Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

322. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2003, stran 582.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 3. seji dne 16. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Črenšovci za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V tisoč tolarjih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------------
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               463.950
  TEKOČI PRIHODKI(70+71)                      198.398
70 DAVČNI PRIHODKI                         126.248
  700 Davki na dohodek in dobiček                 117.799
  703 Davki na premoženje                        –
  704 Domači davki na blago in storitve                 –
  706 Drugi davki                          8.449
71 NEDAVČNI PRIHODKI                         72.150
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                           4.700
  711 Takse in pristojbine                        –
  712 Denarne kazni                           40
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             9.000
  714 Drugi nedavčni prihodki                    58.410
72 KAPITALSKI PRIHODKI                          –
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               –
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  neopredmetenih dolgoročnih sredstev                  –
73 PREJETE DONACIJE                            –
  730 Prejete donacije iz domačih virov                 –
  731 Prejete donacije iz tujine                     –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                       265.552
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij                    265.552
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 520.950
40 TEKOČI ODHODKI                          45.420
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               17.910
  401 Prispevki delodajalcev za
  socialno varnost                          3.200
  402 Izdatki za blago in storitve                 18.910
  403 Plačila domačih obresti                      –
  409 Rezerve                            5.400
41 TEKOČI TRANSFERI                         209.561
  410 Subvencije                           6.500
  411 Transferi posameznikom in
  gospodinjstvom                          21.700
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                            9.741
  413 Drugi tekoči domači transferi                171.620
  414 Tekoči transferi v tujino                     –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                      235.969
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              235.969
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                      30.000
  430 Investicijski transferi                    30.000
  II. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                    -57.000
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                   Proračun leta
----------------------------------------------------------------------------
  IV. PREJETA VPLAČILA
  DANIH POSOJIL IN PRODAJA
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine iz naslova privatizacije
  V. DANA POSOJILA
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev
  in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SOREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------------
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
  500 Domače zadolževanje
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
  550 Odplačila domačega dolga
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
  NA RAČUNU                             57.000
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
----------------------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki občinskega proračuna so tudi zbrana sredstva krajevnih skupnosti iz naslova samo- prispevka in pogodbenih obveznosti občanov namenjenih sofinanciranju kanalizacije.
4. člen
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloči 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Ta sredstva se uporabljajo za namene določene v 42. členu zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadle obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.
6. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
7. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
8. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna oziroma od njega pooblaščena druga oseba.
Župan, neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v rokih in na način, ki ga določata 62. in 63. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02).
9. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katera so bila sredstva dodeljena,
– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine v skladu s predpisi,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih zavodov največ do višine 2,000.000 SIT in za namen, ki je določen z občinskim proračunom za leto 2002,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do višine 12,000.000 SIT, na podlagi predhodnega soglasja ministra pristojnega za finance,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
11. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črenšovci in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/3-03
Črenšovci, dne 16. januarja 2003.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost