Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

665. Pravilnik o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov, stran 1991.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) ter v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07; ZLS-UPB2) je Občinski svet Občine Cerknica na 3. redni seji dne 17. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Cerknica, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov in odborov Občine Cerknica ter povračila stroškov.
Ta pravilnik velja tudi za člane delovnih teles Občinskega sveta Občine Cerknica, ki niso funkcionarji, za člane drugih organov, odborov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
2. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
3. člen
Sklep o plači oziroma plačilu za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcije izda za občinske funkcionarje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
II. SEJNINE
4. člen
Sejnina se izplačuje na podlagi tega pravilnika in ima značaj prejemka iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
Članom občinskega sveta pripada sejnina za udeležbe na sejah organov občine in delovnih teles v naslednjih neto zneskih:
– za vodenje seje občinskega sveta (po       172,00 EUR
pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po
zakonu)
– za udeležbo na redni ali izredni seji      143,00 EUR
občinskega sveta
– za udeležbo na nadaljevalnem delu redne ali    72,00 EUR
izredne seje občinskega sveta
– za predsedovanje seji delovnega telesa,      68,00 EUR
katerega član je
– za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega  48,00 EUR.
član je
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
V sejnino so vključeni tudi stroški prihoda na sejo.
III. NAGRADE
5. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom občinske volilne komisije, članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter članom nadzornega odbora se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki ima značaj prejemka iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
V znesek sejnine je vštet tudi čas potreben za pripravo na sejo in aktivnosti povezane s članstvom v komisiji oziroma odboru.
Sejnine so določene v neto zneskih.
6. člen
Članom odborov in komisij ter članom sveta pripada sejnina v višini:
– predsednik komisije, odbora ali sveta      68,00 EUR
– član komisije ali odbora            48,00 EUR.
Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za člane drugih organov, odborov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan.
V sejnino so vključeni tudi stroški prihoda na sejo.
7. člen
Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini:
– predsednik                   122,00 EUR
– namestnik predsednika              102,00 EUR
– član                      91,00 EUR.
Predsedniku, namestniku predsednika in članom nadzornega obora pripada tudi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, kadar to zahteva izvedba nadzora.
V sejnino so vključeni tudi stroški prihoda na sejo.
8. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom.
Članom občinske volilne komisije pripada sejnina za opravila, ki so vezana na dejavnost volilne komisije v obdobju mandata in niso vezana na volilna opravila v času volitev ali referenduma v višini:
– predsednik                    77,00 EUR
– namestnik predsednika              56,00 EUR
– član oziroma namestnik              48,00 EUR
– tajnik oziroma namestnik            68,00 EUR.
V sejnino so vključeni tudi stroški prihoda na sejo.
9. člen
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ter ostalim, ki prejemajo plačila na podlagi tega pravilnika, v nobenem primeru ne sme presegati 15% letne plače župana.
10. člen
Sejnine po 6., 7. in 8. členu tega pravilnika pripadajo članom le v primeru udeležbe na seji delovnih teles.
V primeru, da predsednika nadomešča namestnik ali član delovnega telesa, mu za nadomeščanje pripada sejnina v višini, kot je določena za predsednika.
Evidenco o prisotnosti na sejah občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta vodi občinska uprava.
IV. PRAVICA DO POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM FUNKCIJE
11. člen
Občinski funkcionar, član nadzornega odbora in član občinske volilne komisije ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje po nalogu občinskega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno.
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar, član nadzornega odbora in član občinske volilne komisije ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar, član nadzornega odbora in član občinske volilne komisije ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar, član nadzornega odbora in član občinske volilne komisije na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačila v skladu s tem pravilnikom se zagotavljajo v proračunu Občine Cerknica.
14. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15 dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 10. členu tega pravilnika, se izplačajo najkasneje v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
15. člen
Plače se usklajujejo skladno s spremembo zneska mesečne plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Sejnine in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Kolikor je član organa iz prvega odstavka delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
17. člen
Nagrade v obliki sejnin za člane drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan se določijo v sklepu o imenovanju. Višina nagrad pa ne more presegati zneskov, ki so po tem pravilniku določeni za delovna telesa Občinskega sveta Občine Cerknica.
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 44/07 in 62/08).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 007-0003/2011
Cerknica, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost