Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

291. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane, stran 537.

Na podlagi desetega odstavka 27. člena in sedmega odstavka 31. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) ter drugega in sedmega odstavka 8. člena zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obrati, ki proizvajajo, embalirajo, skladiščijo in dajejo v promet dodatke, premikse, krmne mešanice z dodatki, krmne mešanice iz surovin in proizvodov z visoko vsebnostjo nezaželenih substanc, krmne mešanice, ki vsebujejo sestavine živalskega izvora in medicirano krmo (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), omejitve prometa z dodatki in premiksi med posameznimi obrati, postopek vpisa v register in vodenje registra.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi imajo za potrebe tega pravilnika naslednji pomen:
1. embaliranje je dajanje proizvoda v ovojnino, posodo ali drugo embalažo, pri čemer pride proizvod v neposreden stik z ovojnino ali notranjo površino posode oziroma druge embalaže. Embalaža mora biti originalno zaprta ali zapečatena, tako da se ob odprtju vidno poškodujeta ovojnina ali pečat na ovojnini ali drugi embalaži. Za embaliranje se šteje tudi preembaliranje proizvodov;
2. kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki v okviru kmetijske dejavnosti proizvaja krmne mešanice izključno za potrebe lastne reje in ni registrirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik;
3. medicirani premiksi za izdelavo medicirane krme so vnaprej pripravljena zdravila za uporabo v veterinarski medicini, namenjena kasnejši izdelavi medicirane krme;
4. nezaželene substance so snovi v surovinah ali proizvodih, ki lahko v količinah, ki presegajo vrednosti iz predpisa, ki ureja zdravstveno ustreznost krme, ogrozijo zdravje živali ali zaradi njihove prisotnosti v živalskih proizvodih, zdravje ljudi;
5. proizvajalec je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja proizvode in jih v okviru proizvodnje skladišči in embalira;
6. posrednik je pravna ali fizična oseba, ki s proizvodi opravlja promet na debelo, jih embalira ali skladišči in ni hkrati njihov proizvajalec;
7. proizvodna serija so enako sestavljeni proizvodi, ki so proizvedeni v enem proizvodnem procesu oziroma v določenem časovnem obdobju, iz surovin enake kakovosti, in označeni z isto številko. Proizvodno serijo sestavlja ena ali več proizvodnih šarž;
8. proizvodna šarža je določena količina proizvodov, ki so enako sestavljeni, obdelani v istih strojih oziroma isto opremo, pod enakimi pogoji v enem proizvodnem procesu – eno mešanje;
9. registracija je postopek, v katerem direktor območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) obratu, ki izpolnjuje predpisane pogoje, dodeli registrsko številko;
10. surovine so učinkovine, aktivne snovi, nosilne snovi in dodatki, ki se uporabljajo za proizvodnjo premiksov in krmnih mešanic;
11. uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja proizvode za neposredno krmljenje živali;
12. validacija dokumentacije je potrditev dokumentov o predpisanih postopkih, ki jo opravi odgovorna oseba proizvajalca oziroma posrednika s podpisom in žigom ob sprejemu in vsaki spremembi dokumentacije. Vsaka potrditev se zaporedno oštevilči.
II. PROIZVODNJA IN PROMET
3. člen
(proizvajalci)
Obrati, ki proizvajajo proizvode morajo biti registrirani pri VURS in se glede na vrsto proizvodov, ki jih proizvajajo, delijo na:
1. obrate, ki proizvajajo dodatke iz 1. do 11. točke Priloge 1 ali proizvode iz Priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika;
2. obrate, ki proizvajajo premikse iz dodatkov iz 1. do 5. točke Priloge 1;
3. obrate, ki proizvajajo krmne mešanice, ki vsebujejo premikse, proizvedene iz dodatkov iz 1. do 3. točke Priloge 1, ali krmne mešanice iz registriranih mediciranih premiksov;
4. obrate, ki proizvajajo krmne mešanice iz surovin ali proizvodov z visoko vsebnostjo nezaželenih snovi;
5. kmetijska gospodarstva, ki za potrebe lastne reje proizvajajo krmne mešanice, ki vsebujejo premikse, proizvedene iz dodatkov iz 1. do 3. točke Priloge 1, ali krmne mešanice iz registriranih mediciranih premiksov;
6. kmetijska gospodarstva, ki za potrebe lastne reje proizvajajo krmne mešanice iz surovin ali proizvodov z visoko vsebnostjo nezaželenih substanc;
7. obrate, ki proizvajajo dodatke iz 12. točke Priloge 1;
8. obrate, ki proizvajajo premikse iz dodatkov iz 6. do 11. točke Priloge 1;
9. obrate, ki proizvajajo krmne mešanice, ki vsebujejo premikse, proizvedene iz dodatkov iz 4. do 11. točke Priloge 1, ali krmne mešanice z dodatki iz 6. do 11. točke Priloge 1;
10. kmetijska gospodarstva, ki za potrebe lastne reje proizvajajo krmne mešanice, ki vsebujejo premikse, proizvedene iz dodatkov iz 4. do 11. točke Priloge1, ali krmne mešanice z dodatki iz 6. do 11. točke Priloge 1.
4. člen
(posredniki)
Obrati, ki dajejo proizvode v promet, morajo biti registrirani pri VURS in se glede na vrsto proizvodov, ki jih dajejo v promet, delijo na:
1. posrednike dodatkov iz 1. do 11. točke Priloge 1 in proizvodov iz Priloge 2;
2. posrednike premiksov, proizvedenih iz dodatkov iz 1. do 5. točke Priloge 1;
3. posrednike dodatkov iz 12. točke Priloge 1 in premiksov, proizvedenih iz dodatkov iz 6. do 11. točke Priloge 1;
4. uvoznike krmnih mešanic z dodatki iz 1. do 5. točke Priloge 1.
5. člen
(omejitve prometa)
Promet z dodatki iz 1. do 5. točke Priloge 1 in premiksi, proizvedenimi iz takšnih dodatkov, je dovoljen samo med registriranimi obrati po naslednjih pravilih:
– proizvajalci in posredniki dodatkov iz 1. do 5. točke Priloge 1 smejo dobavljati dodatke le proizvajalcem premiksov, proizvedenih iz dodatkov iz 1. do 5. točke Priloge 1 in posrednikom s takšnimi dodatki,
– proizvajalci in posredniki premiksov, proizvedenih iz dodatkov iz 1. do 5. točke Priloge 1, smejo dobavljati premikse le proizvajalcem krmnih mešanic, ki vsebujejo premikse, proizvedene iz dodatkov iz 1. do 5. točke Priloge 1 in posrednikom s takšnimi premiksi.
Za promet z ostalimi dodatki in premiksi med registriranimi obrati ni omejitev.
Če se na podlagi pregleda ugotovi, da obrat izpolnjuje pogoje glede doseganja homogene porazdelitve dodatka in možnosti analize vsebnosti dodatka, ki je določena za popolno krmno mešanico, lahko VURS v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, dovoli:
– nabavljanje dodatkov iz 1. do 3. točke Priloge 1 proizvajalcem krmnih mešanic iz 3. in 5. točke 3. člena tega pravilnika,
– nabavljanje dodatkov iz 4. in 5. točke Priloge 1 proizvajalcem krmnih mešanic iz 3., 5. in 9. točke 3. člena tega pravilnika.
Promet z mediciranimi premiksi in mediciranimi krmnimi mešanicami mora potekati v skladu s predpisom, ki ureja medicirano krmo.
Kmetijska gospodarstva, ki so za potrebe lastne reje registrirana za proizvodnjo krmnih mešanic, ne smejo dajati proizvodov v promet ali jih posredovati kmetijskim gospodarstvom, s katerimi imajo dogovorjeno pogodbeno rejo živali (kooperacijske reje).
6. člen
(uvoz)
Dodatke, premikse in krmne mešanice z dodatki ter krmo, ki vsebuje proizvode živalskega izvora, smejo uvažati samo proizvajalci, posredniki in uvozniki, ki so registrirani pri VURS.
III. MINIMALNI POGOJI
7. člen
(prostori in oprema)
Prostori in oprema, ki se uporabljajo za proizvodnjo, skladiščenje in embaliranje, morajo biti načrtovani, zgrajeni in urejeni tako, da se jih da učinkovito čistiti ter da se prepreči kontaminacija, navzkrižna kontaminacija ali drug škodljiv učinek na kakovost proizvodov. Ustrezati morajo pogojem dobre proizvodne prakse oziroma v primeru skladiščenja pogojem dobre skladiščne prakse. Prostore in opremo je treba redno čistiti, vzdrževati in kontrolirati v skladu s pisno določenimi postopki. V proizvodne in skladiščne prostore je dovoljen vstop le pooblaščenim osebam.
Obrati iz 9. in 10. točke 3. člena tega pravilnika lahko uporabljajo za proizvodnjo krmnih mešanic tudi premične mešalnike.
Redno, v skladu s pisnim načrtom notranjih kontrol za nadziranje kakovosti in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti in ob pojavu škodljivih organizmov se morajo izvajati ukrepi za deratizacijo, dezinsekcijo in dezinfekcijo (v nadaljnjem besedilu: DDD).
8. člen
(osebje)
Proizvajalci in posredniki morajo imeti v skladu z obsegom poslovanja dovolj osebja, ki ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje s tega področja, in sicer:
– proizvajalci dodatkov, premiksov in krmnih mešanic najmanj eno osebo z univerzitetno ali visoko izobrazbo živilske tehnologije, kmetijstva, zootehnike, veterine, farmacije ali kemije;
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo krmne mešanice za potrebe lastne reje, najmanj četrto stopnjo kmetijske, veterinarske, kemijske, zootehnične ali farmacevtske izobrazbe ali certifikat, pridobljen z usposabljanjem ter preizkusom strokovne usposobljenosti v skladu s programom, ki ga potrdi VURS. Usposabljanje lahko izvajajo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ter izobraževalne organizacije. Če nosilec kmetijskega gospodarstva nima ustrezne izobrazbe, lahko za vodenje proizvodnje in kontrolo kakovosti pooblasti drugo osebo, ki izpolnjuje takšne pogoje in opravlja naloge na zahtevo in odgovornost nosilca kmetijskega gospodarstva;
– posredniki iz 1. in 2. točke 4. člena tega pravilnika najmanj eno osebo z univerzitetno ali visoko izobrazbo živilske tehnologije, kmetijstva, zootehnike, veterine, farmacije ali kemije;
– posredniki iz 3. točke 4. člena tega pravilnika in posredniki iz 4. točke 4. člena tega pravilnika, ki skladiščijo proizvode, najmanj eno osebo z najmanj četrto stopnjo izobrazbe kmetijske, živilske, veterinarske, kemijske, zootehnične ali farmacevtske izobrazbe.
V času odsotnosti, ki je daljša od enega meseca, morajo proizvajalci in posredniki zagotoviti nadomeščanje z drugo osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Proizvajalci in posredniki, razen nosilci kmetijskih gospodarstev, morajo pripraviti pisno sistemizacijo delovnih mest z navedbo usposobljenosti (spričevala, diplome, poklicne izkušnje) in odgovornosti osebja.
Sistemizacija delovnih mest mora biti na vpogled uradnemu veterinarju za inšpekcijski nadzor.
Vse osebje mora biti pisno obveščeno o svojih dolžnostih, odgovornostih, pooblastilih ter spremembah v zvezi s tem.
9. člen
(proizvodnja)
Proizvajalci morajo:
1. zagotoviti, da se različne stopnje proizvodnje izvajajo tako, da se doseže ali obdrži zdravstvena ustreznost in želena kakovost proizvodov;
2. pisno določiti osebo, strokovno usposobljeno v skladu s prejšnjim členom, ki je odgovorna za proizvodnjo;
3. če gre za proizvajalce iz 1. do 6. točke 3. člena tega pravilnika, zagotoviti:
– da se različne stopnje proizvodnje izvajajo v skladu z vnaprej, pisno določenimi in validiranimi opisi postopkov in načeli dobre proizvodne prakse, katerih cilj je določanje, kontroliranje in obvladovanje kritičnih točk v proizvodnem procesu, tako da se doseže zdravstvena ustreznost in kakovost proizvodov,
– takšne tehnične in organizacijske pogoje, da se prepreči zamenjavo, kontaminacijo ali navzkrižno kontaminacijo proizvodov ter najmanj enkrat letno test navzkrižne kontaminacije za vsako proizvodno linijo;
4. če gre za proizvajalce iz 1. do 9. točke 3. člena tega pravilnika, zagotoviti izvajanje tehničnih in organizacijskih ukrepov za dosego homogenosti proizvodov ter najmanj enkrat letno oziroma vsakič, če se spreminja tehnološka oprema, izvedbo testa homogenosti proizvodov za vsako proizvodno linijo in upoštevanje načel dobre proizvodne prakse;
5. če gre za proizvajalce krmnih mešanic z dodatki iz 1. do 5. točke Priloge 1, vključevati dodatke v krmne mešanice samo, če so bili predhodno pripravljeni v obliki premiksov, katerih delež mora znašati v krmni mešanici najmanj 0,2%. VURS lahko dovoli vključevanje premiksov v krmne mešanice v nižjem deležu, vse do 0,05%, če je zagotovljena homogena porazdelitev premiksa in možnost analize vsebnosti dodatka, ki je določena za popolno krmno mešanico.
Obrati, ki proizvajajo proizvode, katerih uporaba v Republiki Sloveniji ni dovoljena, smejo takšne proizvode proizvajati izključno zaradi izvoza v države, kjer je njihova uporaba dovoljena, pod pogojem, da je zagotovljen takšen način proizvodnje, da ne pride do kontaminacije, zamenjave ali navzkrižne kontaminacije z ostalimi proizvodi. Takšni obrati morajo izpolnjevati pogoje iz tega pravilnika glede na vrsto in skupino dodatkov, ki jih proizvajajo oziroma uporabljajo v proizvodnji.
Če gre za proizvajalce, ki so registrirani po predpisih, ki urejajo zdravila ali kemikalije, ter imajo s tem urejen sistem kontrole kakovosti skladno z načeli dobre proizvodne prakse, ki zagotavlja preprečitev navzkrižne kontaminacije in zagotavlja homogenost proizvodov, lahko proizvajalci s svojimi specifičnimi metodami in postopki dokazujejo preprečitev navzkrižne kontaminacije in homogenost proizvodov.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za posrednike, ki embalirajo proizvode, razen določb o testiranju homogenosti proizvodov.
10. člen
(notranja kontrola)
Proizvajalci, razen kmetijska gospodarstva iz 10. točke 2. člena tega pravilnika, morajo:
– zagotoviti ustrezno usposobljen in opremljen laboratorij za kontrolo kakovosti in zdravstvene ustreznosti surovin in proizvodov, ki preverja, da surovine in proizvodi izpolnjujejo določene specifikacije glede vsebnosti in homogenosti ter da so proizvedeni v skladu z dobro proizvodno prakso. Če proizvajalec nima lastnega laboratorija, mora za kontrolo kakovosti in zdravstvene ustreznosti pooblastiti zunanji laboratorij;
– pisno določiti osebo, strokovno usposobljeno v skladu z 8. členom tega pravilnika, ki je odgovorna za kontrolo kakovosti in zdravstveno ustreznost surovin in proizvodov. Odgovorna oseba mora imeti dostop v laboratorij za kontrolo kakovosti in do računalniških programov v zvezi s sestavo in kakovostjo proizvodov pri proizvajalcu;
– zagotoviti validiran načrt notranjih kontrol za nadziranje kakovosti in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti surovin in proizvodov in njegovo izvajanje, ki mora vsebovati nadzor in preverjanje kritičnih mest proizvodnega procesa, postopke jemanja vzorcev in pogostost jemanja vzorcev, vrsto in pogostost analiz, skladnost z deklaracijami ter v primeru neskladnosti, ukrepe, ki opredelijo nadaljnje ravnanje s surovinami in proizvodi.
Proizvajalci lahko pooblastijo za izvajanje kontrol zunanjo strokovno osebo, usposobljeno v skladu z 8. členom tega pravilnika, ki opravlja notranjo kontrolo v obratu na zahtevo in odgovornost proizvajalca.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za posrednike, ki embalirajo proizvode.
11. člen
(vzorčenje)
Proizvajalci morajo odvzeti vzorce vsake serije proizvoda oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji za proizvode, dane v promet oziroma redno v skladu s pisnim načrtom v primeru proizvodnje za potrebe lastne reje. Vzorce je treba odvzeti v zadostni količini po vnaprej, pisno določenem in validiranem postopku v skladu s predpisom, ki ureja metode jemanja vzorcev. Vzorci morajo biti zapečateni in označeni tako, da se prepreči njihova zamenjava in ponarejanje. Podatki morajo omogočiti identifikacijo in sledljivost proizvodov. Vzorce je treba hraniti pod pogoji, ki preprečujejo zamenjavo in nenormalne spremembe v sestavi in mikrobiološki kvaliteti vzorca.
Vzorce proizvodov je treba hraniti:
– za dodatke: najmanj šest mesecev po poteku roka uporabnosti, navedenega v deklaraciji,
– za premikse: najmanj tri mesece po poteku roka uporabnosti, navedenega v deklaraciji,
– za krmne mešanice: najmanj do poteka roka uporabnosti, navedenega v deklaraciji.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za posrednike, ki embalirajo proizvode.
12. člen
(skladiščenje)
Surovine in proizvode je treba hraniti v takšni embalaži in skladiščiti v takšnih prostorih, ki so oblikovani, prilagojeni in vzdrževani tako, da se zagotovijo načela dobre skladiščne prakse.
Surovine in proizvode je treba skladiščiti tako, da jih je mogoče zlahka identificirati, zagotoviti njihovo sledljivost in preprečiti zamenljivost ali navzkrižno kontaminacijo z drugimi surovinami, proizvodi ali škodljivimi organizmi.
Skladiščni prostori morajo biti zaklenjeni in dostopni samo osebam, ki imajo dovoljenje proizvajalca.
13. člen
(vodenje evidenc)
Proizvajalci morajo imeti dokumentacijski sistem, ki opredeljuje kritična mesta v proizvodnem procesu, načrt kontrole kakovosti, rezultate kontrol in analiz, in predvidene rešitve za odpravo nepravilnosti.
Dokumentacija se mora voditi tako, da je mogoče slediti proizvodnemu postopku za vsako serijo proizvodov oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji, za proizvode, ki so bili dan v promet, in ugotoviti odgovornost v primeru pritožb in reklamacij.
Dokumentacija je lahko vodena računalniško, vendar mora proizvajalec zagotoviti dokumentacijo tudi v pisni obliki in jo hraniti najmanj 3 leta.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za posrednike.
14. člen
(vrste evidenc)
Zaradi zagotavljanja sledljivosti proizvodov morajo proizvajalci in tisti posredniki, ki embalirajo proizvode, voditi naslednje evidence:
1. za dodatke iz Priloge 1 in proizvode iz Priloge 2:
– datum proizvodnje, vrsto, količino in številko serije oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji,
– za dodatke in proizvode, ki so bili dani v promet: ime, naslov oziroma firmo in sedež (v nadaljnjem besedilu: identifikacijski podatki) kupcev, vrsto, količino, številko serije oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji ter datum dobave;
2. za premikse z dodatki iz Priloge 1:
– za surovine: identifikacijske podatke o proizvajalcih in dobaviteljih dodatkov ter vrsto, količina in številko serije oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji,
– za premikse: datum proizvodnje, vrsto, količino in številko serije premiksa oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji,
– za premikse, ki so bili dani v promet: identifikacijske podatke o kupcih, datumu dobave, vrsti premiksa in številki serije oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji;
3. za krmne mešanice, ki vsebujejo dodatke iz Priloge 1 ali premikse z dodatki iz Priloge 1:
– za surovine: identifikacijske podatke o proizvajalcih in dobaviteljih dodatkov in premiksov skupaj s številko serije oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji ter vrsto in količino uporabljenih premiksov ali dodatkov,
– za krmne mešanice: vrsto, količino in številko serije oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji skupaj z datumi proizvodnje;
4. za krmne mešanice, proizvedene iz surovin ali proizvodov z visoko vsebnostjo nezaželenih substanc:
– identifikacijske podatke o dobaviteljih surovin in proizvodov z visoko vsebnostjo nezaželenih substanc, datum dobave, vrsto in količino surovin in proizvodov z visoko vsebnostjo nezaželenih substanc ter vrsto in vsebnost nezaželenih substanc v surovinah in proizvodih (rezultati analiz),
– datum proizvodnje, vrsto in količino krmne mešanice in številko serije oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji;
5. za krmne mešanice, proizvedene iz ribje moke, in krmne mešanice iz surovin živalskega izvora:
– za surovine: identifikacijske podatke o proizvajalcih in dobaviteljih ribje moke oziroma surovin živalskega porekla,
– za krmne mešanice: datum proizvodnje, vrsto količino in številko serije oziroma specifičnega deleža proizvodnje krmnih mešanic pri neprekinjeni proizvodnji.
Posredniki, ki ne embalirajo proizvodov, morajo zaradi zagotavljanja sledljivosti proizvodov voditi naslednje evidence:
– identifikacijske podatke o proizvajalcih in dobaviteljih,
– podatke o datumu dobave, vrsti in količini dobavljenih proizvodov,
– identifikacijske podatke o kupcih,
– za proizvode, ki so bili dani v promet: podatke o vrsti, količini in številki serije oziroma specifičnega deleža proizvodnje pri neprekinjeni proizvodnji.
15. člen
(reklamacije in umik proizvoda)
Proizvajalci in posredniki, ki dajejo proizvode v promet, morajo imeti vzpostavljen sistem za registriranje in reševanje pritožb in sistem za takojšnji umik proizvodov iz distribucijske mreže. Če je vzrok za umik proizvoda zdravstvena neustreznost ali prisotnost nedovoljenih substanc v proizvodu, mora proizvajalec takoj obvestiti uradnega veterinarja za inšpekcijski nadzor, ki odredi ustrezne ukrepe v skladu s predpisom o zdravstveni ustreznosti krme.
Postopek ukrepanja in kraj umika proizvodov mora biti pisno določen in validiran.
Če je bila dovoljena usposobitev proizvodov v skladu s predpisom o zdravstveni ustreznosti krme, je treba pred ponovnim dajanjem v promet ponovno oceniti zdravstveno ustreznost in kakovost proizvodov.
Proizvajalci in posredniki morajo o reklamacijah in izvedenih ukrepih voditi evidenco.
IV. POSTOPEK ZA REGISTRACIJO PROIZVAJALCEV IN POSREDNIKOV
16. člen
(vloga)
Vloga za registracijo proizvajalca oziroma posrednika se vloži pri območnem uradu VURS in mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– firmo (skrajšana in neskrajšana oblika) in sedež vlagatelja oziroma osebno ime in naslov,
– navedbo dejavnosti: proizvodnja, promet, embaliranje, skladiščenje,
– vrsto proizvodov (dodatki, premiksi, krmne mešanice),
– za dodatke: vrsto dodatkov,
– za premikse: vrsto dodatkov, ki se uporabljajo za izdelavo premiksov,
– za krmne mešanice: vrsto premiksov z navedbo dodatkov,
– vrsto živali, katerim so namenjeni proizvodi,
– letno količino posameznega proizvoda,
– opredelitev glede uporabe surovin z nezaželenimi sestavinami,
– opredelitev glede uporabe ribje moke,
– opredelitev glede uporabe surovin živalskega porekla z navedbo vrste,
– opredelitev glede proizvodnje medicirane krme.
17. člen
(dokumentacija)
Proizvajalci iz 1. do 9. točke 3. člena tega pravilnika in tisti posredniki iz 1. in 2. točke 4. člena tega pravilnika, ki embalirajo proizvode, morajo k vlogi za registracijo iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, priložiti dokumentacijo o:
1. objektu:
– tloris postavitve objekta z označenim vhodom in izhodom,
– načrt objekta v merilu 1:100 do 1: 500 odvisno od velikosti objekta,
– tehnični podatki o premičnem mešalniku;
2. opisu proizvodnje in skladiščenja:
– shema proizvodnje s proizvodnimi tokovi in opisom tehnološkega postopka,
– opis posameznih faz proizvodnje: sprejem surovin, hranjenje surovin, proizvodnja, embaliranje, skladiščenje in izdaja končnih proizvodov v promet,
– opis opreme in orodja z načrtom vzdrževanja,
– opis skladiščnih kapacitet in dnevna oziroma letna proizvodnja;
3. vzdrževanju higiene, čiščenja in DDD:
– podatki o zdravstveni ustreznosti vode,
– shema čiščenja in načrt DDD,
– opis zaščite pred ptiči in drugimi živalmi;
4. osebju:
– sistemizacija delovnih mest,
– seznam odgovornih oseb za proizvodnjo, kakovost in zdravstveno ustreznost proizvodov,
– program izobraževanja delavcev za tekoče leto in za eno leto nazaj;
5. kontroli kakovosti:
– validiran pisni načrt obvladovanja kritičnih točk v proizvodnji,
– dokazila o testih navzkrižne kontaminacije, če so predpisani,
– dokazila o testih homogenizacije, če so predpisani,
– vzorčenje in shemo kontrole kakovosti,
– načrt in dokumentacijo o kalibraciji merilnih naprav,
– laboratorij, ki bo izvajal analize za notranjo kontrolo kakovosti in zdravstvene ustreznosti z navedbo analitičnih metod, ki jih uporabljajo,
– validiran pisni program odpoklica proizvodov, ki se dajejo v promet.
Posredniki iz 1. in 2. točke 4. člena tega pravilnika, ki skladiščijo proizvode, morajo k vlogi za registracijo iz Priloge 3, priložiti naslednja dokazila:
– opis skladiščnih kapacitet in predvideni letni promet,
– shemo čiščenja in DDD,
– seznam odgovornih oseb,
– opis zaščite pred ptiči in drugimi živalmi,
– pisni program odpoklica proizvodov.
Posredniki iz 3. in 4. točke 4. člena tega pravilnika, ki skladiščijo proizvode, morajo k vlogi za registracijo iz Priloge 3, priložiti naslednja dokazila:
– opis skladiščnih kapacitet in predvideni letni promet,
– shemo čiščenja in DDD,
– seznam odgovornih oseb,
– opis zaščite pred ptiči in drugimi živalmi.
Kmetijski obrati iz 10. točke 3. člena tega pravilnika morajo k vlogi za registracijo iz Priloge 3, priložiti naslednja dokazila:
– načrt ali skico obrata,
– tehnične podatke o mešalniku,
– opis posameznih faz proizvodnje.
18. člen
(registracija)
Proizvajalci in posredniki se registrirajo na podlagi odločbe VURS, s katero se ugotovi, da so izpolnjeni predpisani pogoji iz tega pravilnika. Pogoje preveri komisija, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja krmo, imenuje direktor območnega urada VURS. Z odločbo se dovoli opravljanje posameznih dejavnosti proizvodnje in prometa ter omejitve, če je to potrebno, odredi vpis v register obratov, ki se vodi pri območnem uradu VURS, in določi številko registracije.
Šteje se, da proizvajalci iz 1., 2., 3. in 5. točke 3. člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, izpolnjujejo tudi pogoje, ki so predpisani za proizvajalce iz 7. do 10. točke 3. člena tega pravilnika.
Šteje se, da posredniki iz 1. in 2. točke 4. člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, izpolnjujejo tudi pogoje, ki so predpisani za posrednike iz 3. in 4. točke 4. člena tega pravilnika.
19. člen
(priglasitev obratov, ki so registrirani po predpisih, ki urejajo zdravila in kemikalije)
Proizvajalci in posredniki, ki so registrirani v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila in kemikalije, priglasijo dejavnost iz tega pravilnika območnemu uradu VURS z vlogo iz Priloge 3, in ji priložijo naslednjo dokumentacijo:
– odločbo o registraciji za proizvodnjo veterinarskih zdravil ali kemikalij,
– seznam odgovornih oseb za proizvodnjo, kakovost in zdravstveno ustreznost proizvodov,
– vzorčenje in shemo kontrole kakovosti,
– načrt in dokumentacijo o kalibraciji naprav,
– laboratorij, ki izvaja analize za notranjo kontrolo kakovosti in zdravstvene ustreznosti z navedbo analitičnih metod,
– pisni program odpoklica proizvodov.
20. člen
(priglasitev posrednikov, ki ne skladiščijo proizvodov)
Posredniki iz 4. člena tega pravilnika, ki dajejo proizvode v promet brez predhodnega skladiščenja, priglasijo dejavnost območnemu uradu VURS z vlogo iz Priloge 3, ki ji priložijo program odpoklica proizvodov.
21. člen
(obveščanje)
Območni uradi mesečno poročajo glavnemu uradu VURS o vpisih v register obratov. Glavni urad VURS vodi register vseh registriranih proizvajalcev in posrednikov v Republiki Sloveniji.
Seznam registriranih obratov in posrednikov objavlja glavni urad VURS enkrat letno najkasneje do 30. novembra v Uradnem listu Republike Slovenije.
Glavni urad VURS vsako leto najkasneje do 31. decembra pošlje Komisiji Evropske unije seznam sprememb in vsakih pet let celoten seznam registriranih obratov in posrednikov.
22. člen
(prenehanje registracije)
Registracija preneha, če proizvajalec oziroma posrednik:
– preneha z opravljanjem dejavnosti;
– če se ugotovi, da proizvajalec oziroma posrednik zaradi ugotovljenih nepravilnosti ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje posamezne dejavnosti ali ne izpolnjuje pogojev v obsegu dodeljene registracije in nepravilnosti ne odpravi v roku, ki ga določi uradni veterinar za inšpekcijski nadzor.
23. člen
(sprememba registracije)
Registracija se spremeni v primeru tehničnih in organizacijskih sprememb, ki predstavljajo razlog za spremembo vrste oziroma obsega dejavnosti, razen odvzema. Glede spremembe registracije se smiselno uporabljajo določbe 18. člena tega pravilnika.
Proizvajalci in posredniki so dolžni nemudoma pisno javiti območnemu uradu VURS vsako organizacijsko in tehnično spremembo (npr. statusne spremembe, zamenjava odgovorne osebe, rekonstrukcije in posegi na opremi, razen vzdrževalnih del).
Če se spremenijo podatki, vpisani v register, ki ne vplivajo na vrsto oziroma obseg dejavnosti, izda VURS ugotovitveno odločbo na podlagi predloženih podatkov.
V. VODENJE REGISTRA
24. člen
(vpisi v register)
VURS vodi register proizvajalcev in posrednikov na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
Številka registracije, ki jo proizvajalcem in posrednikom določi območni urad VURS, ima naslednji pomen:
– α: označba za proizvajalce iz 1. do 6. točke 3. člena in posrednike iz 1. in 2. točke 4. člena tega pravilnika;
– 705: ISO koda Slovenije;
– 00: šifra območnega urada VURS, na območju katerega se nahaja proizvajalec oziroma posrednik;
– 000: trimestna številka proizvajalca oziroma posrednika.
Vsaka dejavnost proizvajalca in posrednika se posebej vpiše v register.
V registru obratov se proizvajalci vpišejo glede na vrsto dejavnosti pod enega izmed naslednjih naslovov:
– »Proizvajalci krmnih mešanic, odobreni za dodajanje antibiotikov, kokcidiostatikov in ostalih zdravilnih snovi ter pospeševalcev rasti neposredno v krmne mešanice«;
– »Proizvajalci krmnih mešanic, odobreni za dodajanje bakra, selena in vitaminov A in D neposredno v krmne mešanice«;
– »Proizvajalci krmnih mešanic, odobreni za uporabo minimalnega deleža premiksov (0,05% mase)«;
– »Proizvajalci proizvodov, ki proizvajajo proizvode izključno zaradi izvoza v države, kjer je njihova uporaba dovoljena«.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(prehodno obdobje)
Obstoječi proizvajalci in posredniki se morajo uskladiti z določbami tega pravilnika in posredovati območnemu uradu VURS vlogo za registracijo oziroma priglasitev dejavnosti v skladu s tem pravilnikom najkasneje do 31. marca 2003. Do prejema odločbe o registraciji lahko še naprej opravljajo dosedanjo dejavnost.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko proizvajalci in posredniki, ki se do 31. marca 2003 še ne bodo uskladili z določbami tega pravilnika, še naprej opravljajo dejavnost, če k vlogi za registracijo predložijo načrt za odpravo pomanjkljivosti, ki jih morajo odpraviti najkasneje do 1. septembra 2003.
Za osebe, ki imajo višješolsko izobrazbo in so na dan uveljavitve tega pravilnika najmanj eno leto zaposlene na delovnem mestu, za katerega je v skladu s tem pravilnikom zahtevana univerzitetna ali visoka izobrazba, se šteje, da izpolnjujejo predpisane pogoje.
Osebe, ki nimajo izobrazbe iz druge alinee 8. člena tega pravilnika, morajo opraviti predpisani tečaj v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.
26. člen
(prehodna določba)
Določbe tretjega odstavka 21. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane (Uradni list RS, št. 22/00, 33/01- ZVet-1 in 13/02 ZKrmi).
28. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-412/2002
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.
mag. Franc But
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRILOGA 1


Seznam dodatkov po skupinah iz seznama dovoljenih dodatkov v
Republiki Sloveniji:

1. antibiotiki: vsi dodatki v skupini;

2. kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi: vsi dodatki v
skupini;

3. stimulatorji rasti: vsi dodatki v skupini;

4. vitamini, provitamini in kemično natančno definirane snovi s
podobnimi učinki: vitamina A in D;

5. elementi v sledovih: Cu in Se;

6. ostali vitamini, provitamini in kemično natančno definirane
snovi s podobnimi učinki;

7. ostali elementi v sledovih;

8. encimi: vsi dodatki v skupini;

9. mikroorganizmi: vsi dodatki v skupini;

10. barvila vključno s pigmenti: karotenoidi in ksantofili: vsi
dodatki v podskupini;

11. snovi z antioksidacijskimi učinki: samo tiste z določeno
njihovo najvišjo vsebnostjo;

12. ostali dodatki, za katere je predpisana najvišja dovoljena
vsebnost (npr. arome in snovi za izboljšanje ješčnosti živali,
emulgatorji, stabilizatorji, sredstva za zgoščevanje in
želiranje, konzervansi, vezalci, sredstva proti strjevanju in
koagulanti, regulatorji kislosti in vezalci radionukleidov)
PRILOGA 2


Proizvodi, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin,
proizvedeni po določenih tehničnih postopkih:

1. beljakovine, pridobljene iz mikrorganizmov, ki pripadajo
skupinam bakterij, kvasov, alg, nižjih gliv: vsi proizvodi v
skupini (razen za podskupino kvasovk, gojenih na substratu
živalskega ali rastlinskega izvora);

2. spojine z nebeljakovinskim dušikom (NPN spojine);

3. aminokisline in njihove soli: vsi proizvodi v skupini;

4. hidroksi analogne snovi aminokislin: vsi proizvodi v skupini.

AAA Zlata odličnost