Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

283. Uredba o ozonu v zunanjem zraku
284. Uredba o spremembah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

MINISTRSTVA

285. Ugotovitveni sklep
286. Ugotovitveni sklep
287. Ugotovitveni sklep
288. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
289. Količnik povišanja plač zaposlenih za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji od vključno meseca januarja 2003 dalje
290. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2002
291. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane
292. Odredba o določitvi obrazca za prijavo urnika obratovalnega časa prodajaln

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

293. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe
294. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih za poslovanje s strankami in premoženjem strank borzno posredniških družb
295. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji
296. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju borzno posredniških družb
329. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Celje

297. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
298. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črenšovci

322. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2003

Divača

299. Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda
300. Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda

Ivančna Gorica

301. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica

Kočevje

302. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o.

Kozje

323. Odlok o ustanovitvi javnega glasila Občine Kozje
324. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2003
325. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2003
326. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve za leto 2003
327. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Križevci

303. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2003
304. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci za leto 2003
305. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 980, 992, 981/1, 982/1 k.o. Bučečovci
306. Sklep o povišanju ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci v letu 2003
307. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Križevci

Krško

328. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2003

Ljubljana

308. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta mestne občine Ljubljana
309. Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije

Polzela

310. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela
311. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
312. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela

Rogaška Slatina

313. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Rogaška Slatina

Slovenska Bistrica

314. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju športa v Občini Slovenska Bistrica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

315. Sklep o pomoči za novorojenca

Škofja Loka

316. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

317. Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
318. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2003
319. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
320. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Vransko

321. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Vransko

POPRAVKI

1. Popravek zakona o urejanju prostora (ZUreP-1)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti