Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2003 z dne 24. 1. 2003

Kazalo

301. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica, stran 557.

Na podlagi 12. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), 5. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01) ter 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98 in 4/01) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 4. korespondenčni seji dne 2. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Klasje, Časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Ivančna Gorica.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Ivančna Gorica ter o hotenjih in interesih občanov Občine Ivančna Gorica. Cilj glasila je objavljanje objektivnih informacij o pomembnejših področjih življenja in dela v občini.
5. člen
Glasilo se izdaja desetkrat letno, lahko pa izide tudi kot izredna številka.
Objavlja pa se tudi na spletnih straneh Občine Ivančna Gorica.
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini, brezplačno.
6. člen
Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja imenuje devetčlanski uredniški odbor za izdajanje glasila za mandatno dobo 4 let (v nadaljevanju: odbor). Mandati članov odbora niso vezani na mandate članov občinskega sveta. Uredniški odbor je pri svojem delu popolnoma samostojen oziroma avtonomen.
Naloge odbora so:
– obravnava programsko zasnovo glasila,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
– izdajatelju glasila podaja mnenje o imenovanju in razreševanju odgovornega urednika,
– obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega urednika,
– obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in uresničevanjem njegove programske zasnove.
7. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja za mandatno obdobje 4 let.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še pogoj, da ima najmanj pet let uredniških izkušenj.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– pripravlja in ureja glasilo,
– odgovarja za uresničevanje sprejete programske zasnove,
– vodi in usklajuje delo članov odbora in dopisnikov,
– brezplačno objavi sporočila občanom Občine Ivančna Gorica na zahtevo občinskega sveta ali župana,
– izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred iztekom mandata po postopku kot je bil imenovan.
8. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.
9. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene župan.
10. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila, materialni stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
12. člen
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev, mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list.
Podrobnejša pravila za objave iz prejšnjega odstavka sprejme v skladu z zakonom o volilni kampanji uredniški odbor.
Pravila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti takšna, da zagotavljajo enakopravnost vseh kandidatov in kandidatnih list.
13. člen
Glasilo izdaja tudi Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica kot uradno glasilo občine za objavljanje splošnih aktov občinskega sveta in župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.
Št. 34406 – 0017/2002
Ivančna Gorica, dne 2. oktobra 2002.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l. r.

AAA Zlata odličnost