Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

671. Odlok o priznanjih Občine Dolenjske Toplice, stran 1998.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 5. redni seji dne 3. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj Občine Dolenjske Toplice in določa pogoje ter postopek za podelitev teh priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Dolenjske Toplice so grb Občine Dolenjske Toplice, zlata plaketa Občine Dolenjske Toplice in srebrna plaketa Občine Dolenjske Toplice. Vsako leto Občina Dolenjske Toplice podeli le en grb Občine Dolenjske Toplice. Število zlatih in srebrnih plaket Občine Dolenjske Toplice je letno omejeno na največ tri plakete.
3. člen
Sredstva za izdelavo priznanja in priložnostnega darila se zagotovijo v občinskem proračunu.
4. člen
Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelitvijo priznanj Občine Dolenjske Toplice opravlja občinska uprava.
5. člen
Grb Občine Dolenjske Toplice podeljuje župan Občine Dolenjske Toplice, enkrat letno, na slavnostni seji občinskega sveta. Srebrno oziroma zlato plaketo Občine Dolenjske Toplice podeljuje župan ob posebnih priložnostih. Poleg podelitve priznanja župan z imenom in priimkom oziroma nazivom navede predlagatelja.
II. OBLIKOVANJE IN POTRDITEV PREDLOGOV
6. člen
Predlogi za grb Občine Dolenjske Toplice se zbirajo z javnim naznanilom, ki je objavljen v občinskem glasilu in izobešen na občinski oglasni deski, najkasneje do konca aprila vsako leto. Predloge za podelitev grba Občine Dolenjske Toplice lahko vloži kdor koli. Predlog mora poleg utemeljitve vsebovati tudi ime in priimek oziroma naziv predlagatelja.
7. člen
Predloge za podelitev grba Občine Dolenjske Toplice obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki izdela tudi končni predlog za podelitev priznanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posreduje končni predlog s kratkimi obrazložitvami za odločanje občinskemu svetu.
Občinski svet odloča le o potrditvi oziroma zavrnitvi končnega predloga. V primeru zavrnitve končnega predloga se postopek oblikovanja končnega predloga ponovi.
8. člen
O podelitvi srebrne in zlate plakete Občine Dolenjske Toplice odloča župan Občine Dolenjske Toplice.
III. DOLOČBE O PRIZNANJU
9. člen
Grb Občine Dolenjske Toplice se podeljuje posameznikom ali organizacijam za pomembne dosežke na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, humanitarnem, kulturnem, prosvetnem, literarnem in znanstvenem področju ter za vsa dejanja, s katerim se bistveno pripomore k ugledu občine.
Grb Občine Dolenjske Toplice obsega listino in skulpturo z grbom Občine Dolenjske Toplice, ki ima vgraviran zapis »Grb Občine Dolenjske Toplice«.
10. člen
Srebrne in zlate plakete Občine Dolenjske Toplice podeljuje župan Občine Dolenjske Toplice posameznikom in organizacijam za zelo uspešno delo izjemnega pomena za Občino Dolenjske Toplice.
Srebrna in zlata plaketa Občine Dolenjske Toplice je okrogle oblike, v premeru 14 cm, s simboli Občine Dolenjske Toplice (grb Občine Dolenjske Toplice ter zapis »Plaketa Občine Dolenjske Toplice«). Plaketa je izdelana iz kompaktne snovi v barvi srebra oziroma zlata, pod njo je kovinska ploščica z vgraviranim imenom prejemnika in je shranjena v škatli modre barve, velikosti 20 x 25 cm.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 109/05 in 29/09).
Št. 032-16/2010(0103)
Dolenjske Toplice, dne 3. marca 2011
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost