Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

12. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov, stran 33.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARMENIJE O ODPRAVI VIZUMSKE OBVEZNOSTI ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH POTNIH LISTOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov, podpisan 11. oktobra 2010 v Erevanu.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Armenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
v skupni želji olajšati potovanje državljanov svojih držav, imetnikov diplomatskih potnih listov,
s ciljem okrepiti sodelovanje med državama
dogovorili:
1. člen
1. Državljani pogodbenice, ki so imetniki veljavnega diplomatskega potnega lista in so člani diplomatskega predstavništva ali konzulata svoje države ali njeni predstavniki pri mednarodni organizaciji ali predstavništvu mednarodne organizacije na ozemlju druge države, lahko brez vizuma vstopijo na ozemlje druge pogodbenice in tam bivajo med opravljanjem nalog. Pogodbenica pošiljateljica pogodbenico sprejemnico po diplomatski poti vnaprej uradno obvesti o napotitvi in funkciji navedenih oseb.
2. Osebam iz prvega odstavka tega člena pogodbenica sprejemnica izda ustrezen bivalni naslov.
3. Ugodnosti iz drugega odstavka tega člena veljajo tudi za družinske člane oseb iz prvega odstavka tega člena, če z njimi živijo v istem gospodinjstvu, jih pogodbenica sprejemnica priznava kot družinske člane, ki upravičeno živijo z osebami iz prvega odstavka tega člena, in so imetniki veljavnega potnega lista.
2. člen
1. Državljani pogodbenice, ki so imetniki veljavnega diplomatskega potnega lista in niso člani osebja diplomatskega predstavništva ali konzulata svoje države ali njeni predstavniki pri mednarodni organizaciji ali predstavništvu mednarodne organizacije, za vstop na ozemlje druge pogodbenice, bivanje na njem do devetdeset (90) dni v obdobju sto osemdesetih (180) dni in izstop z njega ne potrebujejo vizuma, če se ne ukvarjajo z dejavnostjo, za katero je v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic potrebno dovoljenje za prebivanje ali ustrezen nacionalni vizum.
2. Osebe iz prvega odstavka tega člena, ki nameravajo na ozemlju druge pogodbenice ostati več kot devetdeset (90) dni, morajo v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic vnaprej pridobiti dovoljenje za prebivanje ali ustrezen nacionalni vizum. Vizum diplomatsko predstavništvo ali konzulat pogodbenice izda brezplačno.
3. Pri vstopu na ozemlje Republike Slovenije po tranzitu čez ozemlje ene ali več držav, za katere po odpravi notranjih mejnih kontrol in omejitev gibanja oseb v celoti veljajo določbe schengenskega pravnega reda, teh devetdeset (90) dni začne teči z dnem prehoda zunanje meje območja prostega gibanja, ki ga sestavljajo navedene države.
3. člen
Državljani pogodbenic med svojim bivanjem na ozemlju države druge pogodbenice spoštujejo njene predpise za vstop na njeno ozemlje in njeno notranjo zakonodajo.
4. člen
Pristojni organi pogodbenic si pridržujejo pravico, da zavrnejo vstop na ozemlje svoje države ali bivanje na njem državljanom druge pogodbenice iz 1. in 2. člena tega sporazuma zaradi zaščite državne varnosti, javnega reda, javnega zdravja ali drugih tehtnih razlogov.
5. člen
1. Pogodbenici si v tridesetih (30) dneh po podpisu tega sporazuma po diplomatski poti izmenjata vzorce diplomatskih potnih listov.
2. Pogodbenica ob spremembi diplomatskih potnih listov drugi pogodbenici pošlje nove vzorce skupaj z informacijami o njihovi veljavnosti najmanj trideset (30) dni pred uvedbo.
6. člen
Vsi spori, povezani z razlago ali izvajanjem določb sporazuma, se rešujejo s posvetovanji ali pogajanji med pristojnimi organi pogodbenic.
7. člen
Spremembe tega sporazuma so mogoče na pobudo ene od pogodbenic. Spremembe, o katerih se pogodbenici dogovorita, začnejo veljati v skladu s prvim odstavkom 9. člena.
8. člen
Ta sporazum ne vpliva na druge obveznosti pogodbenic po mednarodnih pogodbah, zlasti obveznosti po Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih iz leta 1961 in Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih iz leta 1963.
9. člen
1. Sporazum se sklene za nedoločen čas. Veljati začne trideseti (30.) dan po prejetju zadnjega od pisnih uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita o dokončanju ustreznih notranjepravnih postopkov.
2. Pogodbenici si pridržujeta pravico, da zaradi zaščite državne varnosti, javnega reda, javnega zdravja ali drugih utemeljenih razlogov začasno ustavita izvajanje določb tega sporazuma. Vsaka pogodbenica o tem po diplomatski poti takoj obvesti drugo pogodbenico. Začasna ustavitev izvajanja sporazuma ali prenehanje tega ukrepa začne veljati na dan, ko druga pogodbenica prejme uradno obvestilo.
3. Pogodbenica lahko sporazum kadar koli odpove tako, da o tem po diplomatski poti uradno obvesti drugo pogodbenico. Sporazum velja še trideset (30) dni po tem, ko druga pogodbenica prejme uradno obvestilo o odpovedi.
Sestavljeno v Erevanu dne 11. oktobra 2010 v dveh izvodih v slovenskem, armenskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Samuel Žbogar l.r.
 
