Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

675. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice, stran 2005.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 s spr., v nadaljevanju: ZVrt), 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 s spremembami) ter 117. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice ter v skladu s sklepom 6. seje Sveta zavoda Vzgojnovarstvene organizacije z dne 3. 2. 2011 je Občinski svet Občine Jesenice na 5. redni seji dne 24. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok novincev, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok novincev ter kriterije za sprejem otrok novincev v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice (v nadaljevanju: vrtec).
Kot otrok novinec se po tem pravilniku šteje otrok, ki se prvič vpisuje v vrtec. Kot otrok novinec po tem pravilniku se šteje tudi otrok, ki je že bil vpisan v vrtec, vendar je bil iz kakršnih koli razlogov iz vrtca izpisan in se ponovno vpisuje v vrtec.
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje otroke v programe vrtca enkrat letno na podlagi javnega vpisa, sprejem otrok pa se izvaja vse leto na podlagi prijav in prostih mest.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se vpis otroka lahko izvede tudi med letom, vendar pod pogojem, da vrtec razpolaga s prostimi mesti. Kolikor vrtec ne razpolaga s prostimi mesti, starši otroka pa želijo otroka vpisati, se otrok uvrsti na zadnje mesto čakalnega seznama.
Vrtec ima centralen vpis za sprejem otrok novincev. Željo staršev po vključitvi otroka v določeno enoto vrtca se upošteva le, če je v tej enoti za otroka ustrezno mesto glede na strukturo oblikovanih oddelkov v tej enoti. Če je število vpisanih otrok v želeno enoto večje kot število prostih mest, ima prednost pri sprejemu v želeno enoto tisti otrok, ki ima v želeni enoti že vključenega brata ali sestro oziroma starejši otrok.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno najkasneje do 30. marca tekočega leta objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Besedilo javnega vpisa novincev se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani vrtca.
4. člen
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka novinca v vrtec na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka novinca v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca (Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice) in na spletnih straneh vrtca.
Vlogo za vpis otrok novincev v vrtec z vsemi ustreznimi dokazili vložijo starši neposredno na sedežu vrtca ali pošljejo priporočeno po pošti najkasneje do dneva, ki je kot zadnji določen v objavi javnega vpisa za vpis otrok v novem šolskem letu.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana na sedežu vrtca (Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice), do 18. ure.
Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bo vrtec obravnaval skladno z drugim odstavkom 2. člena tega pravilnika.
Starši morajo vlogi priložiti vsa potrebna dokazila, s katerimi dokazujejo posamezne podatke, ki jih vrtec ne more pridobiti po uradni dolžnosti.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
5. člen
Če je v vrtcu več ali enako število prostih mest, kot je prispelo vlog za sprejem otrok, vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Vse vloge se zbirajo in obravnavajo na sedežu vrtca.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
Komisijo sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki vrtca, ki jih imenuje ravnatelj VVO;
– dva predstavnika Občine Jesenice, ki ju imenuje župan Občine Jesenice.
Komisija se imenuje za čas štirih let.
7. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.
Komisija je sklepčna, če so na seji komisije prisotni vsaj trije člani. Komisija odloča z večino glasov prisotnih članov komisije. Kolikor je število glasov za in proti izenačeno, odloči glas predsednika komisije.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. Komisija na svoji seji vodi zapisnik.
8. člen
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
9. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. aprila za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene do dneva izteka javne objave javnega vpisa za vpis otrok novincev v novem šolskem letu.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Komisija za sprejem otrok najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Ti otroci imajo prednost pri sprejemu v vrtec.
Komisija ugotovi, koliko in kateri otroci so sprejeti v vrtec, na podlagi pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena.
11. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red, tako da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila enotno za cel vrtec. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Komisija določi prednostni vrstni red o sprejemu otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec na podlagi 10. člena tega pravilnika, na podlagi naslednjih kriterijev:
+----------------------------------------------------+----------+
|           Kriterij            | Število |
|                          |  točk  |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|1.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj z    |  30  |
|   |otrokom stalno prebivališče na območju Občine |     |
|   |Jesenice (šteje se, da otrok v rejniški    |     |
|   |družini izpolnjuje pogoj stalnega prebivališča|     |
|   |v Občini Jesenice, kadar imajo njegovi rejniki|     |
|   |stalno prebivališče v Občini Jesenice).    |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|2.  |Otrok obeh zaposlenih staršev oziroma v    |  15  |
|   |primeru enostarševske družine zaposlenost   |     |
|   |enega izmed staršev, kateremu je otrok    |     |
|   |dodeljen.                   |     |
|   |Enoroditeljsko družino, starši dokazujejo z  |     |
|   |ustrezno listino, in sicer:          |     |
|   |– sklepom sodišča o razvezi,         |     |
|   |– sklepom o določitvi višine preživnine,   |     |
|   |– izpisom iz rojstne matične knjige, v    |     |
|   |primeru, če oče otroka ne prizna očetovstva. |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|3.  |Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v    |  10  |
|   |preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet   |     |
|   |zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu.   |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|4.  |Sprejem dveh ali več otrok iz iste družine.  |  7   |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|5.  |Družina ima več vzdrževanih otrok:      |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|5.a |5 otrok ali več                |  6   |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|5.b |4 otroke                   |  5   |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|5.c |3 otroke                   |  4   |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|6.  |Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred |  20  |
|   |vstopom v šolo, oziroma starši otroka, ki ima |     |
|   |odlog všolanja in pred tem ta še ni obiskoval |     |
|   |vrtca.                    |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
|7.  |Invalidnost enega od staršev, kar starši   |  5   |
|   |dokazujejo z odločbo pristojne institucije.  |     |
+-----+----------------------------------------------+----------+
12. člen
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok za sprejem otrok v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost otroka, in sicer tako, da ima prednost pri sprejemu v vrtec starejši otrok.
13. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.
Otroke, ki niso sprejeti vrtec, uvrsti na čakalni seznam po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto. Svet vrtca o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z ZVrt in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa Zvrt. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
14. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– čas in kraj zasedanja komisije;
– udeležba na seji;
– število vpisanih otrok po posameznem programu ter starostnem obdobju;
– prednostni vrstni red (poimenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju po posameznem programu ter starostnem obdobju, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega) kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika.
Tabela točkovanja vloge za vsakega otroka je obvezni sestavni del zapisnika komisije.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
15. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
SPREJEM OTROK V VRTEC
16. člen
Vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V tem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
17. člen
Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se sprejme v vrtec otrok, ki je na čakalni listi uvrščen najvišje in ustreza pogojem izpraznjenega mesta.
18. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli z najmanj 7-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice (Uradni list RS, št. 105/08).
20. člen
Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 602-7/2011
Jesenice, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost