Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

316. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka, stran 575.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94 – odl. US, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Škofja Loka na 2. redni seji dne 16. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
1. člen
V sklepu o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 17/99, 93/01 in 19/02) se v 3. členu črta 7. točka »Komisija za odlikovanja in priznanja in« in se doda nova 7. točka, ki se glasi: »Komisija za pobratenje in mednarodne odnose«. Prav tako se 3. členu doda nova, 11. točka, ki se glasi: »Odbor za mladinsko dejavnost.«
2. člen
V 4. členu se črta četrta alinea.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima enajst članov in opravlja naslednje naloge:
– predlaga svetu potrditev mandatov članov sveta in župana,
– predlaga svetu kandidate za delovna telesa in druge organe, ki jih voli in imenuje svet,
– obravnava in predlaga svetu višino nagrad in povračil za neprofesionalno in profesionalno opravljanje funkcij,
– pripravi in izvede razpis za podeljevanje občinskih priznanj,
– zbira predloge in pripravi predlog podelitve občinskih priznanj,
– obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.«
4. člen
Sedanji 10. člen se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Komisija za pobratenje in mednarodne odnose ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– sodelovanje s pobratenimi občinami,
– sodelovanje pri pripravi občinskih prireditev,
– sodelovanje na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja Občine Škofja Loka,
– sodelovanje pri aktivnostih z občinsko upravo v procesih povezovanja Občine Škofja Loka v projektih Evropske unije,
– sodelovanje pri aktivnostih z občinsko upravo v procesih povezovanja Občine Škofja Loka v drugih mednarodnih organizacijah, skupnostih in združenjih.«
5. člen
Doda se nov 14. člen, ki se glasi: »Odbor za mladinsko dejavnost ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– ustvarjanje, motiviranje in prepoznavanje individualnih potencialov mladega človeka,
– spremljanje dejavnosti s področja socialne politike otrok in mladine, vzgoje in neinstitucionalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja,
– pripravo preventivnih dejavnosti za preprečevanje kriminala med in nad mladimi,
– učinkovito občinsko štipendijsko politiko preko občinskega Sklada za štipendiranje.«
Sedanji 14. člen postane 15. člen. Zaporedje ostalih členov se ustrezno spremeni.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-2/98
Škofja Loka, dne 16. januarja 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti