Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

296. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju borzno posredniških družb, stran 555.

Na podlagi 200. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju borzno posredniških družb
1. člen
V naslovu 4. člena sklepa o poročanju borzno posredniških družb (Uradni list RS, št. 6/00 in 109/01) se besedilo »pripojitvah in spojitvah« nadomesti z besedilom »združitvah in delitvah«.
Prvi, drugi in peti odstavek 4. člena se črtajo.
V tretjem odstavku 4. člena se beseda »pripojitve« nadomesti z besedami »združitve oziroma delitve«, za besedo »prevzemni« pa se dodata besedi »oziroma prenosni«.
V četrtem odstavku 4. člena se beseda »sklep« nadomesti z besedama »ustrezne sklepe«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se črta prvi stavek.
3. člen
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Določbe prejšnjih dveh odstavkov se uporabljajo tudi za cenik storitev borzno posredniške družbe, kadar cenik ni sestavni del splošnih pogojev poslovanja.«
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »poslovalnice« doda besedilo »in sklenitvi pogodbe s pravno osebo iz 3. točke drugega odstavka 76. člena ZTVP-1«, na koncu pa besedilo »oziroma pravni osebi«.
V 10. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za poročanje o vseh spremembah oziroma prenehanju poslovanja v poslovalnicah in s pravnimi osebami iz 3. točke drugega odstavka 76. člena ZTVP-1.«
5. člen
V prvem odstavku 12. člena se beseda »spremembi« nadomesti z besedami »pričetku oziroma prenehanju opravljanja funkcije«, besedilo od vključno besede »sprejetju« pa z besedami »pričetku oziroma prenehanju opravljanja funkcije«.
6. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »številko izkaznice borznega posrednika« nadomesti z besedama »stalno oziroma začasno bivališče ter datum rojstva«.
7. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Borzno posredniška družba mora predložiti agenciji nerevidirane letne računovodske izkaze najkasneje v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta.
(2) Borzno posredniška družba mora predložiti agenciji tudi revidirano letno poročilo v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje pa v štirih mesecih po izteku koledarskega leta. Poročilu mora borzno posredniška družba priložiti tudi pismo poslovodstvu, ki ga je sestavil revizor.
(3) Banka iz drugega odstavka 10. člena ZTVP-1 mora predložiti agenciji revidirano letno poročilo v roku iz četrtega odstavka 118. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01). Poročilu mora banka priložiti tudi dodatek k revizorjevemu poročilu iz 15.1. točke sklepa o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila (Uradni list RS, št. 24/02).
(4) Borzno posredniška družba mora predložiti Agenciji polletno poročilo najkasneje v 30 dneh po zaključku polletja.«
8. člen
V prilogi 1 se v točki (4) za besedo »papirji,« doda besedilo »ločeno za bančne denarne depozite in za sredstva«.
9. člen
V prilogi 1/2 se v točki 1. črta črka »A«.
V prilogi 1/2 se črta točka 2.
V prilogi 1/3 se v točki 1. črta črka »A«.
V prilogi 1/3 se črta točka 2, za točko 6. pa se dodata novi točki:
»6.1) bančni denarni depoziti
6.2) sredstva na denarnem računu strank«.
V prilogi 1/4 se v točki 1. črta črka »A«.
V prilogi 1/4 se črta točka 2.
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 128-1/4-4/2003
Ljubljana, dne 15. januarja 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost