Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

679. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2011, stran 2023.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 4. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2011
I. UVOD
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2011, opredeljuje programe športa, ki se bodo v letu 2011 financirali iz sredstev občinskega proračuna in s tem izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu.
Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji v roku največ 2 meseca po objavi letnega programa športa v Uradnem listu RS.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2011
II. a) V letu 2011 bo Občina Rečica ob Savinji namenila sredstva za programe športa na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih« v višini 15.000,00 EUR in na proračunski postavki »19003 – Vrtci – dodatne dejavnosti – krožki« v višini 636,00 EUR kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Občina Rečica ob Savinji v letu 2011 za sofinanciranje te dejavnosti namenja 100% od vseh sredstev, zagotovljenih v proračunu na proračunski postavki »19003 – Vrtci – dodatne dejavnosti – krožki«.
2. Športna rekreacija
Občina Rečica ob Savinji v letu 2011 za sofinanciranje te dejavnosti namenja 20% od vseh sredstev, zagotovljenih v proračunu na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«.
3. Kakovostni šport
Občina Rečica ob Savinji v letu 2011 za sofinanciranje te dejavnosti namenja 12% od vseh sredstev, zagotovljenih v proračunu na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«.
12. Delovanje društev, športne zveze ter zavodov povezanih s športom na lokalni ravni
Občina Rečica ob Savinji v letu 2011 za sofinanciranje delovanja društev namenja 68% od vseh sredstev, zagotovljenih v proračunu na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«.
 
II. b) Vsebine, za katere Občina Rečica ob Savinji v letu 2011 ne predvideva sredstev za sofinanciranje:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja mladine:
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
1.3.2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (od 15 do 20 let)
1.4. Športna dejavnost študentov
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
8. Založniška dejavnost in informiranje o športu v medijih
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
11. Informacijski sistem na področju športa.
Št. 007-0002/2011-4
Rečica ob Savinji, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost