Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

13. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, stran 36.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE INDONEZIJE O ODPRAVI VIZUMSKE OBVEZNOSTI ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH IN SLUŽBENIH POTNIH LISTOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, podpisan 26. novembra 2010 v Ljubljani.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Indonezije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
ob upoštevanju prijateljskih odnosov med pogodbenicama,
v želji, da okrepita prijateljske odnose s poenostavijo vstopa imetnikov diplomatskih in službenih potnih listov Republike Slovenije in Republike Indonezije v državi pogodbenic,
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi obeh držav
dogovorili:
1. člen
Odprava vizumske obveznosti
Državljanom pogodbenic, ki so imetniki veljavnih diplomatskih in službenih potnih listov, ni treba pridobiti vizuma za vstop na ozemlje druge pogodbenice, potovanje čezenj ali bivanje tam za največ trideset (30) dni v obdobju šestih (6) mesecev od dneva prvega vstopa.
2. člen
Veljavnost potnega lista
Na dan vstopa na ozemlje druge pogodbenice mora diplomatski ali službeni potni list državljanov pogodbenic veljati še najmanj šest (6) mesecev.
3. člen
Vizumi za člane diplomatskega predstavništva ali konzulata
Državljani pogodbenice, ki so imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov in so napoteni na ozemlje države druge pogodbenice kot člani diplomatskih predstavništev ali konzulatov, ter njihovi družinski člani morajo pred vstopom pri veleposlaništvu druge pogodbenice pridobiti ustrezen vstopni vizum.
4. člen
Pogoji za vstop in izstop
Imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov pogodbenic iz tega sporazuma lahko vstopijo na ozemlje države druge pogodbenice ali ga zapustijo na vsakem mejnem prehodu, ki so ga za ta namen določili pristojni organi za področje priseljevanja, brez vsakršnih omejitev razen tistih, ki jih določajo varnostni, carinski, sanitarni in vstopni predpisi ter predpisi v zvezi s priseljevanjem in drugi predpisi, ki se uporabljajo za imetnike takih veljavnih potnih listov.
5. člen
Pravice pristojnih organov
1. Po tem sporazumu državljani pogodbenic niso izvzeti iz spoštovanja zakonov in predpisov druge pogodbenice pri vstopu na njeno ozemlje in med bivanjem na njem, med njimi zakonov in predpisov o vstopu, bivanju in izstopu tujcev iz države.
2. Ta sporazum ne vpliva na veljavne zakone ali predpise obeh držav s področja notranje varnosti ter vstopa, bivanja ali gibanja tujcev.
3. Pogodbenici si pridržujeta pravico, da zavrneta vstop ali skrajšata bivanje nezaželenim osebam ali osebam, ki bi utegnile ogroziti javni red in mir, javno zdravje ali državno varnost.
6. člen
Odlog izvajanja
Pogodbenici lahko zaradi državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja v celoti ali delno odložita izvajanje tega sporazuma. O uvedbi ali prenehanju teh ukrepov po diplomatski poti pravočasno obvestita drugo pogodbenico vsaj dvainsedemdeset (72) ur vnaprej.
7. člen
Vzorci in izdaja potnih listov ali potnih listin
1. Pogodbenici si v tridesetih (30) dneh po podpisu tega sporazuma po diplomatski poti izmenjata vzorce veljavnih diplomatskih in službenih potnih listov.
2. Ob uvedbi novih diplomatskih ali službenih potnih listov ali ob spremembah obstoječih se pogodbenici po diplomatski poti pisno obvestita o morebitnih spremembah najmanj trideset (30) dni pred njihovo uradno uvedbo.
3. Če državljani ene od pogodbenic izgubijo ali poškodujejo diplomatski ali službeni potni list na ozemlju države druge pogodbenice, o tem takoj obvestijo pristojne organe v državi sprejemnici prek diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki zastopa državo izvora. Diplomatsko predstavništvo ali konzulat izda tem osebam v skladu s svojo zakonodajo dokument za vrnitev v državo izvora.
8. člen
Reševanje sporov
Nesoglasja ali spori, povezani z razlago ali izvajanjem določb tega sporazuma, se rešujejo prijateljsko s posvetovanji ali pogajanji med pogodbenicama.
9. člen
Spremembe
Sporazum se lahko po potrebi spremeni ali dopolni s pisnim soglasjem obeh pogodbenic. Take spremembe ali dopolnitve začnejo veljati v skladu z določbo prvega odstavka 10. člena in so sestavni del tega sporazuma.
10. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved
1. Ta sporazum začne veljati trideset (30) dni od dneva prejema zadnjega pisnega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da so izpolnjene vse zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma v skladu z njunimi notranjepravnimi postopki.
2. Sporazum velja pet (5) let in se samodejno podaljšuje za enaka obdobja, razen če ena od pogodbenic o tem druge pisno ne obvesti po diplomatski poti in najmanj trideset (30) dni pred pričakovanim dnevom odpovedi.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju ustrezno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 26. novembra 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem, indonezijskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Andraž Zidar l.r.
 
Za Vlado
Republike Indonezije
Retno Lestari Priansari
Marsudi l.r.
A G R E E M E N T
between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Indonesia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as “the Parties”,
CONSIDERING the friendly relations between the Parties;
DESIRING to further strengthen their friendly relations by facilitating the entry of holders of diplomatic and service passports of the Republic of Slovenia and the Republic of Indonesia into their respective countries;
PURSUANT to the prevailing law and regulations of the respective countries;
HAVE AGREED as follows:
Article 1
Visa Exemption
Nationals of the Parties, holders of valid diplomatic and service passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit or stay in the territory of the country of the other Party for a period not exceeding 30 (thirty) days within 6 (six) months from the date of first entry.
Article 2
Passport Validity
The diplomatic or service passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the country of the other Party.
Article 3
Visas for Members of Diplomatic Missions or Consular Posts
Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic or service passports and posted in the territory of the country of the other Party as members of diplomatic missions or consular posts, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visas from the Embassy of the other Party prior to the entry.
Article 4
Entry and Exit Conditions
Holders of valid diplomatic or service passports of either Party referred to in this Agreement may enter into and depart from the territory of the country of the other Party at any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restrictions except for those stipulated in security, migratory, customs, sanitary, entry and other provisions applicable to holders of such valid passports.
Article 5
Rights of Competent Authorities
1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party from the obligation to abide by the laws and regulations of the other Party when entering its territory and staying in it, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreign nationals.
2. This Agreement shall not affect the applicable laws and/or regulations of the two countries relating to internal security and the entry, stay or movement of foreign nationals.
3. The Parties reserve the right to refuse admission to or shorten the stay of personae non gratae or persons likely to endanger public peace, public order, public health or national security.
Article 6
Suspension
Either Party may temporary suspend this Agreement, either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health. The introduction as well as termination of such measures shall be duly communicated to the other Party through diplomatic channels no less than 72 (seventy-two) hours in advance.
Article 7
Specimens and Issuance of Passports or Travel Documents
1. The Parties shall exchange specimens of their valid diplomatic and service passports through diplomatic channels within thirty (30) days of signing this Agreement.
2. In case of the introduction of new diplomatic or service passports as well as modifications to existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, of any change no later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. In case nationals of either Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the country of the other Party, they shall immediately inform competent authorities in the receiving country through the diplomatic mission or consular post representing the country of origin. The diplomatic mission or consular post concerned shall, in compliance with the legislation of its country, issue such persons with a document to return to the country of origin.
Article 8
Settlement of Disputes
Any difference or dispute arising from the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.
Article 9
Amendments
This Agreement may be amended or revised, if deemed necessary, by mutual written consent of the Parties. Such amendments or revisions shall enter into force according to the provision of paragraph 1, Article 10, and form an integral part of this Agreement.
Article 10
Entry into Force, Duration and Termination
1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of receipt of the last written notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated in their respective internal procedures, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed automatically for further 5 (five) year periods unless either Party decides to terminate it by giving written notice to the other Party, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to the expected date of termination.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in Ljubljana on 26 November 2010 in two originals, each in the Slovenian, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Andraž Zidar (s)
 
For the Government
of the Republic of Indonesia
Retno Lestari Priansari
Marsudi (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-11/2011
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
EVA 2011-1811-0022
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v indonezijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost