Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

677. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2011, stran 2008.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 10. in od 10.a do 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US RS in 57/08), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 4. seji dne 2. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Pivka za leto 2011
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Pivka za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           | Proračun leta|
|                        |      2011|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 10.972.531,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  6.209.937,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  4.568.496,54|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  3.806.707,42|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   524.163,02|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   237.626,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.641.440,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |  1.275.459,00|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.760,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    2.045,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   95.976,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   265.200,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   325.265,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   273.245,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   52.020,00|
|   |in neopred. dolg. sredstev       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     50,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     50,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  4.437.278,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  2.162.895,81|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  2.274.383,15|
|   |proračuna iz sredstev EU        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|      0,00|
|   |institucij               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 11.751.963,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.041.364,11|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   408.298,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   65.225,16|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.515.350,76|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   37.490,19|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   15.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.253.396,25|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   248.517,84|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   687.633,12|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   380.440,94|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   936.804,35|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  7.313.275,60|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  7.313.275,60|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   143.927,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi       |   127.570,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   16.357,04|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |  –779.432,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0,00|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0,00|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0,00|
|   |javnih skladih in dr. osebah javnega  |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   800.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   800.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   20.568,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   20.568,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |      0,00|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   779.432,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   779.432,00|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |        |
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, le-ti pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. prihodki takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki drugih ekoloških taks,
5. koncesijska dajatev,
6. turistična taksa,
7. namenski prihodki ožjih delov občin – vaških in trške skupnosti.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega programskega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2011–2014, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre nove postavke v proračunu, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče prevideti, oziroma če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Sredstva za nove odprte postavke se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk.
6. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo deloma ali v celoti realizirale v proračunu za leto 2011, se lahko prenesejo v proračun za leto 2012.
7. člen
Neposredni uporabnik proračuna lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekočo oziroma investicijsko porabo neposrednega uporabnika, ne sme presegati 90% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika. Prav tako omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev ter drugih tekočih odhodkov in tekočih transferov, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
8. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta, razen v primeru, če gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
9. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. proračunski sklad – taksa za obremenjevanje vode,
3. proračunski sklad – taksa za obremenjevanje okolja.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 15.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000,00 EUR župan in o tem obvešča občinski svet.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 5.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
a) sredstva rezerv občine;
b) občina se lahko zadolži za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev;
c) najame kratkoročno posojilo največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz b) odstavka tega člena. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšan za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.
O dolgoročni zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Pivka. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Pivka za proračun leta 2011 lahko dolgoročno zadolži do višine 800.000 eurov.
V primeru, da občina ugotovi, da so obveznosti za odplačilo glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolževanja neugodne, lahko obstoječe zadolževanje nadomesti z novim ugodnejšim zadolževanjem. Nadomestitev izvede komisija, ki jo imenuje župan.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Pivka, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se daje poroštvo.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2011 zadolžujejo in izdajajo poroštva le s soglasjem občine.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Pivka v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2011
Pivka, dne 2. marca 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost