Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

669. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011, stran 1993.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. seji dne 23. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov Proračun leta  |       |
|   |2011                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |PRIHODKI                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|7   |PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI        | 5.351.245,84|
|   |(70+71+72+74+78)             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 4.419.290.40|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 3.564.916.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 2.908.490.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |  512.696.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV   |  143.730.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  854.374.40|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |  48.438.00|
|   |PREMOŽENJA                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |   1.350.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 DENARNE KAZNI             |   1.890.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   6.345.40|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  796.351.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  290.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODANIH STAVBNIH     |  290.000.00|
|   |ZEMLJIŠČ                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  641.954.44|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  273.800.00|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA     |  368.154.44|
|   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |ODHODKI                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 5.624.244.84|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.735.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  238.600.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |  34.380.00|
|   |VARNOST                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     | 1.375.020.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   6.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |  81.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.762.452.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |  115.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       | 1.019.500.00|
|   |GOSPODINJSTVOM              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM  |  150.700.00|
|   |IN USTANOVAM               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  477.252.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 1.531.759.84|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 1.531.759.84|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  595.033.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM  |  350.033.00|
|   |ORG.                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |  245.000.00|
|   |UPORABNIKOM                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     | –273.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0.00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0.00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0.00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. | ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  300.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  300.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  300.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  77.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  77.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  77.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –50.000.00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       |  223.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  273.000.00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |  50.000.00|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Splošni in posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so v prilogi temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 1,00% sredstev v proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 1,00% v splošno proračunsko rezervacijo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 20.000 EUR na posamezen zahtevek odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 3.000 EUR na posamezen zahtevek in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Na predlog uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za leto do 30. septembra 2012.
6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča župan in o tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
8. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe določene za investicije v posebnem delu proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe določene neposrednemu uporabniku v posebnem delu proračuna.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
4. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
9. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki dvanajstine. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
Za delovanje vaških odborov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plačilo sejnin predsednikom in članom vaških odborov za največ štiri seje letno.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Vsa dela morajo biti oddana s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika ali na podlagi zahtevka za nakazilo sredstev.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 20% ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med proračunskimi uporabniki in med področji proračunske porabe v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 2011, vendar skupno največ v višini petkratne vsote splošne proračunske rezervacije iz 3. člena odloka. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
13. člen
Župan odloča o vključitvi novih obveznosti v proračun, če so posledica sprejetja posebnih sklepov občinskega sveta, novih odlokov in zakonov ter o obveznostih za katere so zagotovljena sredstva iz državnega proračuna ali drugih virov. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
5. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
14. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o prodaji občinskega premoženja v skladu z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Župan odloča o nabavi občinskega nepremičnega premoženja v vrednosti do 10% prihodkov občinskega proračuna. O tem obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. O odpisu dolga obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
Občina Dol pri Ljubljani se lahko dolgoročno zadolži za financiranje prenove KD Dolsko do višine 300.000 eurov.
Na podlagi vloge investitorja lahko župan odobri obročno odplačilo komunalnega prispevka, vendar največ v dvanajstih mesečnih obrokih za kar se sklene posojilna pogodba. Obrestna mera je seštevek referenčne obrestne mere tri-mesečni EURIBOR in pribitka 2%.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec. Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.
Za zakonito uporabo sredstev proračuna je odgovoren tudi izvajalec pogodbe o vodenju poslovnih knjig Občine Dol pri Ljubljani in vodja računovodstva pri uporabniku.
17. člen
Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristojna, da:
1. spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
2. opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj glavnega programa, podprograma in proračunske postavke;
3. opravlja poračunavanja znotraj kontov;
4. predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev Občine Dol pri Ljubljani, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2012 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2011.
Št. 4100-0004/2010-8
Dol pri Ljubljani, dne 23. februarja 2011
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost