Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

678. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji, stran 2012.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08 – ZLS-O in 79/09), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 5. redni seji dne 24. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji
1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Pravilnik) Občinski svet Občine Rečica ob Savinji določa pogoje, postopke ter merila za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, ki jih Občina Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: občina) zagotavlja v vsakoletnem proračunu za izvajanje letnega programa športa.
2. člen
Izvajalci športnih programov, ki lahko kandidirajo za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini so:
1. športna društva in klubi, ki izvajajo programe športa,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine,
3. zavodi na področju vzgoje in izobraževanja, ki imajo organizacijske enote v Občini Rečica ob Savinji,
4. zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
5. ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne ter
6. organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju lokalnega programa športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju;
– imajo sedež v Občini Rečica ob Savinji z izjemo subjektov iz 3. točke 2. člena in vključujejo občane Občine Rečica ob Savinji;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo najmanj 20 aktivnih članov s plačano letno članarino (velja za subjekte, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih);
– so izkazali namensko rabo sredstev proračuna v predhodnem proračunskem letu;
– izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Rečica ob Savinji;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko le enkrat letno kandidirajo s svojimi programi za sredstva občinskega proračuna po posameznih vsebinah iz 4. člena tega Pravilnika, in to le s člani, ki imajo stalno prebivališče na območju občine.
Dodatne pogoje in zahteve se lahko opredeli v letnem programu športa, ki ga sprejme občinski svet občine praviloma pred iztekom koledarskega leta oziroma najkasneje ob sprejemu občinskega proračuna za naslednje leto.
4. člen
Sofinancira se naslednje vsebine športnih programov:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
8. založniška dejavnost in informiranje o športu v medijih,
9. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve,
10. Informacijski sistem na področju športa,
11. delovanje društev in klubov.
Višina sofinanciranja posameznih vsebin se opredeli v točkah oziroma, kot izhaja iz posameznih določb meril, ki so priloga Pravilnika.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje vsebin, navedenih v 4. členu Pravilnika, so opredeljena v posebni postavki proračuna.
Občina prične s postopkom izbora izvajalcev letnega programa športa po tem, ko občinski svet sprejme letni program športa in so sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa predvidena na posamezni proračunski postavki v proračunu občine.
V letni program se uvrsti programe, ki so pomembni za občino.
6. člen
Pravico do sofinanciranja športa imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega razpisa.
Vsebine, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega Pravilnika.
7. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala športno dejavnost v skladu z merili za vrednotenje programov športa, ki so sestavni del tega Pravilnika.
8. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev, namenjenih za programe športnih dejavnosti,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športnih dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen
Komisijo za šport, ki jo s sklepom imenuje župan občine, sestavljajo trije člani: en član, predstavnik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, en član, predstavnik Statutarno pravne komisije in en zunanji član, ki ima ustrezne izkušnje s področja športa oziroma je poznavalec športa. Predsednika Komisije za šport imenuje župan. Mandat komisije je vezan na trajanje mandata župana.
Predsednik Komisije za šport sklicuje in vodi seje ter sodeluje pri pripravi razpisa za sofinanciranje programov športa. Namestnik predsednika, ki ga določi predsednik, opravlja funkcijo predsednika v času odsotnosti predsednika.
Za administrativno pomoč komisiji skrbi občinska uprava.
10. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom, na predlog občinske uprave.
Obvestilo o javnem razpisu se objavi v Savinjskih novicah, na spletu in na oglasni deski občine.
11. člen
Izvajalci, ki na osnovi razpisa kandidirajo za proračunska sredstva, morajo zahtevano dokumentacijo, skladno s pogoji v razpisu, poslati v zaprti kuverti na naslov: »Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji«, s pripisom: »Za razpis – šport«.
Odpiranje vlog izvede Komisija za šport, ki pregleda vloge ter na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov izbere programe in predlaga delitev razpoložljivih proračunskih sredstev. Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejema.
Vloga, ki ni v skladu z določbami 2. do 4. člena tega Pravilnika, ali je oddana prepozno, se s sklepom direktorja občinske uprave zavrže.
Če Komisija za šport ugotovi, da pravočasna in v skladu z določbami 2. do 4. člena Pravilnika oddana vloga katerega od predlagateljev ni popolna, predlagatelja o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. V primeru, da vloga tudi po pozivu ni pravilno dopolnjena, ali ni dopolnjena v roku, se zavrže v delu, ki ni dopolnjen.
O odpiranju in ocenjevanju vlog se vodi zapisnik, v katerem se navede:
– naziv izvajalca,
– opis morebitne pomanjkljivosti vloge,
– število in vrsta posameznih vsebin posameznega izvajalca,
– število dodeljenih točk posamezni vsebini posameznega izvajalca,
– izračun razdelitve razpoložljivih sredstev med izvajalce.
12. člen
Komisija pripravljen predlog izbora programov športa s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev, posreduje občinski upravi.
Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi direktor občinske uprave s sklepom.
13. člen
Sklep o delitvi razpoložljivih sredstev se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s čemer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejema sklepa. O ugovoru odloča župan.
Predlagatelj programa športa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga sklepa o sofinanciranju.
14. člen
Župan z izbranimi izvajalci športa sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli vsebina in namen, naziv posamezne vsebine vključno z dodeljenim številom točk in višino sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
15. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Izvajalcem, ki kršijo določila pogodbenih obveznosti, se v zadevnem letu že odobrena sredstva iz naslova sofinanciranje izvajanja letnega programa športa ne nakažejo za vsebino, ki predstavlja neizpolnjeno obveznost.
Določila drugega odstavka tega člena ne veljajo v primeru nastanka višje sile, kadar so aktivnosti za izvedbo določene vsebine že potekale, pa jih ni bilo mogoče do konca realizirati. Pod višjo silo se štejejo izredne in nepredvidene okoliščine ter dogodki, ki nastopijo brez volje pogodbenih strank in vplivajo na izpolnjevanje pogodbe. Za višjo silo se štejejo zlasti naravne nesreče, bolezni, vojno stanje, odsotnosti zaradi neodložljivih službenih obveznosti ipd..
O nastanku okoliščin ali dogodkov, ki predstavljajo višjo silo, mora pogodbena stranka, ki je zaradi višje sile prizadeta, takoj obvestiti občinsko upravo. O upravičenosti razlogov višje sile odloča komisija za šport.
16. člen
Izvajalci športa v občini so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem Pravilnikom. Sredstva morajo biti porabljena za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva.
Občina in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa športa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa športa izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa športa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani občine takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Od dne uveljavitve tega Pravilnika prenehata veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji, št. 007-0005/2008-8 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji, št. 007-0001/2009-2.
18. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011-3
Rečica ob Savinji, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.