Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

302. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., stran 558.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega odstavka 1. člena, 406., 408. in 448. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01 – popravek), 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95), 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, 23/99, 53/99 – popravek in 73/02) in 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) ter sporazuma o delitvi skupnega premoženja Občine Kočevje in Kostel (Uradni list RS, 98/00) sta Občinski svet občine Kočevje dne 14. 11. 2002 in Občinski svet občine Kostel dne 19. 12. 2002 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa dejavnost, organiziranje in upravljanje Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., ki je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno št. 1/1376/00, v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in 16. členom sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja občin Kočevje in Kostel, statutom Občine Kočevje in Občine Kostel ter odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje.
1. člen
Soustanovitelja podjetja sta Občina Kočevje s kapitalskim deležem 96,13% in Občina Kostel s kapitalskim deležem 3,87%.
2. člen
Ta odlok predstavlja akt o statusnih, organizacijskih in upravljalskih spremembah podjetja in je osnova za izvedbo vpisa sprememb oziroma dopolnitev v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
4. člen
Firma javnega podjetja je: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.
Skrajšana firma je: Komunala Kočevje, d.o.o.
Sedež javnega podjetja je v Kočevju, Tesarska 10.
5. člen
Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Komunala Kočevje, d.o.o.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
6. člen
1. Obvezne lokalne javne službe na osnovi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/92) so:
O 90.00 odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
O 90.00 ravnanje s komunalnimi odpadki, odvoz in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
O 90.00 javna snaga in čiščenje javnih površin,
O 90.00 urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
I 63.21 urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste, urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
2. Izbirne lokalne javne službe na osnovi odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95) so:
O 93.94 pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
O 93.94 urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
O 93.94 pogrebne storitve,
E 40.30 oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
I 63.21 urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš, upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb.
3. Javno podjetje lahko v skladu s 3. in 4. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) opravlja še druge dejavnosti, kadar so le-te pogoj za izvrševanje nalog občine in kadar so pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih in ekoloških funkcij in zagotavljajo racionalno in nemoteno opravljanje komunalne dejavnosti:
F 45.1 pripravljalna dela
F 42.2 gradnje, rekonstrukcije, popravila in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav,
F 45.50 opravljanje storitev drugim z gradbenimi stroji, vozili in aparati,
G 50.20 vzdrževanje in popravila motornih vozil,
G 52.463 občasna prodaja gradbenega materiala,
G 52.62 občasna prodaja cvetja in sveč,
CB 14,21 pridobivanje in prodaja peska in gramoza,
I 60.24 prevozi, plakatiranje in izobešanje zastav.
Javno podjetje opravlja kot javna pooblastila tudi naslednje dejavnosti v skladu z 12. členom zakona o gospodarskih javnih službah:
– strokovno tehnične in razvojne naloge,
– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo ter na druge komunalne objekte in naprave – infrastrukturne objekte v upravljanju,
– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo.
7. člen
Javno podjetje opravlja dejavnost iz prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanovitelja in drugi predpisi.
IV. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA
8. člen
Osnovni kapital javnega podjetja, ki je hkrati osnovni vložek v javno podjetje, znaša na dan 31. 12. 1994 73,269.843,20 SIT (revalorizirano 31. 12. 2001 183,517.625,19 SIT) in ga predstavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva.
Objekti in naprave namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja in niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja, znašajo na dan 31. 12. 1994 195,717.984,70 SIT (revalorizirano na dan 31. 12. 2001 288,589.449,72 SIT).
9. člen
Osnovni vložki posameznih ustanoviteljev v osnovnem kapitalu javnega podjetja znašajo na dan 31. 12. 2001 (revalorizirano):
a) osnovni vložek Občine Kočevje znaša 176,415.493,10 SIT oziroma 96,13%,
b) osnovni vložek Občine Kostel znaša 7,102.132,09 SIT oziroma 3,87%.
Osnovni vložek daje družbeniku pravico do sorazmernega poslovnega deleža.
10. člen
Poslovni delež daje družbenikom naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju,
– pravico do udeležbe pri dobičku v višini poslovnega deleža in dolžnost kritja izgube,
– pravico do ustreznega dela do ostalega premoženja v primeru stečaja ali likvidacije podjetja v skladu z zakonom.
V. ORGANI PODJETJA
Ustanovitelj
11. člen
Ustanoviteljske pravice izvršujeta Občinski svet občine Kočevje in Občinski svet občine Kostel preko nadzornega sveta.
12. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah in 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah, ter drugih vprašanjih določenih z zakonom in statutom družbe.
Te pristojnosti so predvsem:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki pomenijo izvajanje gospodarskih javnih služb,
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja preko nadzornega sveta, razen, če zakonodaja ne zahteva drugače,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– imenuje člane v nadzorni svet v razmerju s solastniškim deležem,
– odloča o cenah, tarifah oziroma taksah javnih dobrin,
– opravlja druge naloge.
Nadzorni svet
13. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet. Nadzorni svet šteje šest članov. Člani nadzornega sveta so: župan Občine Kočevje, župan Občine Kostel, dva člana, imenovana s strani Občinskega sveta občine Kočevje in dva člana, ki ju imenuje podjetje.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Predsednik nadzornega sveta je župan občine, kjer je sedež podjetja. Namestnika predsednika pa na predlog predsednika izvolijo člani na svoji prvi seji. Nadzorni svet sprejema sklepe in odločitve z večino glasov navzočih, v primeru neodločenega izida glasovanja, pa je odločitev oziroma sklep sprejet, če zanj glasuje predsednik.
Nadzorni svet:
– opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– preverja knjige in dokumentacijo podjetja, zaključni račun,
– sprejema poročilo za preteklo leto in plan za tekoče leto,
– spremlja rentabilnost podjetja, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetje o čemer obvešča ustanovitelja,
– daje smernice za delo direktorja podjetja,
– na predlog direktorja odloča o razdelitvi morebitnega dobička in kritju morebitne izgube,
– sprejme statut podjetja, njegove spremembe in dopolnitve,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o povečanju oziroma zmanjšanju osnovnega kapitala podjetja.
S statutom javnega podjetja se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
Direktor
14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja javnega podjetja imenuje, na podlagi javnega razpisa, in razrešuje pod pogoji in po postopku določenim s statutom Občinski svet občine Kočevje, po predhodnem mnenju Občine Kostel.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev določenih z zakonom še naslednje pogoje:
– da ima visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, tehnične ali pravne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži razvojni program dejavnosti in
– da izpolnjuje druge zakonske zahteve.
Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s predsednikom nadzornega sveta.
Dela in naloge, ki jih opravlja direktor:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, letne plane in program razvoja ter določa notranjo organizacijo podjetja,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega plana in programa razvoja,
– izvršuje sklepe nadzornega sveta in sklepe ustanovitelja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
– zagotavlja zakonitost dela podjetja, s pravico zadržanja sklepov sveta delavcev, če je z njimi kršen zakon ali splošni akt,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje podjetja,
– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
– na predlog strokovnih služb določa cene za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
– pripravlja predloge za statusne spremembe podjetja in prenehanje podjetja, spremembe v tehnično tehnoloških postopkih,
– odgovarja za zakonitost dela podjetja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi akti podjetja ter sklepi nadzornega sveta.
S statutom se določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja. Direktorja se imenuje za štiri leta in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan. V primeru razrešitve (odpoklica) brez utemeljenega razloga gre direktorju pravica do odpravnine v skladu z zakonom. Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje sodišče, pristojno za upravne spore.
15. člen
Pravice zaposlenih v javnem podjetju se podrobneje uredijo s statutom podjetja skladno z določbami zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/92) in skladno s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
VI. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA
16. člen
Viri financiranja javnega podjetja so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev, takse, tarife),
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Dejavnosti javnega podjetja, ki niso obvezne in izbirne javne službe, se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
VII. DOBIČEK IN IZGUBA
17. člen
Morebitno izgubo javnega podjetja pokrivajo ustanovitelji v skladu z zakonom.
O razporejanju morebitnega dobička javnega podjetja odločajo ustanovitelji v skladu z zakonom.
18. člen
Nadzorni svet javnega podjetja, na predlog direktorja javnega podjetja, sprejme sklep o razporeditvi dobička, ki se lahko nameni:
– delno ali v celoti za oblikovanje zakonskih rezerv,
– delno ali v celoti za izplačilo družbenikom v skladu s tem odlokom,
– ali se delno ali v celoti dobička ne razporedi.
19. člen
Dobiček se deli med družbenike v razmerju deležev in se izplača praviloma do 15. 4. za preteklo poslovno leto.
20. člen
Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom. O načinu pokrivanja izgube odloči nadzorni svet.
Izguba se krije:
– iz sredstev rezerv podjetja,
– z znižanjem osnovnega kapitala javnega podjetja v breme osnovnih vložkov družbenikov.
Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital javnega podjetja ne sme zmanjšati pod zakonski minimum.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PODJETJA
21. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.
Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma omrežja, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.
22. člen
Javno podjetje ne sme brez soglasja ustanoviteljev sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnine, izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 10% osnovnega kapitala javnega podjetja, kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev, sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev, sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto, podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil.
IX. AKTI PODJETJA
23. člen
Javno podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredi zlasti organiziranost in delovanje javnega podjetja ter njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmeta tudi druge akte.
X. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
24. člen
Vsak družbenik ima pravico biti seznanjen s poslovanjem javnega podjetja. Direktor mu je dolžan dati med dvema zasedanjema nadzornega sveta pojasnilo o poslovanju podjetja ter mu omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo.
Direktor javnega podjetja sme zavrniti zahtevo po informaciji ali vpogledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi podjetja in bi s tem podjetju prizadel občutno škodo.
25. člen
Družbenik lahko iz javnega podjetja izstopi. Družbenik, ki izstopa, mora posredovati pisno izstopno izjavo poslovodstvu podjetja najkasneje šest mesecev pred datumom izstopa. Izstop je mogoč samo na dan 31. 12. vsakega leta.
Med družbeniki je vedno mogoč dogovor o sporazumnem izstopu družbe. V takem primeru je potrebno vsa razmerja med družbenikom, ki izstopa in podjetjem urediti sporazum, ki ima moč izvršilnega naslova.
26. člen
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi sklepa ustanovitelja.
27. člen
Javnemu podjetju se lahko spremeni status ali se statusno povezuje:
– z združitvijo z drugim podjetjem,
– s pripojitvijo k drugemu podjetju,
– z razdelitvijo,
– s preoblikovanjem v drugo obliko podjetja,
– s sklepanjem podjetniških pogodb.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, p.o. v Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 47/96) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, p.o. v Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/97).
Za pripravo statuta javnega podjetja in za izvedbo vpisa sprememb oziroma dopolnitev v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je zadolžen direktor.
Navedena opravila je potrebno izpeljati v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
29. člen
Do uskladitve splošnih aktov javnega podjetja s tem odlokom se uporabljajo določbe sedaj veljavnih aktov podjetja, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
30. člen
Občine ustanoviteljice sklenejo pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja, ki ima smiselno enako vsebino kot ta odlok.
31. člen
Nadzorni svet in direktor nadaljujejo delo do preteka njihovega mandata.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Kočevje, dne 17. januarja 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. gradb. l. r.
Vas, dne 17. januarja 2003.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost