Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

314. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju športa v Občini Slovenska Bistrica, stran 568.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 32. redni seji dne 26. 8. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju športa v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo spremembe in dopolnitve pravilnika o financiranju športa v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 118/00), (v nadaljevanju besedila: pravilnik).
2. člen
V 1. členu pravilnika se v celoti črta besedilo tretjega odstavka in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini Slovenska Bistrica zagotavljajo za naslednje vsebine:
1. Nacionalni program športa (NPŠ)
1.1. Športni programi
1.1.1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
– Interesna športna vzgoja mladine
– Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
– Interesna športna dejavnost študentov
1.1.2. Športna rekreacija
1.1.3. Kakovostni in vrhunski šport
1.1.4. Šport invalidov
1.2. Razvojne in strokovne naloge v športu
1.2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
1.2.2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
1.2.3. Založniška dejavnost
1.2.4. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.
1.3. Informacijski sitem na področju športa
1.4. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
2. Zavod za šport
2.1. Osebni dohodki zaposlenih
2.2. Materialni stroški delovanja zavoda
2.3. Štipendiranje študentov na Fakulteti za šport
2.4. Stroški vezani na upravljanje z objekti
2.5. Druge naloge v skladu s sklepi občinskega sveta
3. Stroški izvajanja programov javnih del
4. Ostale naloge
5. Investicije v športne objekte.«
3. člen
V 2. členu pravilnika se na koncu prve alinee črta “vejica” in doda besedilo, ki se glasi:
»ali so registrirani izključno na regijskem nivoju in vključujejo tudi občane Občine Slovenska Bistrica,«
Črta se četrta alinea.
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
»– so registrirani najmanj eno leto.«
4. člen
Na koncu 3. člena pravilnika se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.«
5. člen
V II. poglavju se za 4. členom doda novo II. A poglavje z dvema novima členoma, ki se glasi:
»II. A. LETNI PROGRAM ŠPORTA LOKALNE SKUPNOSTI
4.a člen
Letni program določa:
– obseg sredstev Nacionalnega programa športa po posameznih vsebinah, določenih v 6. členu tega pravilnika,
– obseg sofinanciranja posameznih športnih panog iz proračuna lokalne skupnosti, ki se določi na osnovi meril iz 9. člena tega pravilnika,
– obseg in način razdelitve vsebin Nacionalnega programa športa, določenih v 5., 6., 7., 8., in 9. točke 6. člena tega pravilnika.
4.b člen
Letni program športa lokalne skupnosti pripravi občinska uprava na osnovi mnenja Športne zveze občine Slovenska Bistrica in Zavoda za šport Slovenska Bistrica. Na predlog župana ga sprejme Občinski svet občine Slovenska Bistrica, po sprejemu vsakoletnega proračuna. Objavi se na sedežih Zavoda za šport in Športne zveze Občine Slovenska Bistrica v 8 dneh po sprejemu.«
6. člen
Besedilo 5. člena pravilnika se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»S sredstvi občinskega proračuna Občine Slovenska Bistrica se po tem pravilniku lahko financirajo naslednje vsebine Nacionalnega programa športa:
1. Športni programi športnih panog, priznanih pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez, z naslednjimi vsebinami:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
– športna rekreacija
– kakovostni in vrhunski šport
– šport invalidov.
2. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– znanstveno-raziskovalna dejavnost
– založniška dejavnost
– velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.
3. Informacijski sistem na področju športa
4. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti.«
7. člen
Besedilo 6. člena pravilnika se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem maksimalnem obsegu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, objekt.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
– Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi, objekt.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400-1100 ur. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) mlajši mladinci in mladinke b) starejši mladinci in mladinke, c) kadeti in kadetinje. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader in tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt.
– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerziado. Financira se lahko strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih MŠŠ in udeležba na univerziadi.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financirajo 80-urni programi vadbe na skupino za največ 20 člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
3. Kakovostni in vrhunski šport
Programi kakovostnega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka:
– Kolektivni športi: 1., 2., 3. državna liga
– Individualni športi: 1., 2. državna liga
– Miselne igre: 1., 2. državna liga
Na ravni lokalne skupnosti se pri programih kakovostnega športa lahko financira najemnina objekta za 320 ur programa, kategorizacija, doseženi športni rezultati članskih ekip oziroma posameznikov-članov in vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
Programi vrhunskega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se pri programih vrhunskega športa lahko financira najemnina objekta za 1200 ur programa, kategorizacija in zavarovanje športnikov.
4. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, ravitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80 urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
6. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
7. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
8. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
9. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
10. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.«
8. člen
Besedilo 7. člena pravilnika se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Sredstva proračuna lokalne skupnosti za izvajanje Nacionalnega programa športa lahko izvajalci pridobijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga po pooblastilu župana Občine Slovenska Bistrica izvede Zavod za šport Slovenska Bistrica ali Občinska uprava občine Slovenska Bistrica.
Javni razpis se izvede po sprejemu vsakoletnega proračuna lokalne skupnosti na osnovi določil letnega programa športa lokalne skupnosti.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Slovenska Bistrica in na sedežu Zavoda za šport Slovenska Bistrica ter Športne zveze občine Slovenska Bistrica. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo prijave. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
Strokovna komisija, določena v 8. členu tega pravilnika, obdela prijavljene programe in županu pripravi poročilo o rezultatih razpisa in predlog razdelitve sredstev Nacionalnega programa športa.
Župan podano poročilo objavi na sedežu Zavoda za šport Slovenska Bistrica in Športne zveze občine Slovenska Bistrica. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni vložijo pripombe na podano poročilo. Župan poročilo, skupaj s podanimi pripombami, upošteva pri končni razdelitvi sredstev Nacionalnega programa športa.
Po končanem postopku javnega razpisa Občina Slovenska Bistrica s posameznimi izvajalci Nacionalnega programa športa sklene letne pogodbe.«
9. člen
V drugem odstavku 8. člena se v drugi alinei za besedico »pravilnika« črta »vejica« in doda novo besedilo, ki se glasi:
»in letnega programa športa lokalne skupnosti,«
Črta se četrti odstavek.
10. člen
Besedilo 9. člena pravilnika se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Komisija kot osnovo za vrednotenje programov športa upošteva merila v obliki točkovnega sistema, ki so priloga temu pravilniku in določila letnega programa športa lokalne skupnosti. Točkovni sistem določa maksimalni obseg financiranja programov, v skladu s 6. členom tega pravilnika. Dejanski obseg sredstev se določi po sprejemu proračuna lokalne skupnosti z letnim programom športa. Izvajalec je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
Letni program športa lahko prednostno upošteva tiste panoge, ki so pomembne za lokalno skupnost in predstavljajo tradicijo ter posebnosti športa v lokalni skupnosti. Pri programih kakovostnega in vrhunskega športa ter programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki se vršijo v okviru prednostnih panog se število zbranih točk pomnoži s koeficientom K. Koeficient K znaša največ 0,1.
Vrednost točk se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk posamezne vsebine in glede na obseg sredstev za te vsebine, kot jih določa Letni program športa lokalne skupnosti.«
11. člen
Besedilo 11. člena pravilnika se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Občina Slovenska Bistrica v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa športa,
2. delovanje Zavoda za šport in izvajanje ostalih nalog na področju športa,
3. izvajanje programov javnih del na področju športa
4. ostale naloge in
5. investicije v športne objekte.«
12. člen
Besedilo 12. člena pravilnika se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa športa se zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Sredstva se delijo glede na vsebine, ki jih opredeljuje 6. člen tega pravilnika in letni program športa lokalne skupnosti. Na osnovi sklenjenih pogodb se proračunska sredstva nakazujejo neposredno izvajalcem športnih programov.«
13. člen
V 13. členu pravilnika se v celoti črta prvi odstavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Nacionalni program športa se financira na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih po končanem postopku javnega razpisa pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, obseg in realizacijo programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.«
14. člen
V 14. členu pravilnika se spremeni prvi stavek drugega odstavka tako, da se za besedo »komisija« vstavi besedilo: »na podlagi pisnega obvestila izvajalcev nadzora iz 15. člena pravilnika ali«.
15. člen
V 16. členu se črta besedilo tretje alinee.
Peta alinea se v celoti črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– stroške vezane na upravljanje z objekti, ki so v lasti Občine Slovenska Bistrica, v skladu z določili pravilnika o športnih objektih v Občini Slovenska Bistrica,«
16. člen
V VII. poglavju se za 2. točko za 16. členom doda nova 2.a točka z novim 16.a členom in nova 2.b točka s 16.b členom, ki se glasi:
»2.a Sredstva za izvajanje programov javnih del
16.a člen
Občina Slovenska Bistrica zagotavlja sredstva za izvajanje javnih del na področju športa v obsegu, ki ga določi vsakoletni proračun lokalne skupnosti.
Izvajalci javnih del se za izvajanje programov javnih del prijavljajo na osnovi določil Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ob soglasju Občine Slovenska Bistrica. Programi morajo biti v javnem interesu lokalne skupnosti.
Programi javnih del se izvajajo po določilih tripartitnih pogodb, ki jih podpišejo izvajalec, Občina Slovenska Bistrica kot naročnik in Zavod RS za zaposlovanje.
2.b Ostale naloge
16.b člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancirajo ali financirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti v naprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države.
Iz te proračunske postavke se sofinancirajo tudi športni programi izvedeni v okviru prireditev ob tednu otroka, prireditev veseli december in drugih podobnih prireditev.
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov, s sklepom župana.«
17. člen
Črta se »4. Ostale naloge« in 18. člen.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejetjem proračuna lokalne skupnosti za leto 2003.
Št. 10/032-01/32-9/02
Slovenska Bistrica, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost