Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

685. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011, stran 2041.

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolje (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 3. seji dne 18. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011
I.
Občina Veržej bo storitve javne službe odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala v višini 45%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2011 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Veržej, je cena v višini 95,16 EUR/tono, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so sestavni del cene storitev javne službe odlaganja odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR, to je 42,82 EUR, Občina Veržej priznava kot subvencijo k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Veržej nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 naprej.
Št. 3541-4/2011
Veržej, dne 18. februarja 2011
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost