migration and Readmission
Bulevardi “Bajram Curri” Tiranë
Tel: 00355 4 227 9251
00355 4 227 9253
00355 4 227 9241
00355 4 222 6932
Fax: 00355 4 222 6932; 00355 4 227 9263
e-mail: policiakufitare.migracioni@mrp.gov.al
(2) The competent authorities shall keep each other informed of all data relevant for mutual communication.
(3) Announcements and requests for admission or transit and responses shall be forwarded between the competent authorities in writing by fax, regular mail or e-mail.
Article 2
Return, admission and transit of persons shall be conducted at the following border crossing points:
a) In the Republic of Slovenia:
International Border Crossing Point Jelšane,
International Border Crossing Point Obrežje,
International Border Crossing Point Port of Koper/Capodistria, and
Border Crossing Point for International Air Traffic Ljubljana – Brnik at the Ljubljana Jože Pučnik Airport.
b) In the Republic of Albania:
Regional Directorate of Border and Migration, Tiranë
Commissariat of Border Police and Migration, Rinas
International Airport “Mother Theresa” – Rinas
e-mail: rinas@mrp.gov.al
Tel/ fax: 00355 4 2364 028
Border Crossing Point Hani i Hotit
e-mail: hanihotit@mrp.gov.al
Border Crossing Point Muriqan
e-mail: muriqan@mrp.gov.al
Sea Border Border Crossing point Durrës
Border & Migration Police Station of Durrës
e-mail: portidurres@mpr.gov.al
II. ESCORTED RETURN
Article 3
Readmission of own nationals, third-country nationals and stateless persons under official escort may be conducted pursuant to this Protocol and the regulations of the Contracting Parties in force. The same shall apply to transit of third-country nationals and stateless persons across the territory of the requested Contracting Party.
Article 4
(1) If readmission or transit is conducted under official police escort, police officers of the requesting Contracting Party shall conduct their duty in civilian clothes, unarmed and shall hold a transit permit.
(2) In cases of transit by air, the requested Contracting Party may ensure, if necessary, surveillance and boarding of the person, in agreement with escort personnel.
Article 5
(1) The competent authority of the requested Contracting Party shall communicate to the competent authority of the requesting Contracting Party all facts referring to any incidents during transit.
(2) The requested Contracting Party shall provide police officers of the requesting Contracting Party performing their tasks under this Protocol the same protection and assistance as enjoyed by their police officers performing similar tasks.
(3) When in performing their tasks they are involved in illegal acts either as perpetrators as victims, the police officers of the requesting Contracting Party shall enjoy the same rights and obligations as the police officers of the requested Contracting Party.
Article 6
The police officers of the requesting Contracting Party who perform their tasks under this Protocol on the territory of a country of transit, must upon request of an authorised official prove their identity and official role and produce the permit for transit issued by the requested Contracting Party.
Article 7
If the police officers of the requesting Contracting Party suffer harm in performing tasks under this Protocol, the requesting Contracting Party shall take on the payment of compensation and shall not demand any refund from the requested Contracting Party.
III. FINAL PROVISIONS
Article 8
(1) This Protocol may be amended through diplomatic channels.
(2) This Protocol shall be subject to ratification, acceptance, approval or other required internal procedure. Following the receipt of the last notification of the completion of internal legal procedures required for its entry into force, the competent authority of the Slovenian Contracting Party shall notify the Joint Readmission Committee referred to in Art. 18 of the Agreement.
(3) The Protocol shall enter into force when the Joint Readmission Committee acknowledges the receipt of the notification, and the Slovenian Contracting Party shall immediately inform the Albanian Contracting Party thereof.
(4) This Protocol shall cease to apply at the same day as the Agreement.
Done in Brdo pri Kranju on 20 October 2010 in two originals in the Slovene, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in the interpretation of this Protocol, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Katarina Kresal (s)
 
FOR THE MINISTRY
OF THE INTERIOR
OF THE REPUBLIC OF ALBANIA
Lulzim Basha (s)
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-4/2011
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
EVA 2011-1811-0001
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
(1) Besedilo protokola v albanskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.