Za Vlado
Republike Armenije
Edvard Nalbandjan l.r.
A G R E E M E N T
Between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Armenia on Abolition of Visa Requirement with Respect to Diplomatic Passport Holders
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”,
led by their common desire to facilitate the travelling for nationals of their States holding diplomatic passports,
pursuing to reinforce mutual co-operation between their States,
Have agreed as follows:
Article 1
1. Nationals of either Contracting Party holding a valid diplomatic passport who are members of a diplomatic mission or consular post of their respective State or representatives of their State to an international organisation or it’s representation on the territory of the other State, may enter the territory of the other Contracting Party and stay there for the duration of their assignment without a visa. The sending Contracting Party shall notify the receiving Contracting Party in advance through diplomatic channels on the posting and function of the aforementioned persons.
2. The persons specified in paragraph 1 of this Article shall receive a relevant residence title from the receiving Contracting Party.
3. Family members of the person referred to in paragraph 1 of this Article shall benefit from the same facilities as described in paragraph 2 of this Article, insofar as they live in the same household, are recognised by the receiving Contracting Party as family members entitled to stay with the person specified in paragraph 1 of this Article and hold a valid passport.
Article 2
1. Nationals of either Contracting Party holding a valid diplomatic passport who are neither members of a diplomatic mission or consular post nor representatives of their State to an international organisation or it’s representation do not require a visa to enter, stay for a period not exceeding 90 (ninety) days per period of 180 (hundred and eighty) days or leave the territory of the other Contracting Party, providing they do not pursue activities for which a residence permit or relevant national visa is required according to the national legislation of the Contracting Parties.
2. The persons specified in paragraph 1 of this Article who intend to stay in the territory of the other Contracting Party for a period exceeding 90 (ninety) days are required to obtain a residence permit or a relevant national visa in advance according to national legislation of the Contracting Party. The visa shall be issued free of charge by the diplomatic mission or consular post of the Contracting Party concerned.
3. When entering the territory of the Republic of Slovenia after transiting through the territory of one or more States to which the provisions are fully applicable concerning the abolition of internal border controls and of restrictions on the movement of persons, as set out in the Schengen acquis, the 90 (ninety) days shall become effective as of the date of crossing the external border limiting the free movement area formed by the aforesaid States.
Article 3
Nationals of either Contracting Party shall comply with the entry regulations and the national legislation in force in the territory of the other Contracting Party throughout the duration of their stay.
Article 4
The competent authorities of either Contracting Party reserve the right to deny entry into or stay in the territory of their State to nationals of the other Contracting Party as specified in Articles 1 and 2 of this Agreement for reasons of protection of state security, public order, public health or other serious reasons.
Article 5
1. The Contracting Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their diplomatic passports within 30 (thirty) days after signing this Agreement.
2. In the event of changes to the diplomatic passports, the Contracting Party concerned shall submit to the other Contracting Party the new specimens, together with the information on their applicability, at least 30 (thirty) days before their introduction date.
Article 6
Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled through consultations or negotiations between the competent authorities of the Contracting Parties.
Article 7
Amendments to this Agreement may be made by the initiative of one of the Contracting Parties. Any amendment which has been agreed upon between the Contracting Parties shall enter into force in accordance with Article 9, paragraph 1.
Article 8
This Agreement shall not affect other obligations of the Contracting Parties arising under international agreements, in particular obligations arising from the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 1963.
Article 9
1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. It shall enter into force on the 30 (thirtieth) day following the receipt of the last written notification, by which the Contracting Parties inform each other of the fulfilment of the relevant internal legal procedures.
2. The Contracting Parties shall reserve the right to temporarily suspend the implementation of provisions of this Agreement for reasons of national security, public order, public health or other justified reasons. Each Contracting Party shall immediately inform the other thereof through diplomatic channels. The temporary suspension of the implementation of this Agreement shall enter into force and cease to apply on the date of receipt of such notification by the other Contracting Party.
3. Each Contracting Party may, at any time, notify the other through diplomatic channels of its decision to terminate this Agreement. The validity of this Agreement shall terminate after 30 (thirty) days from the day of the receipt of the notification by the other Contracting Party.
Done in Erevan on 11th day of October 2010, in duplicate, in the Slovenian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Samuel Žbogar (s)
 
For the Government of the
Republic of Armenia
Edward Nalbandian (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-5/2011
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
EVA 2011-1811-0023
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v armenskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost